Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 611.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76220. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1938)/ Nguyễn Thị Kim Dung (ch.b.), Hồ Tố Lương, Trần Minh Trưởng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 303tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
    Thư mục: tr. 290-299
    ISBN: 9786045736067
    Tóm tắt: Trình bày những nghiên cứu về quãng thời gian học tập, hoạt động sôi nổi nhất của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô giai đoạn 1923-1938. Những đóng góp to lớn của Người đối với quốc tế Cộng sản trong xây dựng chiến lược và sách lược của cách mạng thế giới; đặt nền móng cho tình hữu nghị đoàn kết giữa hai Đảng và nhân dân Việt Nam - Liên Xô
Hồ Chí Minh; (1923-1938; Hoạt động cách mạng; ) [Liên Xô; ] [Vai trò: Trần Thị Nhuần; Trần Thị Huyền; Hồ Tố Lương; Nguyễn Thị Kim Dung--ch.b.; Trần Minh Trưởng; ]
DDC: 959.704092 /Price: 74000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học324714. ZENCÔVICH, N.A
    Những ngày cuối cùng của Uỷ ban Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô: Sách tham khảo trong lực lượng công an nhân dân/ N.A. Zencôvich ; Người dịch: Lê Văn Thắng, ...- H.: Công an nhân dân, 2000.- 768tr; 19cm.
    Tóm tắt: Với tư cách Phó trưởng ban Trung tâm báo chí của Uỷ ban Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô, tác giả có điều kiện ghi chép lại toàn bộ các sự kiện chính dẫn đến sự sụp đổ của Đảng cộng sản Liên Xô và nhà nước Xô Viết vào cuối 1991 (Sự phản ứng của dân chúng và hành động của Goóc ba chốp)
{Liên Xô; Lịch sử; Đảng cộng sản; } |Liên Xô; Lịch sử; Đảng cộng sản; | [Vai trò: Đinh Thị Hồng Biên; Lê Văn Thắng; ]
DDC: 324.247 /Price: 61.500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451658. LÝ THẬN MINH
    Tính trước nguy cơ suy ngẫm sau 20 năm Đảng cộng sản Liên Xô mất Đảng: Sách tham khảo nội bộ/ Lý Thận Minh chủ biên, Trần Thị Hoa phó chủ biên; Hoàng Tuấn, Thu Hường ... dịch: Nguyễn Vinh Quang hiệu đính.- H.: Chính trị quốc gia, 2017.- 855 tr; 24 cm.
    ISBN: 978604573075?
(Đảng cộng sản; ) [Liên Xô; Nga; ] [Vai trò: Hoàng Tuấn--dịch; Nguyễn Vinh Quang--hiệu đính; Thu Hường--dịch; Trần Thị Hoa--phó chủ biên; ]
DDC: 324.247071 /Price: 250000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431545. VAXILEP, M.
    Phóng sự từ thế kỷ 21: Những câu chuyện của các bác học Liên Xô về khoa học kỹ thuật trong tương lai/ M. Vaxilep, X. Gusép ; Dịch: Mai Liên.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 1978.- 294tr; 20cm.
    Tóm tắt: Sự phát triển của các ngành khoa học, kỹ thuật trong thế kỷ 21: ngành sinh học, hoá học, vô tuyến điện, khoa học vũ trụ, văn hoá du lịch, môi trường...
{kĩ thuật; thế kỉ 21; Khoa học; } |kĩ thuật; thế kỉ 21; Khoa học; | [Vai trò: Mai Liên; Gusép, X.; ]
DDC: 891.78 /Price: 0,8đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học433441. ĐẶNG MỘNG LÂN
    Các thành tựu của ngành du hành vũ trụ Liên Xô/ Đặng Mộng Lân ; Giới thiệu: Nguyễn Văn Hiệu.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 1980.- 158tr; 20cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu có hệ thống những sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển công cuộc nghiên cứu vũ trụ ở Liên Xô: về các cuộc phóng vệ tinh nân tạo, các trạm tự động nghiên cứu các hành tinh, và các chuyến bay vũ trụ của con người
{Liên xô; thành tựu khoa học; Khoa học trái đất; vũ trụ; } |Liên xô; thành tựu khoa học; Khoa học trái đất; vũ trụ; |
DDC: 629.4 /Price: 1,7đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học396930. VÂYXLE, A.
    Bài ca trong tuyết: Tập kịch Liên Xô/ A. Vâyxle, A. Misarin, A. Acbudôp, Ô. Pêrêcalin; Người dịch: Vũ Đình Phòng, Thuý Dung.- H.: Văn hoá, 1987.- 242tr; 19cm.
