Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 90.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107625. Đấu tranh chống biểu hiện lệch lạc trong thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng/ Mai Trực (ch.b.), Hà Hữu Đức, Lê Văn Giảng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 250tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
    Thư mục: tr. 246-248
    ISBN: 9786045712948
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về lệch lạc trong thi hành kỉ luật và giải quyết khiếu nại kỉ luật đảng. Thực trạng và giải pháp khắc phục những lệch lạc trong thi hành kỉ luật và giải quyết khiếu nại kỉ luật đảng thời gian tới
(Kỉ luật Đảng; Công tác Đảng; ) [Việt Nam; ] {Giải quyết khiếu nại; } |Giải quyết khiếu nại; | [Vai trò: Mai Trực--ch.b.; Cao Văn Thống; Hà Hữu Đức; Lê Văn Giảng; Nguyễn Viết Sơn; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121591. NGUYỄN TUẤN KHANH
    Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí/ Nguyễn Tuấn Khanh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 216tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721896
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật hiện hành; xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nói chung và của chính quyền cơ sở nói riêng trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
(Lãng phí; Tham nhũng; Phòng chống; Tố cáo; Khiếu nại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121999. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại, tố cáo/ S.t., tuyển chọn: Bùi Mạnh Cường, Đỗ Thị Quyên.- H.: Hồng Đức, 2015.- 455tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048678043
    Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi bộ, tổ chức chính quyền trong sạch, vững mạnh
(Tố cáo; Giải quyết; Khiếu nại; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Bùi Mạnh Cường--s.t., tuyển chọn; Đỗ Thị Quyên--s.t., tuyển chọn; ]
DDC: 352 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học89570. Luật công an nhân dân và quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.- H.: Lao động, 2016.- 399tr.: ảnh, bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045959978
    Tóm tắt: Giới thiệu luật công an nhân dân và chi tiết, biện pháp thi hành; điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ công an nhân dân; công tác chỉ đạo điều hành tổ chức hoạt động ngành; luật căn cước công dân và công tác cấp, quản lý thẻ căn cước công dân...
(Luật công an nhân dân; Tiếp dân; Pháp luật; Tố cáo; Khiếu nại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59705202632 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học89728. NGUYỄN MẠNH HÙNG
    Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Mạnh Hùng.- Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 247tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Luật Hà Nội
    Thư mục: tr. 240-245
    ISBN: 9786045714157
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính cũng như thực trạng và giải pháp phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay
(Thẩm quyền; Xét xử; Khiếu nại; Hành chính; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.597 /Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114356. Cẩm nang nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, xử lý các tình huống thường gặp.- H.: Lao động, 2015.- 438tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045941812
    Tóm tắt: Giải đáp các tình huống thường gặp về nghiệp vụ công tác thanh tra; trình bày luật khiếu nại, luật tố cáo, luật tiếp công dân, luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; giới thiệu văn bản mới về quy định, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp công dân, công tác thanh tra
(Tiếp dân; Pháp luật; Văn bản pháp qui; Luật phòng chống tham nhũng; Tố cáo; )
DDC: 349.597 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113481. NGUYỄN MẠNH HÙNG
    Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Mạnh Hùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 247tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Luật Hà Nội
    Thư mục: tr. 240-245
    ISBN: 9786045714157
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính cũng như thực trạng và giải pháp phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay
(Thẩm quyền; Xét xử; Khiếu nại; Hành chính; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.597 /Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học158106. Hệ thống các văn bản về tổ chức hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội.- H.: Lao động Xã hội, 2013.- 187tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Tóm tắt: Giới thiệu về luật thanh tra, các nghị định của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, hoạt động thanh tra chuyên ngành, và qui định mẫu và việc quản lí, sử dụng thẻ thanh tra, hướng dẫn về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, quản lí, sử dụng trang phục, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, các cán bộ thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, quy trình tiếp dân và các văn bản về giải quyết khiếu nại, tố cáo
(Tố cáo; Hoạt động; Khiếu nại; Thanh tra; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.597066702636 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học168609. Hỏi - đáp về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền cấp xã/ Nguyễn Đăng Thành (ch.b.), Lê Hồng Yến, Nguyễn Thị La, Dương Thị Huyền Minh.- Tái bản có sửa chữa.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011.- 67tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 61
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã: kĩ năng trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
(Giải quyết; Tiếp dân; Khiếu nại; ; Quản lí hành chính; ) [Vai trò: Nguyễn Đăng Thành--ch.b.; Lê Hồng Yến; Nguyễn Thị La; Dương Thị Huyền Minh; ]
DDC: 352.3 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học32950. NGUYỄN QUỐC BÌNH
    Hỏi - đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo/ Nguyễn Quốc Bình.- H.: Hồng Đức, 2019.- 373tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048699802
