Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 106.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93770. NGUYỄN NGỌC BÍCH
    Các kỹ thuật mới cải tạo và bảo vệ môi trường đất trong xây dựng/ Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Viết Minh.- H.: Xây dựng, 2016.- 345tr.: hình vẽ, bảng; 27cm.
    Thư mục: tr. 339-341
    ISBN: 9786048219000
    Tóm tắt: Trình bày những tính chất cơ bản của đất, ảnh hưởng của nước dưới đất và động đất đến ổn định của nền móng công trình; các kỹ thuật mới cải tạo và bảo vệ môi trường đất yếu bằng giếng tiêu nước thẳng đứng - trụ mềm, các trụ nửa cứng...; hướng dẫn tính toán, thiết kế và thi công các loại tường chắn, sườn dốc đất có cốt, tường chắn và sườn dốc đất đá có neo ứng suất trước
(Địa chất công trình; Kĩ thuật xây dựng; ) [Vai trò: Nguyễn Viết Minh; ]
DDC: 624.151 /Price: 170000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học89451. BÙI VĂN TRƯỜNG
    Phân tích thấm trong môi trường đất/ Bùi Văn Trường (ch.b.), Hoàng Việt Hùng.- H.: Xây dựng, 2016.- 172tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 168-171
    ISBN: 9786048218287
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tính thấm nước của đất, quy luật vận động của dòng thấm và tác động bất lợi của nó ở nền công trình và công trình đất phục vụ cho tính toán, dự báo và lựa chọn các giải pháp ứng xử với những tác động bất lợi của dòng thấm
(Môi trường đất; Công trình xây dựng; ) {Thấm nước; } |Thấm nước; | [Vai trò: Hoàng Việt Hùng; ]
DDC: 624.15136 /Price: 87000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học555768. VŨ NGỌC TUYÊN
    Bảo vệ môi trường đất đai/ Vũ Ngọc Tuyên.- H.: Nông nghiệp, 1994.- 104tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Nói về nguy cơ đe dọa đất đai ở nước ta. Một số bisjn pháp ngăn chặn
{Bảo vệ môi trường; đất đai; } |Bảo vệ môi trường; đất đai; | [Vai trò: Vũ Ngọc Tuyên--Tác giả; ]
DDC: 333.73 /Price: 5.200đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học414592. LÂM QUANG HUYÊN
    Cách mạng ruộng đất ở miền Nam Việt Nam/ Lâm Quang Huyên.- H.: Viện thông tin khoa học xã hội, 1985.- 227tr; 19cm.
    Đầu trang tên sách ghi: Uy ban khoa xã Việt Nam. Viện Kinh tế học
    Tóm tắt: Nghiên cứu một cách hệ thống về cách mạng ruộng đất trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam Việt Nam; Đặc điểm tình hình ruộng đất, tình hình các giai cấp ở nông thôn miền Nam Việt Nam
{nông thôn; cải cách ruộng đất; lịch sử; Việt Nam; nông dân; miền Nam; Kinh tế; } |nông thôn; cải cách ruộng đất; lịch sử; Việt Nam; nông dân; miền Nam; Kinh tế; |
DDC: 959.704332 /Price: 18đ5 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học410501. NOVITRENOC, V.G.
    Hiệu quả sử dụng quỹ ruộng đất trong điều kiện tưới nước/ V.G. Novitrenoc ; Nguyễn Văn Ang dịch ; Ngô Văn Khánh h.đ.- H.: Nông nghiệp, 1982.- 148tr : bảng; 19cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Nga
    Tóm tắt: Bàn về việc sử dụng quỹ ruộng đất: Tiêu chuẩn, chỉ tiêu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện tưới nước. Anh hưởng của việc cải tạo đất, ứng dụng KHKT, nhất là hoá học hoá để nâng cao năng suất đất đai ở Liên Xô
{hiệu quả kinh tế; sử dụng; Liên Xô; Nông nghiệp; quỹ ruộng đất; đất nông nghiệp; } |hiệu quả kinh tế; sử dụng; Liên Xô; Nông nghiệp; quỹ ruộng đất; đất nông nghiệp; | [Vai trò: Nguyễn Văn Ang; ]
DDC: 631.40947 /Price: 4,50đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học434975. BÙI QUANG TOẢN
    Quy hoạch sử dụng ruộng đất trong quá trình tổ chức sản xuất/ Bùi Quang Toản.- H.: Nông nghiệp, 1980.- 223tr; 19cm.