{Văn học hiện đại; kịch; Kịch; } |Văn học hiện đại; kịch; Kịch; | [Vai trò: Pêrêcalin, Ô.; Thuý Dung; Vũ Đình Phòng; Acbudôp, A.; Misarin, A.; ]
DDC: 891.7 /Price: 80d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học401989. GAGARIN, X.
    Đất làm ăn: Tập truyện vừa Liên Xô/ X. Gagarin, X. Vưxốtxki.- H.: Tác phẩm mới, 1986.- 502tr; 20cm.
{truyện vừa; Liên Xô; Văn học hiện đại; } |truyện vừa; Liên Xô; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Vưxốtxki, X.; ]
DDC: 891.73 /Price: 42đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học412860. LÊVITIN, M.
    Những kẻ rủi ro may mắn: Truyện vui Liên Xô/ M. Lêvitin ; Thái Hà dịch.- H.: Lao động, 1984.- 203tr; 19cm.
{Liên Xô; truyện vui; Văn học hiện đại; } |Liên Xô; truyện vui; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Thái Hà; ]
DDC: 891.73 /Price: 17đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học410764. ANĐRÔPỐP, I.V.
    Học thuyết của Các Mác và một số vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô/ I.V. Anđrôpốp.- H.: Sự Thật, 1983.- 50tr : ảnh chân dụng; 19cm.
    Tóm tắt: Đảng CS Liên Xô vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và biến học thuyết Mác - Lênin thành hiện thực ở Liên Xô trong hơn 60 năm qua; Những vấn đề co y nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn đang đặt ra trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước XHCN khác
{Chủ nghĩa Mác; Xây dựng CNXH; Liên Xô; } |Chủ nghĩa Mác; Xây dựng CNXH; Liên Xô; |
DDC: 335 /Price: 2đ5 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học415155. TÔRIFÔNÔP, IURI
    Nửa đời nhìn lại: Tập truyện Liên Xô/ Iuri Tôrifônôp, Lutmila Uvarôva ; Trần Thọ Chính,... dịch.- H.: Tác phẩm mới, 1982.- 345tr; 19cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Nga
{truyện; Liên Xô; Văn học hiện đại; } |truyện; Liên Xô; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Uvarôva, Lutmila; Trần Thọ Chính; Minh Hà; ]
DDC: 891.73 /Price: 10,5đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học414825. TRÍ VIỆT
    Kinh nghiệm quản lý theo ngành và lãnh thổ nền sản xuất nông nghiệp ở Liên Xô/ Trí Việt.- H.: Nông nghiệp, 1981.- 355tr; 19cm.
    T.m. tr. 346-354
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chủ yếu về các hình thức tổ sản xuất, cơ cấu tổ chức, quản lý nền nông nghiệp ở Liên Xô: Nhất thể hoá theo chiều dọc, nhất thể hoá theo chiều ngang, chế độ quản lý thắng, ngang; Việc kế hoạch hoá phát triển nông nghiệp
{Quản lý; Liên Xô; nông nghiệp; } |Quản lý; Liên Xô; nông nghiệp; |
DDC: 333.0947 /Price: 5,3đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học409578. LÊNIN, V. I.
    Những năm đầu của thời kỳ quá độ ở Liên Xô/ V. I. Lênin.- H.: Sự thật, 1981.- 170tr; 19cm.
    Tóm tắt: Một số tư tưởng của Lênin về thời kỳ quá độ trong những năm đầu của Liên Xô qua những bài nói và viết từ cuối 1920 đếm cuối 1922. Tình hình phức tạp của nước Nga Xô Viết trong những buổi đầu và chiến lược, sách lược tài tình của Đảng cộng sản Liên Xô
{thời kỳ quá độ; Đảng cộng sản; Liên Xô; chủ nghĩa xã hội; } |thời kỳ quá độ; Đảng cộng sản; Liên Xô; chủ nghĩa xã hội; |
DDC: 321 /Price: 3đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học409512. AMATỐP, TSINGHIDƠ
    Quả táo đỏ: Tập truyện ngắn LIên Xô/ Tsinghidơ Amatốp, V. Liđin, Xudamna Geocguepxcai,... ; Tiến Hoàn, ... dịch.- H.: Phụ nữ, 1981.- 138tr; 19cm.
{Văn học thế giới; Liên Xô; truyện ngắn; } |Văn học thế giới; Liên Xô; truyện ngắn; | [Vai trò: Misencô, Lidia; Geocguepxcai, Xudamna; Liđin, V.; Thái Bá Vân; Nguyệt Thanh; Alieva, Phadu; Tiến Hoàn; Mạc Mạc; ]
DDC: 891.7 /Price: 6đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học409662. Đại hội XXVI Đảng cộng sản Liên Xô.- H.: Sự thật, 1981.- 159tr; 20cm.
