Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 833.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học46074. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ/ Lê Văn Lợi, Nguyễn Thế Thắng, Nguyễn Thị Kim Dung....- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 512tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng
    ISBN: 9786045738283
    Tóm tắt: Những vấn đề lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Tập hợp các bài viết nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ cũng như việc vận dụng tư tưởng của Người trong giai đoạn hiện nay như: Tư tưởng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát triển nguồn nhân lực cán bộ chất lượng cao; nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hiện nay...
(Cán bộ; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác cán bộ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Công; Nguyễn Thị Kim Dung; Nguyễn Thế Thắng; Lê Văn Lợi; Bùi Đình Phong; ]
DDC: 352.609597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107478. NGUYỄN NHƯ Ý
    Sống - học tập - làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh/ Nguyễn Như Ý, Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 391tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045710265
    Tóm tắt: Giới thiệu những lời dạy sâu sắc, toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề cốt lõi của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; tính chất tiên phong của Đảng và tư cách người đảng viên; bản chất của Nhà nước dân chủ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tự phê bình và phê bình...
(Học tập; Sống; Làm việc; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Nguyễn An Tiêm; Nguyễn Nguyên; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65318. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường/ Bùi Văn Dũng, Đỗ Trọng Hưng (ch.b.), Nguyễn Hoài Sanh....- Nghệ An: Đại học Vinh, 2017.- 431tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049232732
    Tóm tắt: Trình bày một số quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về môi trường và bảo vệ môi trường. Vận dụng những quan điểm của Hồ Chí Minh để bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
(Bảo vệ môi trường; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Nguyễn Hoài Sanh; Dương Văn Mạnh; Bùi Văn Dũng--ch.b.; Đỗ Trọng Hưng--ch.b.; Mai Thị Quý; ]
DDC: 363.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98261. TÔ LÂM
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh/ Tô Lâm (ch.b.), Nguyễn Việt Hùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 260tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 249-254
    ISBN: 9786045727775
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở, quá trình hình thành, phát triển và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh và giá trị tư tưởng của Người trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh ở nước ta hiện nay
(Nhân dân; Vai trò; Bảo vệ Tổ quốc; An ninh quốc gia; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Việt Hùng; ]
DDC: 355.0330597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121983. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng/ S.t., tuyển chọn: Bùi Mạnh Cường, Đỗ Thị Quyên.- H.: Hồng Đức, 2015.- 359tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048678050
    Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta trên các lĩnh vực: Chống nạn giấy tờ, bảo vệ tài sản công cộng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu...
(Phòng chống; Tham nhũng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Bùi Mạnh Cường--s.t., tuyển chọn; Đỗ Thị Quyên--s.t., tuyển chọn; ]
DDC: 364.1323 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121999. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại, tố cáo/ S.t., tuyển chọn: Bùi Mạnh Cường, Đỗ Thị Quyên.- H.: Hồng Đức, 2015.- 455tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048678043
    Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi bộ, tổ chức chính quyền trong sạch, vững mạnh
(Tố cáo; Giải quyết; Khiếu nại; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Bùi Mạnh Cường--s.t., tuyển chọn; Đỗ Thị Quyên--s.t., tuyển chọn; ]
DDC: 352 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học19846. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu - Giá trị lý luận và thực tiễn/ Phùng Thanh, Bùi Quang Mạnh (ch.b.), Vũ Văn Tám....- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 111tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Học viện Chính trị
    Thư mục: tr. 105-108
    ISBN: 9786045747063
    Tóm tắt: Phân tích nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu: Những giá trị lý luận góp phần bổ sung, phát triển quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin; phương pháp luận giúp Đảng, Nhà nước ta xác định vấn đề trọng tâm, cấp bách về phòng, chống quan liêu, tham nhũng; giá trị thực tiễn đáp ứng kịp thời công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và là vũ khí sắc bén đấu tranh với các quan điểm sai trái, cơ hội, phản động của các thế lực thù địch
(Quan liêu; Lãng phí; Tham ô; Phòng chống; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Phùng Thanh; Đoàn Nam Chung; Phạm Thị Bích Ngọc; Vũ Văn Tám; Bùi Quang Mạnh; ]
DDC: 364.1323 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học69121. PHẠM NGỌC ANH
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng: Sách chuyên khảo/ Ch.b.: Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Trung.- H.: Công an nhân dân, 2017.- 327tr.; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh)
    Phụ lục: tr. 196-316. - Thư mục: tr. 317-325
    ISBN: 9786047223343
    Tóm tắt: Trình bày bối cảnh hình thành và quá trình phát triển và những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng, sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tôn giáo; Tín ngưỡng; ) [Vai trò: Nguyễn Xuân Trung--ch.b.; ]
DDC: 200.9597 /Price: 92000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học452381. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quân sự của Đảng, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc/ B.s.: Bùi Chí Trung (ch.b.), Vũ Đăng Minh, Nguyễn Văn Thân....- H.: Quân đội nhân dân, 2017.- 456 tr.: ảnh; 26 cm.