    Tóm tắt: Điều tra, khảo sát, nghiên cứu và qui hoạch ruộng đất ở nhiều vùng trong nước, những kinh nghiệm và kết quả công tác về một số vấn đề chính: Đặc điểm của ruộng đất trong điều kiện sản xuất nhỏ, phát triển và thoái hoá của đất canh tác, nội dung và phương pháp qui hoạch, tổ chức sử dụng ruộng đất...
{quy hoạch; kinh tế nông nghiệp; Ruộng đất; tổc hức sản xuất; } |quy hoạch; kinh tế nông nghiệp; Ruộng đất; tổc hức sản xuất; |
DDC: 631.4 /Price: 2,5đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học409636. Quản lý ruộng đất.- H.: Pháp lý, 1981.- 50tr; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm các quyết định, chỉ thị, nghị định của Hội đồng chính phủ, thủ tướng Chính phủ về thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước. Công tác đo đạc phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất. Chức năng nhiệm vụ và tổ chức của Tổng cục quản lý ruộng đất
{ruộng đất; quản lý; Tổng cục quản lý ruộng đất; Văn bản pháp quy; } |ruộng đất; quản lý; Tổng cục quản lý ruộng đất; Văn bản pháp quy; |
DDC: 333.09597 /Price: 2,2đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học434087. NGỌC KIỂM
    Phương pháp thống kê và quản lý sử dụng ruộng đất/ Ngọc Kiểm, Văn Lân.- H.: Nông nghiệp, 1979.- 178tr; 19cm.
    Tóm tắt: Phương pháp phân loại ruộng đất; Thống kê diện tích ruộng đất; Biện pháp quản lý và sử dụng ruộng đất; Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của việc sử dụng ruộng đất
{quản lý; sử dụng; Ruộng đất; thống kê; } |quản lý; sử dụng; Ruộng đất; thống kê; | [Vai trò: Văn Lân; ]
DDC: 658.15 /Price: 1đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học434463. VŨ HUY PHÚC
    Tìm hiểu chế độ ruộng đất Việt Nam đầu thế kỷ XIX/ Vũ Huy Phúc.- H.: Khoa học xã hội, 1979.- 415tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học
    Tóm tắt: Bản chất chính sách ruộng đất của nhà Nguyễn, thiết chế kết cấu ruộng đất hình thành từ chính sách đó, tác động và hậu quả của chính sách ruộng đất đối với yêu cầu phát triển của lịch sử kinh tế xã hội VN nửa đầu thế kỉ 19
{chế độ ruộng đất; chính sách kinh tế; thế kỷ 19; nhà Nguyễn; Việt Nam; lịch sử; } |chế độ ruộng đất; chính sách kinh tế; thế kỷ 19; nhà Nguyễn; Việt Nam; lịch sử; |
DDC: 330.9597 /Price: 3,8đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học351788. LÊ HUY BÁ
    Sinh thái môi trường đất/ Lê Huy Bá.- Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 1996.- 191tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 189
    Tóm tắt: Quan niệm về môi trường đất như một cơ thể sống. Thành phần phi sinh vật, sinh học trong môi trường sinh thái đất. Thoái hoá và ô nhiễm môi trường đất
{môi trường; Sinh thái; đất; } |môi trường; Sinh thái; đất; |
DDC: 577.5 /Price: 5500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học407480. TRƯƠNG HỮU QUÝNH
    Chế độ ruộng đất ở Việt Nam từ thế kỷ XI-XVIII. T.1: Thế kỷ XI-XV/ Trương Hữu Quýnh.- H.: Khoa học xã hội, 1982.- 342tr; 19cm.
