Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 14.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83481. HOÀNG ANH NHÂN
    Trò diễn trong hội làng cổ truyền xứ Thanh. Q.2/ B.s.: Hoàng Anh Nhân (ch.b.), Hoàng Bá Tường ; S.t.: Lê Kim Lữ....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 239tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045373699
    Tóm tắt: Trình bày về nguồn gốc, nội dung và hình thức chi tiết trò diễn trong các hội làng truyền thống ở các huyện trong tỉnh Thanh Hoá như: Trò Ngô và nghệ thuật sân khấu dân gian hát bội, chèo truyền thống, chèo làng Mưng...
(Hội làng; Nghệ thuật sân khấu; Văn hoá dân gian; ) [Thanh Hoá; ] {Trò diễn; } |Trò diễn; | [Vai trò: Trương Công Nhói--s.t.; Trần Thị Liên--s.t.; Lê Kim Lữ--s.t.; Hoàng Bá Tường--b.s.; ]
DDC: 394.30959741 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83480. HOÀNG ANH NHÂN
    Trò diễn trong hội làng cổ truyền xứ Thanh. Q.1/ B.s.: Hoàng Anh Nhân (ch.b.), Hoàng Bá Tường ; S.t.: Lê Kim Lữ....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 622tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045373682
    Tóm tắt: Trình bày về nguồn gốc, nội dung và hình thức chi tiết trò diễn trong hội làng truyền thống ở các huyện trong tỉnh Thanh Hoá như: Trò nhại, trò có cốt truyện
(Hội làng; Văn hoá dân gian; ) [Thanh Hoá; ] {Trò diễn; } |Trò diễn; | [Vai trò: Hoàng Bá Tường--b.s.; Trương Công Nhói--s.t.; Lê Kim Lữ--s.t.; Trần Thị Liên--s.t.; ]
DDC: 394.30959741 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97686. NGUYỄN QUANG KHẢI
    Một số nghi lễ, hội thi, trò diễn dân gian và phong tục tập quán có liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng ở Bắc Ninh/ Nguyễn Quang Khải.- H.: Sân khấu, 2016.- 431tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 313-314. - Phụ lục: tr. 315-426
    ISBN: 9786049070884
    Tóm tắt: Sơ lược về tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại các làng ở Bắc Ninh. Một số nghi lễ phục vụ cho tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại một số làng ở Bắc Ninh. Mô tả một số trò diễn, trò chơi có liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại các làng ở Bắc Ninh...
(Thành hoàng; Văn hoá dân gian; Tín ngưỡng dân gian; ) [Bắc Ninh; ]
DDC: 398.410959727 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487572. LÊ KIM LỮ
    Trò diễn dân gian trên đất Thanh Hoá/ Lê Kim Lữ.- Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2011.- 415tr.: hình ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047000722
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về vùng đất và con người Thanh Hoá. Những quy ước chung được áp dụng cho các hình thức vui chơi giải trí, những trò chơi chia theo lứa tuổi, theo mùa. Văn hoá trò chơi thể hiện tính nhân văn
(Trò chơi dân gian; Văn hoá dân gian; ) [Thanh Hoá; Việt Nam; ]
DDC: 394.30959741 /Price: 41500 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học174896. TRẦN THỊ LIÊN
    Trò diễn dân gian vùng Đông Sơn/ Trần Thị Liên.- H.: Văn hoá Thông tin, 2011.- 231tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 157-225. - Thư mục: tr. 226-230
    ISBN: 9786045000700
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát vùng đất Đông Sơn và tình hình nghiên cứu trò diễn dân gian Đông Sơn - Thanh Hoá. Trình bày những đặc trưng cơ bản của trò diễn dân gian Đông Sơn. Vấn đề bảo tồn và phát huy tác dụng trò diễn dân gian Đông Sơn hiện nay
(Văn hoá dân gian; Lễ hội dân gian; ) [Thanh Hoá; Đông Sơn; ] {Trò diễn; } |Trò diễn; |
DDC: 394.26959741 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học200601. ĐẶNG HOÀI THU
    Trò diễn trong lễ hội dân gian của người Việt ở châu thổ Bắc Bộ/ Đặng Hoài Thu.- H.: Thanh niên, 2010.- 291tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 267-287
    ISBN: 9786046400158
    Tóm tắt: Phân tích một số nội dung cơ bản được phản ánh trong trò diễn, qua đó chỉ ra những đặc trưng nổi bật của trò diễn, đồng thời tìm mối quan hệ của trò diễn với sân khấu dân gian. Tìm hiểu những giá trị cấu kết cộng đồng, sáng tạo và hưởng thụ văn hoá, giá trị bảo tồn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hoá dân gian của trò diễn
(Lễ hội dân gian; Văn hoá dân gian; ) [Bắc Bộ; ] {Trò diễn; } |Trò diễn; |
DDC: 394.269597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37668. PHẠM MINH ĐỨC
    Trò chơi, trò diễn dân gian ở Thái Bình/ Phạm Minh Đức.- H.: Văn hoá dân tộc, 2019.- 527tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: tr. 384-504. - Thư mục: tr. 505-507
    ISBN: 9786047025619
    Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi dân gian như đánh bệt, ông Đùng - bà Đà, nhọ mặt, vật cầu, cướp trái... và các trò diễn dân gian như múa, hát dân ca, chèo, tuồng ở Thái Bình
(Trò chơi dân gian; ) [Thái Bình; ]
DDC: 394.30959736 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35837. NGUYỄN VIẾT CHỨC
    Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian/ B.s.: Nguyễn Viết Chức (ch.b.), Giang Quân, Chu Huy.- H.: Nxb. Hà Nội, 2019.- 90tr.: ảnh; 24cm.- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
    Thư mục: tr. 88
    ISBN: 9786045547595
    Tóm tắt: Giới thiệu những giá trị văn hoá tiêu biểu của lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian Thăng Long - Hà Nội như: Lễ hội Chùa Hương, lễ hội Đền Gióng, lễ hội Cổ Loa, trò thi kéo lửa làng Từ Vân, trò ném giỏ hội làng Ninh Hiệp, trò diễn ải lao trong hội Gióng, trò thi bơi trải trong hội làng Đa Chất...