    Tóm tắt: Gồm 399 câu hỏi - đáp pháp luật về Luật khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, ban ngành, Luật thanh tra và quy trình tiến hành thanh tra, nội dung thanh tra
(Pháp luật; Tố cáo; Khiếu nại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 347.597053 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học189093. Hỏi - đáp về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền cấp xã/ Nguyễn Đăng Thành (ch.b.), Lê Hồng Yến, Nguyễn Thị La, Dương Thị Minh Huyền.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 68tr.; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản Sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 61
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã những kĩ năng trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
(Khiếu nại; Giải quyết; Tố cáo; Tiếp dân; Quản lí hành chính; ) [Vai trò: Nguyễn Thị La; Lê Hồng Yến; Nguyễn Đăng Thành--ch.b.; Dương Thị Minh Huyền; ]
DDC: 352.3 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học439894. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại, tố cáo/ Sưu tầm, tuyển chọn: Bùi Mạnh Cường, Đỗ Thị Quyên.- Hà Nội: Hồng Đức, 2016.- 455tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi bộ, tổ chức chính quyền trong sạch, vững mạnh
(Giải quyết; Khiếu nại; Tố cáo; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Bùi Mạnh Cường; Đỗ Thị Quyên; ]
DDC: 352 /Price: 46000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học540526. NGUYỄN NGỌC ĐÁN
    Cẩm nang về kỹ năng giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng/ Nguyễn Ngọc Đán, Cao Văn Thống.- H.: Chính trị Quốc gia, 2012.- 268tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 260-263
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng. Đưa ra các phương pháp, trình tự, kỹ năng, quy trình và các biểu mẫu về giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng
(Giải quyết; Khiếu nại; Kỉ luật Đảng; ) [Vai trò: Cao Văn Thống; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học512124. MAI ANH
    Thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo/ Mai Anh biên soạn.- H.: Dân trí, 2011.- 162tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những giải đáp về tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Nhân dân, về khiếu nại, tố cáo, về thẩm quyền của Uỷ ban Nhân Dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số văn bản pháp luật có liên quan
(Dân sự; Hình sự; Khiếu nại; Thẩm quyền; Tố cáo; ) [Việt Nam; ]
DDC: 347.597 /Price: 29000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học566996. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân.- H.: Chính trị quốc gia, 2000.- 16tr.; 19cm..
{Nghị quyết; Quốc hội; tố cáo; kiến nghị; công dân; khiếu nại; } |Nghị quyết; Quốc hội; tố cáo; kiến nghị; công dân; khiếu nại; |
DDC: 342.08 /Price: 1.600đ/3000b /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học379292. VIỆT NAM (CHXHCN)
    Những quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại và tố cáo của công dân.- H.: Chính trị quốc gia, 1993.- 468tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tuyển tập các điều khoản liên quan đến các vấn đề khiếu nại, tố cáo của công dân trong hiến pháp và các bộ luật hiện hành của Việt Nam
{tố cáo; Việt Nam; luật pháp; quyền công dân; khiếu nại; } |tố cáo; Việt Nam; luật pháp; quyền công dân; khiếu nại; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học686071. Hệ thống các văn bản về tổ chức hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực lao động - thương binh xã hội.- H.: Lao động - xã hội, 2013.- 187 tr.; 21 cm.
    Tóm tắt: Nội dung tác phẩm trình bày văn bản thanh tra , luật thanh tra, nghị định, thông tư và văn bản khiếu nại, tố cáo
(Luật; Thanh tra; )
DDC: 342.597 /Price: 50000 /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học704945. Hướng dẫn quy trình kiểm tra chấp hành điều lệ, dấu hiệu vi phạm, tài chính; trình tự, thủ tục giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn.- H.: Lao động, 2012.- 100tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Uỷ ban Kiểm tra
    Tóm tắt: Trình bày quy trình kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn; quy trình kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn; trình tự, thủ tục giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và các mẫu văn bản liên quan
(Chấp hành; Kiểm tra; Điều lệ; )
DDC: 331.8709597 /Nguồn thư mục: [KHOCLA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697417. Hỏi đáp về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền cấp xã.- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị quốc gia, 2011.- 184tr.; 21cm.
    ISBN: 8935211100770
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã: kĩ năng trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
(Chính quyền cấp xã; Chuyên môn nghiệp vụ; ) {Khiếu nại tố cáo; Quản lý hành chính; Cấp xã; Nghiệp vụ; Kỹ năng; } |Khiếu nại tố cáo; Quản lý hành chính; Cấp xã; Nghiệp vụ; Kỹ năng; |
DDC: 352.3 /Nguồn thư mục: [KGIGRI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học449702. Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam - Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng - Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ - Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh - Chế độ, chính sách khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ sĩ quan quân đội - Tuyển tập các bài diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị trong quân đội/ Hệ thống: Vũ Thu Phương.- Hà Nội: Lao động, 2020.- 391tr.; 28cm.
    ISBN: 9786049957680
    Tóm tắt: Trình bày nội dung các luật và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng, quân nhân, sĩ quan quân đội gồm: Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng, Luật Quốc phòng, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ...
(Pháp luật; Quân nhân; Quốc phòng; Quân đội; Quân sự; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thu Phương; ]
DDC: 343.5970102632 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.