Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 220.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học42433. Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp: Sách chuyên khảo/ B.s.: Nguyễn Quang Thuấn (ch.b.), Nguyễn Cao Đức, Nguyễn An Hà, Nguyễn Xuân Trung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 338tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 325-333
    ISBN: 9786045736463
    Tóm tắt: Trình bày kinh nghiệm quốc tế về cải cách doanh nghiệp nhà nước và bài học cho Việt Nam. Phân tích thực trạng cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 1986-2015. Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn 2016-2025
(Doanh nghiệp nhà nước; Thực trạng; Giải pháp; Cải cách; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Quang Thuấn--ch.b.; Nguyễn Xuân Trung--b.s.; Nguyễn An Hà--b.s.; Nguyễn Cao Đức--b.s.; ]
DDC: 338.74909597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học661202. Các văn bản của Đảng và Chính phủ về đổi mới doanh nghiệp nhà nước (từ năm 2001 đến nay).- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013.- 1067tr.; 24cm..
    ISBN: 8935211125216
    Tóm tắt: Tập hợp các văn bản của Đảng về đổi mới doanh nghiệp nhà nước từ năm 2001 đến nay bao gồm các văn kiện Đại hội, văn kiện Hội nghị Trung ương, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị thông báo, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các văn bản của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
(Doanh nghiệp Nhà nước; Đổi mới; Pháp luật; Văn bản; Văn bản pháp luật; )
DDC: 343.597 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70067. Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay: Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII/ Trịnh Đức Chiều, Nguyễn Thị Minh Thu, Võ Tá Tri, Nguyễn Thị Minh Hằng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 290tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Kinh tế Trung ương
    Thư mục: tr. 285-288
    ISBN: 9786045733608
    Tóm tắt: Trình bày thực trạng quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, thách thức và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước hiện nay, chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam và một số phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân
(Kinh tế tư nhân; Doanh nghiệp nhà nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Minh Hằng; Võ Tá Tri; Phan Đức Hiếu; Trịnh Đức Chiều; Nguyễn Thị Minh Thu; ]
DDC: 338.74909597 /Price: 72000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học152337. Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa/ Lê Xuân Bá, Nguyễn Thị Luyến, Vũ Văn Phúc....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 415tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu cơ bản nhận thức về doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực trạng và vấn đề đặt ra trong việc tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước hiện nay cũng như quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước
(Kinh tế thị trường; Tái cấu trúc; Doanh nghiệp nhà nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đặng Huy Đông; Lê Quốc Lý; Lê Xuân Bá; Nguyễn Thị Luyến; Vũ Văn Phúc; ]
DDC: 338.709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học151673. Các văn bản của Đảng và Chính phủ về đổi mới doanh nghiệp nhà nước: Từ năm 2001 đến nay.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 1067tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Tập hợp các văn bản của Đảng về đổi mới doanh nghiệp nhà nước từ năm 2001 đến nay bao gồm các văn kiện Đại hội, văn kiện Hội nghị Trung ương, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị thông báo, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các văn bản của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
(Doanh nghiệp nhà nước; Đổi mới; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học360510. ĐOÀN VĂN HẠNH
    Công ty cổ phần và chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần/ Đoàn Văn Hạnh.- H.: Thống kê, 1998.- 380tr; 21cm.
    Tóm tắt: Sự hình thành và phát triển công ty cổ phần trong lịch sử. Thực trạng của các doanh nghiệp trước khi cổ phần và kết quả cổ phần hoá một số doanh nghiệp nhà nước. Hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Một số văn bản hiện hành về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
{doanh nghiệp nhà nước; Công ty cổ phần; Việt Nam; điều lệ; văn bản pháp quy; } |doanh nghiệp nhà nước; Công ty cổ phần; Việt Nam; điều lệ; văn bản pháp quy; |
DDC: 338.7 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học286744. Cải cách doanh nghiệp nhà nước: Các quy định hiện hành/ Phan Đức Hiếu S.t và tuyển chọn.- H.: Tài chính, 2003.- 593tr; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các thông tư nghị định của nhà nước về sắp xếp lại, cổ phần hoá doanh nghiệp. Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước
{Pháp luật; Văn bản pháp qui; Công ty cổ phần; Doanh nghiệp nhà nước; } |Pháp luật; Văn bản pháp qui; Công ty cổ phần; Doanh nghiệp nhà nước; |
DDC: 346.597067 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học383811. VIỆT NAM (CHXHCN)
    Luật doanh nghiệp Nhà nước.- H.: Chính trị quốc gia, 1995.- 47tr; 19cm.
