Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 16.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học396008. LÊ NGHIÊM
    Cơ sở khoa học của cơ chế kinh tế trong phân phối và thực hiện sản phẩm nông nghiệp/ Lê Nghiêm.- H.: Nông nghiệp, 1987.- 125tr; 19cm.
    Tóm tắt: Cơ sở kinh tế quy định các cơ chế kinh tế đối với nông nghiệp và nông dân (kinh nghiệm của Liên Xô). Công thức và nguyên tắc thực hiện sản phẩm trong nông nghiệp. Phương pháp khoa học xác định một số chính sách kinh tế chủ yếu trong nông nghiệp
{sản xuất; phân phối thu nhập; Kinh tế Nông nghiệp; cơ chế kinh tế; } |sản xuất; phân phối thu nhập; Kinh tế Nông nghiệp; cơ chế kinh tế; |
DDC: 338.1 /Price: 20d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học394675. BATSURIN, A.V.
    Cơ chế kinh tế và tiến bộ kỹ thuật/ A.V. Batsurin; Dịch: Bùi Xuân Chỉnh, Trần Thị Thu.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 1986.- 83tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nhân tố cơ bản để thúc đẩy sản xuất là khoa học kĩ thuật và sự tiến bộ kĩ thuật, quản lí công tác và áp dụng kĩ thuật mới, kích thích kinh tế đối vơí kĩ thuật mới
{Liên Xô; Khoa học kĩ thuật; Cơ chế kinh tế; } |Liên Xô; Khoa học kĩ thuật; Cơ chế kinh tế; | [Vai trò: Bùi Xuân Chỉnh; Trần Thị Thu; ]
DDC: 600 /Price: 5đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học407915. LÔGVINỐP
    Cơ chế kinh tế, kế hoạch hoá và luật kinh tế: Tập bài giảng của giáo sư Liên Xô tại trường quản lý kinh tế trung ương. T.4/ Lôgvinốp, Êmilianôp, A.G. Bư cốp.- H.: Trường quản lý kinh tế trung ương, 1984.- 343tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những xu hướng cơ bản trong việc hoàn thiện cơ chế quản lý Ktế, cơ sở, nguyên tắc, phương pháp kế hoạch hoá kinh tế quốc dân. Những vấn đề luật Ktế
{kế hoạch hoá; Kinh tế; cơ chế kinh tế; luật kinh tế; } |kế hoạch hoá; Kinh tế; cơ chế kinh tế; luật kinh tế; | [Vai trò: Bư cốp, A.G.; Êmilianôp; ]
DDC: 330.12 /Price: 35đ00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học324673. HÀ HUY THÀNH
    Những tác động tiêu cực của cơ chế kinh tế thị trường ở Việt Nam/ Ch.b: Hà Huy Thành.- H.: Khoa học xã hội, 2000.- 246tr : bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
    Tóm tắt: Những yếu tố tiêu cực phát sinh trong cơ chế kinh tế thị trường ở Việt Nam: Sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị, sự phân hoá giàu nghèo, các tệ nạn xã hội
{Việt Nam; Cơ chế kinh tế; Kinh tế thị trường; } |Việt Nam; Cơ chế kinh tế; Kinh tế thị trường; |
/Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học395726. TRẦN KIM ĐỊCH
    Tìm hiểu đổi mới cơ chế kinh tế ở Liên Xô/ Trần Kim Địch.- H.: Sự thật, 1988.- 114tr; 19cm.
    Tóm tắt: Vấn đề cơ chế kinh tế của xã hội chủ nghĩa; Quá trình phát triển của chủ nghĩa kinh tế ở Liên Xô; Sự cải tổ cơ chế kinh tế ở Liên Xô hiện nay
{Kinh tế; Liên Xô; đổi mới; cơ chế kinh tế; } |Kinh tế; Liên Xô; đổi mới; cơ chế kinh tế; |
/Price: 250đ00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học399228. Đổi mới tư duy trong cải tổ cơ chế kinh tế ở Liên Xô, Ba Lan, Bungari.- H.: [Knxb], 1988.- 123tr; 19cm.
    Trên đầu trang tên sách ghi: Uy ban khoa học xã hội Việt Nam. Viện kinh tế thế giới
    Tóm tắt: Đổi mới tư duy kinh tế, xây dựng cơ chế quản lý kinh tế ở Liên Xô, chính sách kinh tế ở cộng hoà nhân dân Bungari; Quan điểm kinh tế cải cách kinh tế ở Balan
{Liên xô; Kinh tế; Balan; quản lý; chính sách; bungari; } |Liên xô; Kinh tế; Balan; quản lý; chính sách; bungari; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học664797. Cơ chế kinh tế Liên Xô quá trình phát triển và sự đổi mới hiện nay.- H.: Uỷ ban kế hoạch nhà nước xb, 1987.- 87tr; 26cm.
{Cơ chế kinh tế; Đổi mới kinh tế; kinh tế; Kinh tế Liên Xô; } |Cơ chế kinh tế; Đổi mới kinh tế; kinh tế; Kinh tế Liên Xô; |
/Price: 195đ /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học664796. Cơ chế kinh tế mới của nước cộng hòa nhân dân Hunggari. T.1.- H.: Uỷ ban kế hoạch nhà nước xb, 1987.- 234tr; 26cm.
