Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 398.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1520070. HOÀNG CHƯƠNG
    Văn hóa nghệ thuật dân tộc Việt Nam/ Hoàng Chương.- H.: Văn hóa thông tin, 2015.- 699tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045032824
    Tóm tắt: Nội dung quyển sách gồm 3 phần: Văn hóa những chặng đường phát triển; nghệ thuật dân tộc; sự giao lưu văn hóa nghệ thuật dân tộc
{Dân tộc Việt Nam; Nghệ thuật; Văn hóa nghệ thuật; } |Dân tộc Việt Nam; Nghệ thuật; Văn hóa nghệ thuật; |
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951340. Văn hoá các dân tộc Việt Nam thống nhất mà đa dạng/ Nông Quốc Chấn, Huỳnh Khái Vinh (ch.b.), Phan Hữu Đạt, Nguyễn Thanh Tuấn.- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 327tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
    ISBN: 9786047023714
    Tóm tắt: Trình bày quan điểm Mácxit - Lêninnit về sự thống nhất mà đa dạng của bản sắc dân tộc trong xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam hiện nay; sự thống nhất mà đa dạng trong văn hoá vùng, tộc người, trong đời sống văn hoá tinh thần, phong tục tập quán và nếp sống; phương hướng, giải pháp và khuyến nghị nhằm giữ gìn và phát triển sự thống nhất mà đa dạng về bản sắc tộc của văn hoá Việt Nam trong những năm trước mắt
(Bản sắc dân tộc; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Huỳnh Khái Vinh; Nguyễn Thanh Tuấn; Nông Quốc Chấn; Phan Hữu Đạt; ]
DDC: 305.8009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1025198. NGUYỄN KHẮC TỤNG
    Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam. T.1/ Nguyễn Khắc Tụng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 522tr.: ảnh, hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049029004
    Tóm tắt: Đôi nét về địa lý - khí hậu Việt Nam. Sơ lược về tình hình phân bố cư dân và các dân tộc ở Việt Nam. Nhà ở cổ truyền các dân tộc thuộc các nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, Tày - Thái, Mèo - Dao...
(Dân tộc học; Nhà ở cổ truyền; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.8009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1023866. NGUYỄN KHẮC TỤNG
    Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam. T.2/ Nguyễn Khắc Tụng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 471tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049029011
    Tóm tắt: Đôi nét về địa lý - khí hậu Việt Nam. Sơ lược về tình hình phân bố cư dân và các dân tộc ở Việt Nam. Nhà ở cổ truyền và tập quán sinh hoạt các dân tộc Việt Nam thuộc các nhóm ngôn ngữ Nam Á khác: Nhà người La Ha, Pu Péo, Cơ Lao, La Chí, Chăm, Ê Đê...
(Dân tộc học; Nhà ở cổ truyền; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.8009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1004793. VŨ THỊ KIM YẾN
    Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam/ Vũ Thị Kim Yến b.s..- H.: Công an nhân dân, 2015.- 254tr.; 21cm.
    ISBN: 9786047202485
    Tóm tắt: Giới thiệu một số mẩu chuyện ngắn kể lại những kỷ niệm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Việt Nam
Hồ Chí Minh; (Dân tộc thiểu số; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.895922 /Price: 64000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1019056. LƯƠNG KIM CHUNG
    Văn hoá thể chất - thể thao trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam/ Lương Kim Chung, Nguyễn Ngọc Kim Anh, Phan Quốc Chiến.- H.: Thể dục Thể thao, 2015.- 179tr.: ảnh; 19cm.
    Thư mục: tr. 176-178
    ISBN: 9786048504564
(Thể chất; Thể thao; Văn hoá; ) [Vai trò: Nguyễn Ngọc Kim Anh; Phan Quốc Chiến; ]
DDC: 306.48309597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1432118. NGÔ ĐỨC THỊNH
    Tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh ch.b..- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 431 tr; 24 cm.
    Thư mục: tr. 424 - 431
    ISBN: 9786049443909
    Tóm tắt: Giới thiệu một số quan điểm lý luận và phương pháp liên quan tới tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng.Nghiên cứu một số tín ngưỡng dân gian cụ thể như thờ cúng tổ tiên, thờ thành hoàng, thờ mẫu, đức Thánh Trần, tứ bất tử, mẫu thần Chăm, tín ngưỡng của người Tày, Nùng...