    Tóm tắt: Sự phát triển của lực lượng sản xuất nông nghiệp, hoạt động kinh tế hàng hoá và tình hình chính trị của xã hội Đại Việt thế kỷ 11-15. Chế độ ruộng đất ở các thế kỷ 11-14. Diễn biến của chế độ ruộng đất của thế kỷ 15
{Việt Nam; Chế độ ruộng đất; } |Việt Nam; Chế độ ruộng đất; |
DDC: 959.70256 /Price: 16đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học339038. HOÀNG VIỆT
    Vấn đề sở hữu ruộng đất trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam: Sách tham khảo/ Hoàng Việt (ch.b), Nguyễn Văn áng, Mai Ngọc Cường...- H.: Chính trị Quốc gia, 1999.- 137tr; 19cm.
    Tóm tắt: Một số vấn đề sở hữu ruộng đất trong nền kinh tế hàng hoá. Thực trạng sở hữu và quản lí ruộng đất trong nền kinh tế Việt Nam. Kiến nghị về hoàn thiện chế độ sở hữu ruộng đất và các quan hệ ruộng đất ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
{Quản lí nhà nước; Sách tham khảo; Việt Nam; Ruộng đất; Sở hữu ruộng đất; Kinh tế hàng hoá; } |Quản lí nhà nước; Sách tham khảo; Việt Nam; Ruộng đất; Sở hữu ruộng đất; Kinh tế hàng hoá; | [Vai trò: Nguyễn Văn áng; Mai Ngọc Cường; Nguyễn Kế Tuấn; Trần Minh Đạo; ]
DDC: 338.109597 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học407167. TRƯƠNG HỮU QUỲNH
    Chế độ ruộng đất ở Việt Nam từ thế kỷ XI-XVIII. T.2: Thế kỷ XVI-XVIII/ Trương Hữu Quỳnh.- H.: Khoa học xã hội, 1983.- 224tr; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày tình hình chính sách chế độ ruộng đất ở nước ta trong thế kỷ 16-18: ruộng đất ở các thế kỷ 16-17, nửa đầu thế kỷ 18, nửa sau thế kỷ 18
{Chế độ; Chính sách; Lịch sử trung đại; Ruộng đất; Việt Nam; } |Chế độ; Chính sách; Lịch sử trung đại; Ruộng đất; Việt Nam; |
DDC: 959.702 /Price: 11,80đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học407289. TƠRAPEDƠNICỐP, X.P.
    Chủ nghĩa Lê Nin và vấn đề ruộng đất nông dân. T.1/ X.P. Tơrapedơnicốp.- H.: Sự thật, 1981.- 407tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu những chính sách, kinh nghiệm của ĐCS Liên Xô về vấn đề ruộng đất - nông dân trong công cuộc cải tạo và phát triển nông nghiệp theo hướng XHCN, trong sự thay đổi kinh tế XH ở nông thôn Xô Viết và trong những điều kiện phát triển của CNXH. Y nghĩa quốc tế của vấn đề này
{chính quyền Xô Viết; Đảng cộng sản; Liên Xô; ruộng đất; nông dân; chủ nghĩa Mác - Lê nin; } |chính quyền Xô Viết; Đảng cộng sản; Liên Xô; ruộng đất; nông dân; chủ nghĩa Mác - Lê nin; |
DDC: 335.4 /Price: 18đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học435068. VỤ QUẢN LÝ RUỘNG ĐẤT
    Những quy định về quản lý và sử dụng ruộng đất (1953-1979)/ Vụ quản lý ruộng đất.- H.: Nông nghiệp, 1980.- 521tr.: bảng; 19cm.