{Hunggari; Kinh tế mới; Kinh tế; } |Hunggari; Kinh tế mới; Kinh tế; |
/Price: 355đ /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học572897. LÊ NGHIÊM
    Cơ sở khoa học của cơ chế kinh tế. Trong phân phối và thực hiện sản phẩm nông nghiệp/ Lê Nghiêm.- H.: Nông nghiệp, 1987.- 125tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Nói về sự phân phối lưu thông sản phẩm nông nghiệp cho người lao động; các chính sách thuế, thu mua sản phẩm nông nghiệp
(Cơ chế kinh tế; Sản phẩm; Nông nghiệp; Khoa học; )
/Price: 40đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học396009. NGUYỄN KHẮC VIỆN
    Thử tìm hiểu cơ chế kinh tế Liên Xô: Quá trình phát triển và đổi mới hiện nay/ Nguyễn Khắc Viện.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1987.- 159tr; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày về mặt lý luận những vấn đề của cơ chế kinh tế XHCN, bản chất và vai trò của cơ chế, kinh tế tập trung hoá và những vấn đề đặt ra để đổi mới cơ chế kinh tế ở Liên Xô sau Đại hội Đảng cộng sản Liên Xô lần thứ 27 (1986)
{Kinh tế; lịch sử; XHCN; Liên Xô; } |Kinh tế; lịch sử; XHCN; Liên Xô; |
DDC: 330.47 /Price: 96d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học552379. NGUYỄN KHẮC VIỆN
    Thử tìm hiểu cơ chế kinh tế Liên Xô: Quá trình phát triển và đổi mới hiện nay/ Nguyễn Khắc Viện.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1987.- 159tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm về cơ chế kinh tế XHCN, sự phát triển của cơ chế kinh tế XHCN ở Liên Xô trước đây, sự đổi mới cơ chế kinh tế XHCN ở Liên Xô hiện nay
(Cơ chế kinh tế; Kinh tế; Phát triển; Đổi mới; ) [Liên Xô; ]
/Price: .000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học614212. NGUYỄN KHẮC VIỆN
    Thử tìm hiểu cơ chế kinh tế Liên Xô/ Nguyễn Khắc Viện.- TP.Hồ Chí Minh: Nxb.Thành phố, 1987.- 159tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm 3 phần : Khái niệm về cơ chế kinh tế XHCN. Sự phát triển của cơ chế kinh tế XHCN ở Liên Xô trước đây và sự đổi mới cơ chế kinh tế XHCN ở Liên Xô hiện nay
(Kinh Tế; Liên Xô; ) [Vai trò: Nguyễn Khắc Viện; ]
/Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học574166. BATSURIN, A.V.
    Cơ chế kinh tế và tiến bộ kĩ thuật/ A.V. Batsurin ; Bùi Xuân Chỉnh, Trần Thị Thu dịch.- H.: Khoa học kĩ thuật, 1986.- 83tr.; 19cm.
(Cơ chế kinh tế; Tiến bộ kĩ thuật; ) [Vai trò: Bùi Xuân Chỉnh; Trần Thị Thu; ]
/Price: 5đ00 /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học663489. Kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa anh em: Chuyển từ cơ chế kinh tế hành chính quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế mới chủ yếu sử dụng các biện pháp kinh tế. Số 1.- H.: Viện kinh tế thế giới, 1985.- 19tr; 27cm.
{Biện pháp kinh tế; Kinh nghiệm; Cơ chế kinh tế; } |Biện pháp kinh tế; Kinh nghiệm; Cơ chế kinh tế; |
/Price: 5,00d /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học358723. TRIỆU THẠCH BẢO
    Bàn về cơ chế kinh tế thị trường Trung Quốc: Sách tham khảo/ Triệu Thạch Bảo, Dương Mẫn ; Người dịch: Lại Bá Hà...- H.: Chính trị quốc gia, 1998.- 583tr; 22cm.
    Tóm tắt: Bao quát các phương diện xã hội và các phạm trù kinh tế, chính trị, văn hoá đặc biệt là các vấn đề nguyên lý, đặc trưng cơ bản, mô hình mục tiêu và đối sách phát triển của các loại thị trường xã hội chủ nghĩa Trung Quốc
{Trung Quốc; tài liệu tham khảo; thị trường; Cơ chế thị trường; } |Trung Quốc; tài liệu tham khảo; thị trường; Cơ chế thị trường; | [Vai trò: Dương Mẫn; Phạm Đình Hải; Lại Bá Hà; ]
/Price: 51500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học407177. ABANKIN, L.C.
    Một số vấn đề về cơ chế kinh tế, kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân, hạch toán kinh tế và phân tích hoạt động kinh tế. T.3/ L.C. Abankin, V.P. Lôghinốp, A.Đ. Sêmêrét.- H.: Trường quản lí kinh tế trung ương, 1983.- 462tr; 20cm.- (Tập bài giảng của giáo sư Liên Xô tại trường quản lí kinh tế trung ương)
    Dịch từ tiếng Nga
    Tóm tắt: Một số bài giảng của các giáo sư Liên Xô về những vấn đề hoàn thiện cơ chế kinh tế trong điều kiện chủ nghĩa xã hội phát triển, về kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân và hạch toán kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế trong quản lí sản xuất...
{Hoạt động kinh tế; Phân tích; Kinh tế quốc dân; Liên Xô; Cơ chế kinh tế; Kế hoạch hoá; Hạch toán kinh tế; Tập bài giảng; } |Hoạt động kinh tế; Phân tích; Kinh tế quốc dân; Liên Xô; Cơ chế kinh tế; Kế hoạch hoá; Hạch toán kinh tế; Tập bài giảng; | [Vai trò: Sêmêrét, A.Đ.; Lôghinốp, V.P.; ]
/Price: 19,00đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.