(Lễ hội; Trò chơi; Văn hoá dân gian; ) [Hà Nội; ] {Trò diễn; } |Trò diễn; | [Vai trò: Giang Quân; Chu Huy; ]
DDC: 394.26959731 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học510171. NGUYỄN VIẾT CHỨC
    Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Lễ hội, trò chơi. trò diễn dân gian/ Nguyễn Viết Chức ch.b, Giang Quân, Chu Huy.- H.: Nxb. Hà Nội, 2019.- 92tr.; 24cm.- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
    Tóm tắt: Giới thiệu những giá trị văn hoá tiêu biểu của lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian Thăng Long - Hà Nội như: Lễ hội Chùa Hương, lễ hội Đền Gióng, lễ hội Cổ Loa, trò thi kéo lửa làng Từ Vân, trò ném giỏ hội làng Ninh Hiệp, trò diễn ải lao trong hội Gióng, trò thi bơi trải trong hội làng Đa Chất...
{Hà Nội; Lễ hội; Văn hóa dân gian; Trò diễn; Trò chơi; } |Hà Nội; Lễ hội; Văn hóa dân gian; Trò diễn; Trò chơi; | [Vai trò: Chu Huy--b.s; Giang Quân--b.s; ]
DDC: 394.26959731 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học498539. NGUYỄN QUANG KHẢI
    Một số nghi lễ, hội thi, trò diễn dân gian và phong tục tập quán có liên quan đến tín ngưỡng thờ thành hoàng làng ở Bắc Giang/ Nguyễn Quang Khải.- H.: Sân khấu, 2016.- 431tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Tóm tắt: Sơ lược về tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại các làng ở Bắc Ninh. Một số nghi lễ phục vụ cho tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại một số làng ở Bắc Ninh. Mô tả một số trò diễn, trò chơi có liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại các làng ở Bắc Ninh...
{Bắc Ninh; Tín ngưỡng dân gian; Việt Nam; Văn hoá dân gian; } |Bắc Ninh; Tín ngưỡng dân gian; Việt Nam; Văn hoá dân gian; |
DDC: 390.0959727 /Price: 150000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học499377. Trò diễn trong hội làng xứ Thanh. Q.2/ Hoàng Anh Nhân (ch.b.), Hoàng Bá Tường, Lê Kim Lữ,....- H.: Hội Nhà văn, 2016.- 241tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Tóm tắt: Giới thiệu trò ngô xứ Thanh: gồm cả trò nhại và trò có cốt truyện nhằm đả kích, lên án nhân cách thấp hèn, bẩn thỉu của bè lũ quan quân Trung Quốc từng vào xâm lược nước ta. Giới thiệu kịch bản sân khấu: kịch bản hát bội, kịch bản chèo truyền thống, các bài hát riêng của chèo làng Mưng...
{Hội làng; Thanh Hóa; Việt Nam; Trò diễn; Văn hóa dân gian; } |Hội làng; Thanh Hóa; Việt Nam; Trò diễn; Văn hóa dân gian; |
DDC: 394.0959741 /Price: 100000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học651903. TRẦN THỊ LIÊN
    Trò diễn dân gian vùng Đông Sơn/ Trần Thị Liên.- H.: Văn hoá Thông tin, 1997.- 232tr.; 19cm..
    ĐTTS ghi:Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát vùng đất Đông Sơn và tình hình nghiên cứu trò diễn dân gian Đông Sơn - Thanh Hoá. Trình bày những đặc trưng cơ bản của trò diễn dân gian Đông Sơn. Vấn đề bảo tồn và phát huy tác dụng trò diễn dân gian Đông Sơn hiện nay
(Thanh Hoá; Trò diễn; Văn học dân gian; Đông Sơn; )
DDC: 394 /Price: 19cm /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học173298. LÊ KIM LỮ
    Trò diễn dân gian Thanh Hoá/ Lê Kim Lữ.- H.: Văn hoá dân tộc, 2011.- 415tr.: hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047000722
    Tóm tắt: Vài nét khái quát về tỉnh Thanh Hoá và diện mạo trò diễn dân gian. Giới thiệu các trò diễn dân gian múa trống, múa tiên, trò song hạc, trò tứ linh, múa đèn... ở Thanh Hoá
(Văn hoá dân gian; Lễ hội dân gian; ) [Thanh Hoá; ] {Trò diễn; } |Trò diễn; |
DDC: 394.26959741 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học312443. GIANG QUÂN
    Trò chơi trò diễn dân gian vùng Hà Nội/ Giang Quân.- H.: Nxb. Hà Nội, 2001.- 212tr; 19cm.
    Thư mục cuối sách
    Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi, trò diễn dân gian trong các lễ hội truyền thống của Hà Nội: Ném còn, hất phết, đua thuyền, rước, múa rối nước v.v..
{Trò chơi dân gian; Văn hoá dân gian; Hà Nội; } |Trò chơi dân gian; Văn hoá dân gian; Hà Nội; |
/Price: 11000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.