    Tóm tắt: Các văn kiện về đại hội XXVI Đảng cộng sản Liên Xô. Điện mừng của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; Lời chào mừng của đồng chí Lê Duẩn; Báo cáo tổng kết của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên Xô trong đại hội...
{Đảng cộng sản; văn kiện; đại hội 26; Liên Xô; } |Đảng cộng sản; văn kiện; đại hội 26; Liên Xô; |
DDC: 324.247 /Price: 4,5đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học396035. NGUYỄN HUY QUÝ
    Lịch sử Liên xô/ Nguyễn Huy Quý, Lê Khắc Thành.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1987.- 262tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử Liên Xô qua các thời kỳ: cách mạng XHCN tháng mười và công cuộc xây dựng CNXH (1917-1937); Chiến tranh giữ nước vĩ đại. Thắng lợi hoàn toàn và triệt để của CNXH (1938-1960); Hoàn thiện CNXH và tiến dần lên CNCS (1961-1986)
{Liên xô; Lịch sử hiện đại; } |Liên xô; Lịch sử hiện đại; | [Vai trò: Lê Khắc Thành; ]
DDC: 947 /Price: 190d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học457131. GOOC BA CHÔP, M.X.
    Những sáng kiến hoà bình của Liên xô/ M.X.GOOC BA CHÔP.- Hà Nội: Sự thật, 1987.- 219tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những bài phát biểu, tuyên bố, báo cáo, thư, của đ/c Gooc Ba Chốp từ 15/01/1986 đến 28/02/1987 về vấn đề hoà bình, chính trị ở Liên xô
[Liên Xô; Nga; ] {Chính trị; GOOC BA CHỐP; Hoà bình; } |Chính trị; GOOC BA CHỐP; Hoà bình; |
DDC: 324.20947 /Price: 70đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học413115. Liên Xô những con số và sự kiện.- H.: Sự thật, 1985.- 179tr; 19cm.
    Tóm tắt: Một vài con số và sự kiện của Liên Xô trong giai đoạn xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển. Vai trò của Liên Xô trong sản xuất thế giới. Thu nhập quốc dân, quyền lao động, quyền nghỉ ngơi, quyền được đảm bảo về vật chất lúc tuổi già và khi ốm đau, quyền được học hành, quyền sử dụng những thành quả văn hoá, quyền được bảo vệ sức khoẻ ở Liên Xô
{Kinh tế; Liên Xô; Quyền công dân; Chính trị; Chủ nghĩa xã hội; } |Kinh tế; Liên Xô; Quyền công dân; Chính trị; Chủ nghĩa xã hội; |
DDC: 947 /Price: 8,00đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học413102. NGUYỄN HẢI HOÀNH
    Luật Hàng hải thương mại Liên Xô/ Nguyễn Hải Hoành hiệu đính; Đặng Thái Thịnh dịch.- H.: Giao thông vận tải, 1985.- 144tr; 19cm.
    Tóm tắt: Quy chế chung việc sử dụng tàu, thuyền bộ, cảng biển, hoa tiêu, tài sản bị đắm... Các hợp đồng vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường biển. Hợp đồng thuê tàu, lai đất, bảo hiểm hàng hải. Kháng nghị hàng hải
{Liên Xô; Thương mại; Luật Hàng hải; } |Liên Xô; Thương mại; Luật Hàng hải; | [Vai trò: Lý Bách Chấn; Đặng Thái Thịnh; ]
DDC: 343.0947 /Price: 650đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học414277. Tội ác trên thiên đường mật: Tập truyện ngắn khoa học viễn tưởng Liên Xô.- H.: Tác phẩm mới, 1985.- 336tr; 19cm.
{truyện ngắn; Liên Xô; văn học hiện đại; khoa học viễn tưởng; } |truyện ngắn; Liên Xô; văn học hiện đại; khoa học viễn tưởng; |
DDC: 891.73 /Price: 19đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học413353. ĐUMBAĐLÊ, NOĐAR
    Trở về: Tập truyện ngắn Liên Xô/ Nođar Đumbađlê, Ivan Xtađniuk, Vaxil Bukov ; Dịch: Đoàn Tử Huyến.- H.: Tác phẩm mới, 1985.- 240tr; 19cm.
    Dịch từ tiếng Nga
{truyện ngắn; Văn học hiện đại; Liên Xô; } |truyện ngắn; Văn học hiện đại; Liên Xô; | [Vai trò: Xtađniuk, Ivan; Baclanov, Grigôri; Đoàn Tử Huyến; Kulix, Eril; Bukov Vaxil; ]
DDC: 891.73 /Price: 1đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.