Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 89.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93683. ĐỖ VĂN NHÂN
    Đổi mới cơ chế quản lý tài chính ở Đại học Đà Nẵng: Sách chuyên khảo/ Đỗ Văn Nhân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 215tr.: bảng, sơ đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 208-213
    ISBN: 9786045726532
    Tóm tắt: Khái quát chung về cơ chế quản lý tài chính ở các trường đại học, cơ chế quản lý tài chính ở một số trường đại học công lập trên thế giới; phân tích cơ chế quản lý tài chính tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở Đại học Đà Nẵng và những phương hướng, giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính ở trường đại học này
(Quản lí tài chính; )
DDC: 378.1060959751 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học521398. TRẦN ĐÌNH TY
    Đổi mới cơ chế quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước/ Trần Đình Ty.- H.: Lao động, 2005.- 191tr; 19cm.
    Tóm tắt: Cung cấp một cách hệ thống cơ sở lý luận về đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Phân tích cụ thể thực trạng đầu tư và quản lý đầu tư ở nước ta, những vấn đề bức xúc, hệ thống các giải pháp đổi mới cơ chế quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
(Kinh tế; Ngân sách nhà nước; Quản lí kinh tế; Đầu tư vốn; )
DDC: 352.4 /Price: 21000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học569452. NGUYỄN DANH NGÀ
    Đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp công ích ngành văn hóa - thông tin trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam/ Nguyễn Danh Ngà.- H.: Văn hóa thông tin, 1997.- 391 tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Trình bày lý luận, cơ sở khoa học và thực tiễn, đặc thù hoạt động của loại hình doanh nghiệp hoạt động công ích nói chung, của doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích ngành văn hóa - thông tin nước ta nói riêng và một số văn kiện quan trọng của nhà nước về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.
{Doanh nghiệp; Kinh tế; Kinh tế thị trường; Văn hóa thông tin; } |Doanh nghiệp; Kinh tế; Kinh tế thị trường; Văn hóa thông tin; | [Vai trò: Nguyễn Danh Ngà--Tác giả; ]
DDC: 658 /Price: 25000đ. /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học560725. LƯU VĂN ĐẠT
    Đổi mới và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý kinh tế đối ngoại/ Lưu Văn Đạt, Dương Văn Long, Lê Nhật Thức.- H.: Chính trị quốc gia, 1996.- 202tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Khái niệm, lý luận, thực trạng, phương hướng và nội dung tiếp tục đổi mới hoàn thiện các chính sách và cơ chế quản lý kinh tế đối ngoại ở nước ta giai đoạn hiện nay và những năm tới
{Kinh tế đối ngoại; quản lý kinh tế; } |Kinh tế đối ngoại; quản lý kinh tế; | [Vai trò: Dương Văn Long--Tác giả; Lê Nhật Thức--Tác giả; Lưu Văn Đạt--Tác giả; ]
DDC: Q508 /Price: 10.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học351489. TRẦN ĐÌNH HOAN
    Chính sách xã hội và đổi mới cơ chế quản lý việc thực hiện/ Trần Đình Hoan ch.b.- H.: Chính trị quốc gia, 1996.- 185tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu vận dụng chính sách xã hội và đổi mới cơ chế quản lý việc thực hiện. Thực trạng một số vấn đề xã hội Việt nam hiện nay. Quan điểm cơ bản của một số chính sách xã hội và đổi mới cơ chế quản lý chúng
{cơ chế quản lý; chính sách xã hội; Việt nam; quản lý; } |cơ chế quản lý; chính sách xã hội; Việt nam; quản lý; | [Vai trò: Nguyễn Hữu Dũng; Tương Lai; Nguyễn Văn Thiều; Đỗ Minh Cương; Bùi Đình Thanh; ]
DDC: 361.6 /Price: 21000d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học337833. TRƯƠNG THỊ TIẾN
    Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam/ Trương Thị Tiến.- H.: Chính trị Quốc gia, 1999.- 260tr; 19cm.
    Thư mục: tr. 244-257
    Tóm tắt: Phân tích quá trình đổi mới của nông nghiệp nước ta từ năm 1955 đến 1997, quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam sau 1981 và trên cơ sở đó rút ra một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới nông nghiệp nước ta tiếp tục đổi mới
{Kinh tế nông nghiệp; Quản lí kinh tế; Việt Nam; Đổi mới; } |Kinh tế nông nghiệp; Quản lí kinh tế; Việt Nam; Đổi mới; |
DDC: 338.1597 /Price: 17500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học553218. PHẠM VĂN NGHIÊN
    Một số quan điểm về đổi mới chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế/ Phạm Văn Nghiên.- H.: Chính trị quốc gia, 1993.- 262tr.; 19cm..