(Phong tục; Thờ cúng; Tín ngưỡng dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 390.09597 /Price: 152000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1520206. Đại thắng mùa xuân 1975 sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam.- H.: Quân đội nhân dân, 2015.- 384tr.; 21cm.- (Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự)
    ISBN: 9786045117132
    Tóm tắt: Lý luận và thực tiễn về sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam làm nên Đại thắng mùa xuân 1975. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ và những giá trị lịch sử cũng như ý nghĩa thời đại của Đại thắng mùa Xuân 1975 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay
{Lịch sử Việt Nam; kháng chiến chống mỹ; đại thắng mùa xuân 1975; } |Lịch sử Việt Nam; kháng chiến chống mỹ; đại thắng mùa xuân 1975; |
DDC: 959.7043 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học913767. PHAN HỮU DẬT
    Cội nguồn chính sách dân tộc Việt Nam/ Phan Hữu Dật, Lâm Bá Nam.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- 119tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 99-115. - Thư mục: tr. 117-119
    ISBN: 9786047369157
    Tóm tắt: Trình bày cội nguồn hình thành chính sách dân tộc; chính sách dân tộc dưới thời Lý - Trần - Hồ, thời Lê sơ, Lê - Trịnh và Tây Sơn, thời Nguyễn
(Chính sách dân tộc; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lâm Bá Nam; ]
DDC: 959.702 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1015323. Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam/ Trần Đức Nhân, Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Bá Dương....- H.: Quân đội nhân dân, 2015.- 384tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
    ISBN: 9786045117132
    Tóm tắt: Lý luận và thực tiễn về sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam làm nên Đại thắng mùa xuân 1975. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ và những giá trị lịch sử cũng như ý nghĩa thời đại của Đại thắng mùa Xuân 1975 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay
(Kháng chiến chống Mỹ; Sự kiện lịch sử; Tổng tiến công mùa xuân 1975; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Quang Cường; Nguyễn Bá Dương; Nguyễn Đình Minh; Trần Đức Nhân; Vũ Như Khôi; ]
DDC: 959.7043 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1006899. Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam/ S.t., b.s.: Giàng Seo Phử (ch.b.), Vũ Hữu Hoạt, Lê Sơn Hải....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 626tr., 16tr. ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban Dân tộc
    ISBN: 9786045713860
    Tóm tắt: Một số văn kiện của Đảng chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Sức mạnh đoàn kết của các dân tộc Việt Nam và giới thiệu những tấm gương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước
(Kháng chiến chống Mỹ; Sự kiện lịch sử; Tổng tiến công mùa xuân 1975; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Giàng Seo Phử; Lê Sơn Hải; Nguyễn Thị Hương; Nguyễn Thị Tư; Vũ Hữu Hoạt; ]
DDC: 959.7043 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1015706. PHẠM MINH HẠC
    Tìm hiểu các giá trị dân tộc Việt Nam với tâm lý học và giáo dục học/ Phạm Minh Hạc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 369tr.: hình vẽ; 21cm.
    Thư mục: tr. 361-366
    ISBN: 9786045719763
    Tóm tắt: Trình bày một số kết quả nghiên cứu sâu về giá trị học, về lịch sử giá trị quan, giá trị loài người, giá trị dân tộc Việt Nam, giá trị xã hội trong xã hội nông nghiệp, và giá trị bản thân
(Dân tộc; Giá trị học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 301.09597 /Price: 95000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học871753. VŨ NHƯ KHÔI
    Hồ Chí Minh - Người dẫn dắt dân tộc Việt Nam từ đêm trường nô lệ đến mùa thu độc lập 1945/ B.s.: Vũ Như Khôi (ch.b.), Nguyễn Văn Sáu, Vũ Thành Trung.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Quân đội nhân dân, 2021.- 224tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 219-222
    ISBN: 9786045171950
    Tóm tắt: Phân tích vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp kiến tạo đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Trung ương Đảng lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành chính quyền - Cách mạng Tháng Tám
Hồ Chí Minh; (Cách mạng tháng Tám; Giải phóng dân tộc; Đường lối cách mạng; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Sáu; Vũ Thành Trung; ]
DDC: 959.703 /Price: 96000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950816. NGÔ ĐỨC THỊNH
    Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh.- H.: Tri thức, 2018.- 310tr.: ảnh màu; 22cm.