    ĐTTS ghi: Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng
    Phụ lục: tr. 349-439
    ISBN: 9786045135389
    Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam, về chiến tranh và hào bình, về khởi nghĩa vũ trang, về quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, về nghệ thuật quân sự, về xây dựng căn cứ địa và hậu phương chiến lược...
(Quốc phòng; Quân sự; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Thân--b.s.; Hoàng Thị Hồng Nga--b.s.; Bùi Chí Trung--ch.b.; Trần Bách Hiếu--b.s.; Vũ Đăng Minh--b.s.; ]
DDC: 355.0330597 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70179. TRẦN ĐÌNH HUỲNH
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật và hành chính nhà nước/ Trần Đình Huỳnh, Lê Thị Thanh.- H.: Nxb. Hà Nội, 2017.- 354tr.: ảnh; 24cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh)
    Thư mục: tr. 344-348
    ISBN: 9786045523506
    Tóm tắt: Trình bày khái lược tư tưởng về nhà nước, pháp luật của một số học giả từ phương Đông đến phương Tây, học thuyết Mác - Lênin, thực tiễn ở Việt Nam trước khi bị thực dân Pháp thống trị và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật và hành chính nhà nước
(Pháp luật; Hành chính nhà nước; Nhà nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Lê Thị Thanh; ]
DDC: 320.109597 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học111369. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp/ Hồ Sĩ Vịnh, Lê Ngọc Thắng, Phạm Hồng Chương....- H.: Nxb. Hà Nội, 2015.- 335tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ
    ISBN: 9786045513606
    Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện
(Thủ đô; Xây dựng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Hà Nội; ] [Vai trò: Lê Thị Bích Hồng; Trịnh Thị Hồng Hạnh; Phạm Hồng Chương; Lê Ngọc Thắng; Hồ Sĩ Vịnh; ]
DDC: 959.731 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441945. BÙI ĐÌNH PHONG
    Văn hóa đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh/ Bùi Đình Phong.- Tái bản lần thứ nhất.- Hà Nội: Công an nhân dân, 2017.- 287tr.; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh)
    ISBN: 9786047223275
    Tóm tắt: Trình bày những đặc trưng bản chất của đạo đức Hồ Chí Minh; quyền lực và đạo đức; vấn đề chống tham nhũng; nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân;...
