Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 357.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học927660. NGUYỄN DIỆU LINH
    Cảm nhận thời gian: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Long.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 519tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049841873
    Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu, phê bình về bút pháp nghệ thuật, phong cách sáng tác, cảm nhận của tác giả về thơ của một số nhà thơ lớn như: Chế Lan Viên, Nông Quốc Chấn, Sóng Hồng, Tố Hữu, Tế Hanh, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khoa Điềm...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thơ; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Long; ]
DDC: 895.9221009 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925742. HUỲNH VŨ LAM
    Nghiên cứu truyện dân gian Khmer Nam Bộ dưới góc nhìn bối cảnh: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Huỳnh Vũ Lam.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 435tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 323-347. - Phụ lục: tr. 348-428
    ISBN: 9786049842115
    Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về truyện dân gian, nghiên cứu không gian văn hoá tộc người và những vấn đề về truyện dân gian Khmer Nam Bộ, xây dựng các công cụ ghi nhận truyện dân gian Khmer trong bối cảnh, kiến giải truyện dân gian Khmer dưới góc nhìn bối cảnh
(Dân tộc Khmer; Nghiên cứu văn học; Truyện dân gian; Văn học dân gian; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 398.2095977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học921563. NGUYỄN QUANG HUYNH
    Dòng chảy thời gian: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Nguyễn Quang Huynh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 170tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838699
    Tóm tắt: Nghiên cứu, phê bình về một số tác giả, tác phẩm văn học tiêu biểu của văn học xứ Lạng như: Mã Thế Vinh, Vy Thị Kim Bình, Nguyễn Trường Thanh, Vũ Ngọc Chương...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tác giả; Tác phẩm; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950755. HOÀNG TUẤN CƯ
    Gửi bản Mường xa xăm để ngẫm, để ngộ: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Hoàng Tuấn Cư.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 295tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiếu số Việt Nam
    ISBN: 9786049726255
    Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nghiên cứu văn học, phê bình về văn hoá, văn học các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; về một số tác phẩm, tác giả là nhà văn, nhà thơ người dân tộc thiểu số như: Dương Thuấn, Tiến Lâm, Tài Đoàn, Triều Ân, Mã Thế Vinh, Ngô Bá Hoà...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học927629. LÊ THỊ BÍCH HỒNG
    Khi nghe gió thổi qua Phja Bjoóc: Tiểu luận phê bình văn học/ Lê Thị Bích Hồng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 711tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838804
    Tóm tắt: Gồm các bài tiểu luận phê bình văn học: Nghiên cứu văn học viết các dân tộc thiểu số Việt Nam; thơ dân tộc thiểu số nhìn từ ký hiệu học văn hoá; văn học thiểu số trong nhà trường; nỗ lực đưa Then, đàn tính đến thế giới... Giới thiệu một số nhà văn và tác phẩm: Hà Thị Cẩm Anh, Vương Anh, Vi Thị Kim Bình...
(Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926267. TRÚC LINH LAN
    Lời tự tình của những trái tim thao thức: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Trúc Linh Lan.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 139tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838873
    Tóm tắt: Gồm những bài viết của tác giả bình và luận chủ yếu về thơ trữ tình, liên hệ văn chương với cuộc đời, đời mình và đời người khác
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thơ; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922134 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925741. THU BÌNH
    Một khúc ru Tày: Tiểu luận, phê bình văn học/ Thu Bình.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 463tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838934
    Tóm tắt: Gồm những bài tiểu luận, nghiên cứu, phê bình của tác giả phân tích về nội dung, bút pháp, ngôn từ trong hồn cốt văn chương của một số tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1017799. LÊ ĐÌNH SƠN
    Đường thi từ góc nhìn vòng đời tác phẩm: Lý luận phê bình văn học/ Lê Đình Sơn.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 154tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046237129
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về thơ Đường luật. Phân tích thơ Đường luật từ góc nhìn vòng đời tác phẩm và các thi phẩm Đường luật Hồ Chí Minh nối xưa và nay. Thẩm bình một số bài thơ Đường luật đặc sắc
(Lí luận văn học; Phê bình văn học; Thơ Đường; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9221009 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925676. LÂM TIẾN
    Tiếp cận văn học dân tộc thiểu số: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Lâm Tiến.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 211tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    ISBN: 9786049776007
    Tóm tắt: Gồm các bài phê bình, nghiên cứu của tác giả Lâm Tiến về văn học các dân tộc thiểu số, nghệ thuật viết văn của các tác giả dân tộc thiểu số, thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam (1975 - 2000); giới thiệu về phong cách viết, sáng tác văn, thơ, truyện ngắn về đề tài dân tộc thiểu số của các nhà thơ, nhà văn tiêu biểu như: Vi Hồng, Nông Viết Toại, Bàn Tài Đoàn, Y Phương, Bùi Thị Như Lan...