{chính sách; cơ chế; Đổi mới; quản lý; kinh tế; } |chính sách; cơ chế; Đổi mới; quản lý; kinh tế; | [Vai trò: Phạm Văn Nghiên--Tác giả; ]
DDC: 338.9 /Price: 10.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học375041. PHẠM QUANG LÊ
    Khắc phục những sơ hở trong cơ chế quản lý kinh tế một giải pháp chủ động ngăn chặn tham nhũng/ Phạm Quang Lê.- H.: Sự thật, 1991.- 60tr; 19cm.
{Quản lý kinh tế; Tham nhũng; Kinh tế; } |Quản lý kinh tế; Tham nhũng; Kinh tế; |
DDC: 658 /Price: 2.000d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học604652. NGUYỄN DANH NGÀ
    Đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp công ích ngành văn hóa thông tin trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam/ Nguyễn Danh Ngà.- H.: Văn hóa thông tin, 1997.- 390tr.; 21cm.
(Kinh tế; Thông tin; Văn hóa; Việt Nam; )
DDC: 330.1209597 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học190797. NGUYỄN MẠNH HÙNG
    Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Mạnh Hùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 291tr.: bảng, sơ đồ; 19cm.
    Phụ lục: tr. 270-284. - Thư mục: tr. 285-289
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực trạng cơ chế quản lí tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam từ năm 1995 đến nay, từ đó đưa ra những quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lí tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp trong thời gian tới
(Quản lí; Hành chính sự nghiệp; ) [Việt Nam; ] {Tài sản công; } |Tài sản công; |
DDC: 352.509597 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học353581. VŨ ĐÌNH BÁCH
    Đổi mới và thực hiện đồng bộ các chính sách, cơ chế quản lý kinh tế/ B.s: Vũ Đình Bách, Ngô Đình Giao, Hoàng Đạt...- H.: Chính trị quốc gia, 1997.- 388tr; 21cm.
    Tóm tắt: Thực trạng thực hiện chính sách, cơ chế quản lý và pháp luật kinh tế qua mười năm đổi mới ở Việt Nam. Thực hiện đồng bộ các chính sách và cơ chế quản lý kinh tế bảo đảm tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững. Đổi mới và thực hiện đồng bộ các chính sách, pháp luật và cơ chế quản lý kinh tế trong thời kỳ mới. Phương hướng và biện pháp tiếp tục thực hiện mối quan hệ giữa quản lý kinh tế vĩ mô và vi mô ở Việt Nam
{Quản lí kinh tế; Việt Nam; đổi mới; chính sách kinh tế; } |Quản lí kinh tế; Việt Nam; đổi mới; chính sách kinh tế; | [Vai trò: Võ Đình Hảo; Vũ Hy Chương; Hoàng Đạt; Phạm Văn Nghiên; Ngô Đình Giao; ]
/Price: 31000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học459828. Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tiêu dùng xã hội trong ngân sách nhà nước/ Nguyễn Văn Châu chủ biên.- Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 1995.- 195tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Cơ sở lý luận, thực trạng, định hướng đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tiêu dùng trong ngân sách nhà nước.
{Chính sách; Cơ chế; Đổi mới; Tiêu dùng; Quản lí; Nhà nước; Ngân sách; } |Chính sách; Cơ chế; Đổi mới; Tiêu dùng; Quản lí; Nhà nước; Ngân sách; | [Vai trò: Nguyễn Văn Châu; ]
DDC: 658.15 /Price: ?đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học398523. DANH SƠN
    Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở Việt Nam: Trao đổi ý kiến Những vấn đề lý luận của Chủ nghĩa xã hội/ Danh Sơn, Phạm Xuân Nghiêm (chủ biên), Trần Ngọc Hiên, Nguyễn Duy Xương.- H.: Sự thật, 1990.- 173tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những ý kiến trao đổi và công trình nghiên cứu của các nhà khoa học kinh tế về đổi mới quản lý kinh tế vđa những công cụ quản lý kinh tế ở tầm cỡ vĩ mô trong nền kinh tế Việt Nam
{đổi mới; lí luận; kinh tế xã hội chủ nghĩa; cơ chế; Việt Nam; Quản lý kinh tế; } |đổi mới; lí luận; kinh tế xã hội chủ nghĩa; cơ chế; Việt Nam; Quản lý kinh tế; | [Vai trò: Nguyễn Duy Xương; Trần Ngọc Hiên; Phạm Xuân Nghiêm; ]
/Price: 2500d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học551198. Một số quy định chủ yếu của pháp luật về cơ chế quản lý kinh tế. T.2.- H.: Pháp lý, 1987.- 271tr.; 19cm.