Hồ Chí Minh; (Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hóa; Đạo đức; )
DDC: 170 /Price: 81000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85819. LẠI QUỐC KHÁNH
    Bài tập học phần tư tưởng Hồ Chí Minh: Dành cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh/ Lại Quốc Khánh, Lê Thị Sự, Lê Quang Đăng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 230tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 199-228. - Thư mục: tr. 229-230
    ISBN: 9786045722480
    Tóm tắt: Giới thiệu đối tượng, phương pháp nghiên cứu, học tập môn tưởng Hồ Chí Minh; quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề: Dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; vấn đề văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Lê Thị Sự; Lê Quang Đăng; ]
DDC: 335.4346 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88717. TÔ LÂM
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân/ Tô Lâm (ch.b.), Nguyễn Cao Sơn, Nguyễn Việt Hùng.- X.b. lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 214tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045718476
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, Đảng lãnh đạo, xây dựng lực lượng, nguyên tắc, biện pháp công tác, thi đua khen thưởng và kỷ luật của lực lượng công an nhân dân
(Công an nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Việt Hùng; Nguyễn Cao Sơn; ]
DDC: 363.209597 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học6964. MẠCH QUANG THẮNG
    Một số vấn đề về xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh/ Mạch Quang Thắng.- H.: Công an nhân dân, 2020.- 351tr.; 21cm.
    130 năm Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
    Thư mục: tr. 345-348
    ISBN: 9786047245338
    Tóm tắt: Trình bày các nội dung cơ bàn việc Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng, sáng tạo, bổ sung và phát triển lý luận Mác - Lênin về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kết quả xây dựng Đảng trong hơn 30 năm đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng và thực hiện dân chủ, dân vận, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị theo tư tưởng của Người
(Xây dựng Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; )
DDC: 324.2597075 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68577. TÔ LÂM
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ công an nhân dân/ Tô Lâm.- Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 348tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 336-342
    ISBN: 9786045726150
    Tóm tắt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Trình bày những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ nói chung và cán bộ, công tác cán bộ công an nhân dân nói riêng. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ công an nhân dân hiện nay
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công an nhân dân; Cán bộ; Công tác cán bộ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 363.2209597 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64953. NGUYỄN THẾ PHÚC
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá dân chủ trong hoạt động chính trị và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thế Phúc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 259tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 242-256
    ISBN: 9786045729601
    Tóm tắt: Lý luận về văn hoá dân chủ và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá dân chủ. Đánh giá thực tiễn văn hoá dân chủ trong hoạt động chính trị ở Việt Nam hiện nay và đề xuất các phương hướng, giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng thực hành văn hoá dân chủ trong hoạt động chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hoá dân chủ; Hoạt động chính trị; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.209597 /Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học69074. BÙI ĐÌNH PHONG
    Văn hoá, đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh/ Bùi Đình Phong.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Công an nhân dân, 2017.- 287tr.; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
    Thư mục: tr. 285-286
    ISBN: 9786047223275
    Tóm tắt: Gồm 19 bài viết luận bàn tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá và đạo đức cùng một số vấn đề thực tiễn của vấn đề này dưới ánh sáng Đại hội X của Đảng: Đặc trưng bản chất đạo đức Hồ Chí Minh, quyền lực và đạo đức, Hồ Chí Minh với vấn đề chống tham nhũng...
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hoá; Đạo đức; )
DDC: 170 /Price: 81000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113638. Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn lịch sử ở trường phổ thông/ Nghiêm Đình Vỳ (ch.b.), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thị Bích....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 335tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 330-331
    ISBN: 9786045716991
    Tóm tắt: Trình bày nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, tích hợp nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy bộ môn lịch sử; một số bài giảng cụ thể về tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy bộ môn lịch sử ở trường phổ thông
(Giảng dạy; Trường phổ thông; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Nghiêm Đình Vỳ--ch.b.; Trần Viết Lưu; Nguyễn Thị Bích; Nguyễn Thị Thế Bình; Lê Đình Năm; ]
DDC: 335.4346 /Price: 87000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học22912. TRẦN BẠCH ĐẰNG
    Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh/ Trần Bạch Đằng.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019.- 218tr.: ảnh; 21cm.- (Di sản Hồ Chí Minh)
    Tên thật tác giả: Trương Gia Triều
    ISBN: 9786041142909
    Tóm tắt: Tái hiện hình ảnh Bác Hồ thân thương giản dị cùng những tư tưởng và trí tuệ vĩ đại của Người qua những câu chuyện kể từ những ngày đầu chính quyền mới được thành lập
Hồ Chí Minh; (Tư tưởng Hồ Chí Minh; )
DDC: 335.4346 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.