    Tóm tắt: Những quy định về quyền sở hữu, quyền sử dụng ruộng đất của các thành phần kinh tế. Quản lý, sử dụng từng loại đất trong nông nghiệp, lâm nghiệp... Các chức năng quản lý ruộng đất của Nhà nước. Nhiệm vụ, tổ chức của cơ quan quản lý ruộng đất các cấp thuộc Bộ Nông nghiệp
{sử dụng; luật nông nghiệp; ruộng đất; Quản lí; } |sử dụng; luật nông nghiệp; ruộng đất; Quản lí; |
/Price: 3,50đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học315423. NGUYỄN VĂN KHÁNH
    Biến đổi cơ cấu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp ở vùng châu thổ sông Hồng trong thời kỳ đổi mới: Qua khảo sát một số làng xã/ Nguyễn Văn Khánh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2001.- 184tr, 2 bản đồ; 19cm.
    Thư mục: tr. 177-182
    Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích những biến đổi của nông thôn châu thổ sông Hồng qua việc đánh giá tình hình ruộng đất và phát triển kinh tế nông nghiệp. Tác động của chính sách đổi mới về nông nghiệp đối với việc phát triển kinh tế, xã hội ở làng xã
{Kinh tế nông nghiệp; Chính sách kinh tế; Ruộng đất; Châu thổ sông Hồng; } |Kinh tế nông nghiệp; Chính sách kinh tế; Ruộng đất; Châu thổ sông Hồng; |
DDC: 333.76 /Price: 24000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học573995. TRƯƠNG HỮU QUÝNH
    Chế độ ruộng đất ở Việt Nam thế kỷ XI - XVIII. T.1: Thế kỷ XI - XV/ Trương Hữu Quýnh.- H.: Khoa học xã hội, 1982.- 342tr.; 19cm.
(Lịch sử; Chế độ ruộng đất; Thế kỉ 11; Việt Nam; Thế kỉ 15; )
DDC: 338.5 /Price: 16đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học192499. Giáo trình ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý/ Lê Văn Khoa (ch.b.), Nguyễn Xuân Cự, Trần Thiện Cường, Nguyễn Đình Đáp.- H.: Giáo dục, 2010.- 2151tr.: minh hoạ; 27cm.
    Thư mục: tr. 249-251
    Tóm tắt: Hệ thống những kiến thức cơ bản về sinh thái - môi trường đất và các vấn đề về ô nhiễm môi trường đất trong bối cảnh của biến đổi khí hậu và công nghiệp hoá hiện đại hoá. Trình bày các loại hình ô nhiễm môi trường đất, tác động của hoạt động nông nghiệp, hoá chất nguy hại, các dạng tồn tại của sự di chuyển các chất gây ô nhiễm trong môi trường đất. Đánh giá rủi ro môi trường đất và các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đất
(Ô nhiễm môi trường; Đất; Xử lí; Giải pháp; ) [Vai trò: Lê Văn Khoa--ch.b.; Nguyễn Đình Đáp; Trần Thiện Cường; Nguyễn Xuân Cự; ]
DDC: 363.739 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học214669. TRƯƠNG HỮU QUÝNH
    Chế độ ruộng đất và một số vấn đề lịch sử Việt Nam/ Trương Hữu Quýnh.- H.: Thế giới, 2009.- 981tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 971-981
    ISBN: 105945
    Tóm tắt: Trình bày đặc điểm, nội dung xu thế phát triển của chế độ ruộng đất Việt Nam từ thế kỉ XI - XVIII và các luận văn theo chủ đề
(Chế độ sở hữu; Ruộng đất; Lịch sử trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.702 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học298202. LÊ QUANG HUYÊN
    Vấn đề ruộng đất ở Việt Nam/ Lê Quang Huyên b.s.- H.: Khoa học xã hội, 2002.- 402tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm KHXH và Nhân văn quốc gia...
    Tóm tắt: Trình bày hệ thống các sử liệu về toàn bộ cách mạng ruộng đất ở nước ta (Bắc và Nam) trong 30 năm (1945-1975), một cuộc cách mạng ruộng đất triệt để do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo
{Chính sách ruộng đất; Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính sách đối nội; } |Chính sách ruộng đất; Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính sách đối nội; |
/Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.