    Thư mục: tr. 303-306
    ISBN: 9786049437601
    Tóm tắt: Phác họa các nét chung về trang phục qua các thời đại dựng nước, thời phong kiến, thời Pháp thuộc, từ năm 1945 tới nay. Giới thiệu trang phục cổ truyền của dân tộc Kinh, Mường, Tày - Nùng, Thái, Dao, Mông, các dân tộc nói ngôn ngữ Tạng - Miến, các dân tộc ở miền núi phía Bắc, ở Tây Nguyên, trang phục dân tộc Chăm, Khơme Nam Bộ, dân tộc Hoa...
(Dân tộc; Trang phục truyền thống; ) [Việt Nam; ]
DDC: 391.009597 /Price: 185000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1035874. Hỏi và đáp về 54 dân tộc Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 303tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 299
    ISBN: 9786045703564
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát 54 dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam qua những nét riêng về lịch sử, văn hoá, hoạt động kinh tế, phong tục tập quán... dưới dạng các câu hỏi và đáp
(Dân tộc; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.800597 /Price: 51000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học970556. Trò chơi dân gian một số dân tộc Việt Nam/ B.s.: Võ Quang Trọng (ch.b.), Vũ Hồng Nhi, Phạm Thị Thuỷ Chung....- H.: Khoa học xã hội, 2017.- 838tr.: minh hoạ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
    Thư mục: tr. 812-825
    ISBN: 9786049560682
    Tóm tắt: Tổng quan về trò chơi dân gian; đặc điểm, giá trị, hiện trạng, bảo tồn và phát huy giá trị trò chơi dân gian trong bối cảnh hiện nay. Một số trò chơi dân gian của các dân tộc Việt Nam như: Con ong, cọp ốm, nặn vọc đất, đánh quay, hát đố,chàng ngốc, tìm sỏi, cướp lá, nhảy lò cò, bịt mắt tìm ngươi...
(Dân tộc; Trò chơi dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Việt Anh; Phạm Thị Thuỷ Chung; Vi Văn An; Võ Quang Trọng; Vũ Hồng Nhi; ]
DDC: 394.309597 /Price: 190000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994905. VI HỒNG NHÂN
    Nét đẹp phong tục các dân tộc Việt Nam/ B.s.: Vi Hồng Nhân, Lưu Minh Thư.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2016.- 171tr.; 21cm.- (Tủ sách: Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728741
    Tóm tắt: Giới thiệu một số phong tục đẹp của dân tộc Việt Nam như: Phong tục thờ cúng, cưới hỏi, truyền thống gia đình và làng xóm, tập quán đi chợ, trồng cây, nét văn hoá độc đáo của nhà rông, tập quán đi chợ phiên, tục đón Tết...
(Phong tục cổ truyền; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lưu Minh Thư; ]
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1039317. HOÀNG CHƯƠNG
    Văn hoá nghệ thuật dân tộc Việt Nam/ Hoàng Chương.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 699tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 688-690
    ISBN: 9786045032824
    Tóm tắt: Giới thiệu những chặng đường phát triển văn hoá; các bài viết nghiên cứu về nghệ thuật dân tộc và giao lưu văn hoá nghệ thuật dân tộc Việt Nam
(Nghệ thuật; Văn hoá dân tộc; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1431464. VŨ KIM YẾN
    Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại: Hy sinh cho dân tộc Việt Nam/ Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn.- H.: Nxb. Hà Nội, 2023.- 219 tr.; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
    Thư mục: tr. 217
    ISBN: 9786043952810
    Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về cuộc đời cách mạng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ nếp sống thanh cao, giản dị đến tấm lòng yêu nước, thương dân sâu sắc
Hồ Chí Minh; (Hoạt động chính trị; Hoạt động cách mạng; )
DDC: 959.704092 /Price: 111000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1436608. Di chúc Bác Hồ mãi là ánh sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam/ Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng, Đoàn Minh Huấn,....- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 182 tr.; 21 cm.
    ISBN: 9786045751084
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết gắn liền với thực tiễn đất nước; với việc xây dựng đảng; việc học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên,… được các lãnh đạo cấp cao trong Đảng, các nghiên cứu phân tích, cụ thể hóa để người đọc có thể hiểu sâu sắc rõ ràng hơn những điều Bác muốn gửi gắm lại cho các thế hệ mai sau.
Hồ Chí Minh; (Di chúc; Tư tưởng Hồ Chí Minh; )
DDC: 335.4346 /Price: 67000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.