{Việt Nam; doanh nghiệp nhà nước; luật pháp; } |Việt Nam; doanh nghiệp nhà nước; luật pháp; |
DDC: 346.07597 /Price: 3500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685784. Luật Doanh nghiệp nhà nước.- H.: Chính trị Quốc gia, 2004.- 112tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu những văn bản pháp luật mới ban hành có giá trị thực thi về hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước như: qui định chung, qui định thành lập và đăng kí kinh doanh, quyền và nghĩa vụ, qui định tổ chức quản lí công ty, qui định khen thưởng và xử lý vi phạm, cùng một số điều khoản thi hành
(Pháp luật; Nhà nước; Luật doanh nghiệp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597 /Price: 8500đ /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học269626. ANH THƠ
    Tìm hiểu những quy định về đổi mới doanh nghiệp Nhà nước/ Anh Thơ.- H.: Tư pháp, 2004.- 243tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung đổi mới của luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003, có trích dẫn các qui định liên quan, các nghị quyết, quyết định... về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam
(Qui định; Doanh nghiệp nhà nước; Đổi mới; )
DDC: 340 /Price: 29000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học449240. Hệ thống văn bản pháp luật về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.- Hà Nội: Tài chính, 2020.- 960tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
    ISBN: 9786047925759
    Tóm tắt: Gồm những định hướng chung về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; các văn bản luật; các Nghị định, Thông tư của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện các văn bản pháp luật về cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước
(Pháp luật; Doanh nghiệp nhà nước; Cổ phần hóa; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.59706502638 /Price: 96000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học519605. ANH THƠ
    Những quy định về đổi mới doanh nghiệp Nhà nước/ Anh Thơ.- H.: Tư pháp, 2004.- 243tr; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày những nội dung về đổi mới doanh nghiệp Nhà nước (Sửa đổi khái niệm doanh nghiệp Nhà nước, ngăn chặn khả năng kém hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước ngay từ khi thành lập,...) và các văn bản về đổi mới doanh nghiệp nhà nước và Luật doanh nghiệp Nhà nước năm 2003
(Doanh nghiệp Nhà nước; Luật doanh nghiệp; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.59706 /Price: 29000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học579019. VỤ CÔNG TÁC LẬP PHÁP
    Những vấn đề cơ bản của luật doanh nghiệp Nhà nước năm 2003/ Vụ công tác lập pháp..- H.: Tư pháp, 2003.- 194tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu sự cần thiết sửa đổi và nội dung cơ bản của luật doanh nghiệp Nhà nước năm 2003.
(Luật doanh nghiệp; Pháp luật; Nhà nước; )
DDC: 346.597 /Price: 20500đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học605512. Những điều cần biết về luật doanh nghiệp Nhà nước.- H.: Lao động, 1996.- 148tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban kinh tế - chính sách xã hội
(Luật doanh nghiệp; Pháp luật; Việt Nam; )
DDC: 340 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học379463. NGUYỄN CAO
    Các quy định về tổ chức, hoạt động và hướng đổi mới doanh nghiệp nhà nước/ Nguyễn Cao, Trần Hoài, Trần Việt Dũng, Bá Trung sưu tầm và tuyển chọn.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1994.- 323tr; 21cm.
    Tóm tắt: Những vấn đề mới và tổ chức hoạt động doanh nghiệp nhà nước: Thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước, vấn đề lao động, tiền lương trong doanh nghiệp. Những quy định về hướng đổi mới doanh nghiệp nhà nước
{tiền lương; luật phá sản doanh nghiệp; luật pháp; lao động; } |tiền lương; luật phá sản doanh nghiệp; luật pháp; lao động; | [Vai trò: Bá Trung; Trần Hoài; Trần Việt Dũng; ]
DDC: 346.59707 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học532732. VŨ ĐĂNG MINH
    Xây dựng và phát triển đội ngũ giám đốc doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam/ Vũ Đăng Minh.- H.: Chính trị quốc gia, 2009.- 198tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 193-198
    ISBN: 103424
    Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về đội ngũ giám đốc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) gắn với quá trình hình thành và phát triển của hệ thống DNNH để tìm ra các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giám đốc DNNN
(Doanh nghiệp nhà nước; Giám đốc; Cán bộ lãnh đạo; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 658.4 /Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học317126. NGÔ QUANG MINH
    Kinh tế nhà nước và quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước: Sách tham khảo/ B.s: Ngô Quang Minh (Ch.b), Đặng Ngọc Lợi, Kim Văn Chính.- H.: Chính trị Quốc gia, 2001.- 299tr; 19cm.
    Tóm tắt: Vai trò của kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường, quá trình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam và những giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước để nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước
{Kinh tế nhà nước; Cổ phần hoá; Kinh tế thị trường; Doanh nghiệp nhà nước; } |Kinh tế nhà nước; Cổ phần hoá; Kinh tế thị trường; Doanh nghiệp nhà nước; | [Vai trò: Kim Văn Chính; Đặng Ngọc Lợi; ]
DDC: 338.709597 /Price: 20500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học361472. Các văn bản hướng dẫn về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.- H.: Xây dựng, 1998.- 495tr; 21cm.
    Tóm tắt: Tuyển tập các văn bản pháp luật và pháp quy của Đảng, nhà nước, các bộ, các ngành về các vấn đề liên quan đến cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước như: định hướng, giải pháp, chính sách lao động, cổ phiếu, thuế
{Doanh nghiệp nhà nước; cổ phần hoá; văn bản pháp qui; văn bản pháp luật; } |Doanh nghiệp nhà nước; cổ phần hoá; văn bản pháp qui; văn bản pháp luật; |
DDC: 343.597 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học359964. VIỆT NAM (CHXHCN)
    Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: Các văn bản hiện hành/ Việt Nam (CHXHCN).- H.: Chính trị quốc gia, 1998.- 590tr; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản cập nhật về nhiều vấn đề liên quan đến cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: Những qui định chung, những qui định cụ thể và những qui định có liên quan của nhà nước ta trong thời gian gần đây
{cổ phần hoá; Việt Nam; doanh nghiệp nhà nước; Văn bản pháp qui; } |cổ phần hoá; Việt Nam; doanh nghiệp nhà nước; Văn bản pháp qui; |
/Price: 51000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học353375. Chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.- H.: Chính trị quốc gia, 1997.- 160tr; 19cm.
    Tóm tắt: Các văn bản pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, các chế độ, chính sách đối với người lao động khi chuyển vị trí công tác
{người lao động; công ty cổ phần; Doanh nghiệp nhà nước; chính sách; văn bản pháp quy; bảo hiểm xã hội; } |người lao động; công ty cổ phần; Doanh nghiệp nhà nước; chính sách; văn bản pháp quy; bảo hiểm xã hội; |
DDC: 344.597 /Price: 11000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.