(Dân tộc thiếu số; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925602. TẠ VĂN SỸ
    Dân tộc thiểu số trong thơ ca Kon Tum (1945-1975): Nghiên cứu, phê bình văn học/ Tạ Văn Sỹ s.t., b.s..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 435tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: tr. 123-424. - Thư mục: tr. 425-429
    ISBN: 9786049838637
    Tóm tắt: Trình bày sơ lược về văn học kháng chiến Kon Tum có nội dung phản ánh hình ảnh của đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ 1945 - 1975. Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu trong thời kỳ này
(1945-1975; Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học; Thơ ca; ) [Kon Tum; ]
DDC: 895.92213409 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học966768. GROJNOWSKI, DANIEL
    Đọc truyện ngắn: Phê bình văn học/ Daniel Grojnowski ; Dịch: Trần Hinh, Phùng Kiên.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 320tr.; 21cm.- (Tủ sách Phê bình văn học)
    Tên sách tiếng Pháp: Lire la nouvelle
    Phụ lục: tr. 310-316. - Thư mục: tr. 317-320
    ISBN: 9786045391723
    Tóm tắt: Nghiên cứu định nghĩa, lý thuyết, mỹ học của thể loại truyện ngắn, thi pháp và bình luận một số truyện ngắn
(Lí luận văn học; Phê bình văn học; ) [Pháp; ] [Vai trò: Phùng Kiên; Trần Hinh; ]
DDC: 840.9 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996786. LÂM TIẾN
    Tuyển tập những tác phẩm lí luận phê bình văn học dân học thiểu số của nhà văn Lâm Tiến/ Tuyển chọn, b.s.: Nguyễn Đức Hạnh, Lâm Tú Anh.- Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2016.- 797tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049154706
    Tóm tắt: Giới thiệu những công trình nghiên cứu - phê bình văn học và những công trình nghiên cứu về tác phẩm của tác giả
(Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lâm Tú Anh; Nguyễn Đức Hạnh; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018483. "Đôi mắt" trong sáng tạo và phê bình văn học - nghệ thuật/ Nguyễn Văn Dân, Trần Hoàng Sơn, Nguyễn Hữu....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 168tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721902
    Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết từ chuyên mục Bình luận - phê phán trên báo Nhân dân nêu ra một số mặt hạn chế, yếu kém và những vấn đề cần khắc phục của một số loại hình văn học - nghệ thuật hiện nay nhằm thúc đẩy sáng tạo nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao
(Nghệ thuật; Văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tiến Mạnh; Nguyễn Hoà; Nguyễn Hữu; Nguyễn Văn Dân; Trần Hoàng Sơn; ]
DDC: 709.597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1547328. TRƯƠNG CHÍNH
    Dưới mắt tôi: Phê bình văn học Việt Nam hiện đại/ Trương Chính.- H.: Hội nhà văn, 2016.- 162tr; 20cm.
    ISBN: 9786045364413
    Tóm tắt: Tập hợp một số bài nghiên cứu, phê bình các tác phẩm văn học Việt Nam thuộc thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám
{Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học Việt Nam; Văn học trước Cách mạng; } |Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học Việt Nam; Văn học trước Cách mạng; |
DDC: 895.922090032 /Price: 64000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1574846. NGUYỄN ĐỨC HẠNH
    Tuyển tập những tác phẩm lí luận phê bình văn học dân tộc thiểu só của nhà văn Lâm Tiến/ Nguyễn Đức Hạnh, Lâm Tú Anh tuyển chọn, biên soạn.- Thái Nguyên: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 2016.- 797 tr.; 21 cm..
    ISBN: 9786049154706
{Nhà văn Lâm Tiến; Tuyển tập; Văn học dân tộc thiểu số; } |Nhà văn Lâm Tiến; Tuyển tập; Văn học dân tộc thiểu số; |
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TQNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học928170. INRASARA
    Văn học Chăm - khái luận: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Inrasara.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 515tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa ghi: Văn học Chăm
    Phụ lục: tr. 339-498. - Thư mục: tr. 499-507
    ISBN: 9786049840296
    Tóm tắt: Trình bày khái quát tiến trình phát triển của văn học Chăm từ khởi thuỷ đến hiện đại, cả văn học dân gian lẫn văn học viết, có kèm theo phần trích dịch văn học Chăm sang tiếng Việt
(Dân tộc Chăm; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ] {Văn học Chăm; } |Văn học Chăm; |
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011257. ĐÀO DUY QUÁT
    Đổi mới và phát triển phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo/ Đào Duy Quát ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 215tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 205-213
    ISBN: 9786045713631
    Tóm tắt: Tìm hiểu vị trí, vai trò, chức năng của phê bình và những yếu tố ảnh hưởng đến phê bình văn học, nghệ thuật; thực trạng, nguyên nhân, dự báo tình hình, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới phát triển phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay
(Phát triển; Phê bình nghệ thuật; Phê bình văn học; Đổi mới; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949050. NGUYỄN NHƯỢC PHÁP
    Hoa một mùa: Toàn bộ các sáng tác thơ, truyện ngắn, kịch, và phê bình văn học bằng tiếng Pháp của Nguyễn Nhược Pháp/ Nguyễn Nhược Pháp ; Nguyễn Lân Bình b.s..- H.: Phụ nữ, 2018.- 363tr.; 24cm.
    Phụ lục cuối chính văn
    ISBN: 9786045654576
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Lân Bình; ]
DDC: 895.92283209 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học992258. LƯƠNG ĐỨC THIỆP
    Việt Nam thi ca luận và văn chương xã hội: Phê bình văn học/ Lương Đức Thiệp.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 183tr.; 21cm.- (Tủ sách Phê bình văn học)
    ISBN: 9786045366745
    Tóm tắt: Nghiên cứu và đánh giá các giá trị nội dung, tư tưởng và nghệ thuật của phong trào thơ ca lãng mạn Việt Nam, của một số nhà thơ tiêu biểu thời bấy giờ như: Vũ Hoàng Chương, Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ, Xuân Xanh, Nguyễn Du, Trần Tế Xương, Hồ Xuân Hương...
(Phê bình văn học; Thơ; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9221009 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1548570. INRASARA
    Văn học Chăm khái luận: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Inrasara.- H.: Hội nhà văn, 2019.- 516tr; 20cm.
    Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049840296
    Tóm tắt: Phản ánh những bước tiến về nghiên cứu và sáng tác văn học Chăm gồm văn học dân gian, văn học viết, văn học hiện đại...
{Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; |
DDC: 895.92209004 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.