{Kinh tế; Quản lý; Pháp luật; } |Kinh tế; Quản lý; Pháp luật; |
DDC: 343.597 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học402264. PHAN MINH TÁNH
    Cải tiến cơ chế quản lý phường/ Phan Minh Tánh.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1986.- 251tr; 19cm.
    Tóm tắt: Một số bài phát biểu của đồng chí Phan Minh Tánh Phó bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh về cơ chế, tổ chức quản lý cấp phường trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Một số quyết định chỉ thị của Trung ương và địa phương về công tác quản lý cấp phường
{Cơ chế quản lý; phường; } |Cơ chế quản lý; phường; |
DDC: 343.597 /Price: 29đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học393964. Một số quy định chủ yếu của pháp luật về cơ chế quản lý kinh tế. T.1.- H.: Pháp lý, 1986.- 253tr; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm các văn bản pháp luật về tổ chức, quản lý đơn vị cơ sở, hợp đồng kinh tế, quản lý vật tư, quản lý tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp
{Quản lí kinh tế; Việt Nam; Hợp đồng kinh tế; Công nghiệp; Thủ công nghiệp; Văn bản pháp luật; } |Quản lí kinh tế; Việt Nam; Hợp đồng kinh tế; Công nghiệp; Thủ công nghiệp; Văn bản pháp luật; |
DDC: 343.597 /Price: 11,50đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học551312. VÕ VĂN KIỆT
    Bản lĩnh và sáng tạo trong đổi mới cơ chế quản lý ở cơ sở/ Võ Văn Kiệt.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1985.- 219tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Một số bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Kiệt trong việc vận dụng quán triệt, tháo gỡ cho sản xuất xí nghiệp quốc doanh. Kết hợp xã hội, tập thể, cá nhân. Một số bài học kinh nghiệm điển hình trong công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
{Chính sách; Cơ chế; Địa chí; Việt Nam; Tp. Hồ Chí Minh; Quản lí kinh tế; } |Chính sách; Cơ chế; Địa chí; Việt Nam; Tp. Hồ Chí Minh; Quản lí kinh tế; | [Vai trò: Võ Văn Kiệt--Tác giả; ]
/Price: 22,00đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học456246. MOIXEEV, A.V.
    Cơ chế quản lý kinh tế: 100 câu hỏi và trả lời/ A.V. Moixeev ; K.T. Petroxian ; Nguyễn Thịnh dịch.- Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1985.- 255tr.; 19cm.
    Tên sách ngoài bìa: Cơ chế quản lý: 100 câu hỏi và trả lời
    Tóm tắt: ý nghĩa thực tiễn của việc hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế xã hội. Vai trò quan trọng của kế hoạch hóa trong công tác quản lý. các biện pháp đòn bẩy và kích thích kinh tế trong cơ chế quản lý kinh tế: Hạch toán, giá thành sản phẩm, tiền lương, định mức... Việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý và sự tham gia của các tập thể lao động vào công tác quản lý kinh tế
{Công nghiệp; Quản lí kinh tế; Xây dựng; } |Công nghiệp; Quản lí kinh tế; Xây dựng; | [Vai trò: Nguyễn Thịnh; ]
DDC: 658.1 /Price: 7,5đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học413842. ĐỖ MƯỜI
    Sắp xếp lại sản xuất, đổi mới cơ chế quản lý công nghiệp/ Đỗ Mười.- H.: Sự thật, 1985.- 64tr; 20cm.
    Tóm tắt: Bản báo cáo của đồng chí Đỗ Mười tại hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng khoá 5 về tình hình sản xuất và quản lí công nghiệp. Nội dung, các quan điểm cần quán triệt, việc thực hiện sắp xếp lại sản xuất đổi mới cơ chế quản lí công nghiệp ở nước ta
{Kinh tế công nghiệp; Cơ chế quản lí; Đổi mới; } |Kinh tế công nghiệp; Cơ chế quản lí; Đổi mới; |
DDC: 338 /Price: 2,00đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học462204. NGÔ THẾ CHI
    Kế toán trưởng trong cơ chế quản lý tài chính mới/ Ngô Thế Chi.- Hà Nội: Thống kê, 1998.- 599tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Kiến thức kế toán trong cơ chế quản lý tài chính mới giúp kế toán trưởng doanh nghiệp có tài liệu tham khảo, nhằm thực hiện tốt chức năng, vai trò của mình trong tổ chức chỉ đạo công tác kế toán ở doanh nghiệp.
{Doanh nghiệp; Kế toán trưởng; Quản trị kinh doanh; Tài chính; } |Doanh nghiệp; Kế toán trưởng; Quản trị kinh doanh; Tài chính; |
DDC: 657 /Price: 80.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.