Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 91.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học54901. BÙI VĂN NGHIÊM
    Các tỉnh uỷ ở Đồng bằng Sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay/ Bùi Văn Nghiêm, Dương Trung Ý.- H.: Lý luận Chính trị, 2018.- 258tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 198-212. - Phụ lục: tr. 213-255
    ISBN: 9786049622076
    Tóm tắt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; đánh giá thực trạng, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2025
(Lãnh đạo; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Tỉnh ủy; Kinh tế nông nghiệp; ) [Đồng bằng Sông Cửu Long; Việt Nam; ] [Vai trò: Dương Trung Ý; ]
DDC: 338.1095978 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học349530. NGUYỄN VĂN BÍCH
    Chính sách kinh tế và vai trò của nó đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam/ Nguyễn Văn Bích, Chu Tiến Giang.- H.: Chính trị quốc gia, 1996.- 331tr; 21cm.
    Tóm tắt: Vai trò của chính phủ và chính sách kinh tế đối với nong nghiệp nông thôn Việt nam. Chính sách phát triển nông nghiệp VN thời kỳ đổi mới. Anh hưởng của chinh sách kinh tế đối với một số lĩnh vực cơ bản. Tiền măng và những vấn đề đặt ra đối với kinh tế nông thôn
{kinh tế nông nghiệp; việt nam; nông thôn; chính sách kinh tế; } |kinh tế nông nghiệp; việt nam; nông thôn; chính sách kinh tế; | [Vai trò: Chu Tiến Giang; ]
DDC: 338.9 /Price: 24500d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học433034. NGUYÊN ANH
    Một số vấn đề bộ đội cần biết về kinh tế nông nghiệp/ Nguyên Anh, Đào Nguyễn.- H.: Quận đội nhân dân, 1979.- 150tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản, cần thiết ban đầu về kinh tế nông nghiệp, đặc biệt đối với các đơn vị bộ đội làm nông nghiệp theo quy mô vừa và lớn
{nông nghiệp; quân đội; kinh tế; Việt Nam; } |nông nghiệp; quân đội; kinh tế; Việt Nam; | [Vai trò: Đào Nguyễn; ]
DDC: 338.1 /Price: 0,5đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học302647. NGUYỄN THẾ NHÃ
    Giáo trình kinh tế nông nghiệp/ B.s: Nguyễn Thế Nhã, Vũ Đình Thắng (ch.b), Lê Nghiêm...- H.: Thống kê, 2002.- 494tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Trường Đại học KTQD. Khoa KT nông nghiệp ... - Thư mục: tr. 486-488
    Tóm tắt: Nhập môn kinh tế nông nghiệp. Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Những cơ sở lý thuyết về kinh tế học nông nghiệp. Tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp. Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp. Quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp. Kinh tế sản xuất ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi
{Kinh tế nông nghiệp; Giáo trình; } |Kinh tế nông nghiệp; Giáo trình; | [Vai trò: Lê Nghiêm; Nguyễn áng; Vũ Đình Thắng; ]
DDC: DDC:338.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học395740. Nghị quyết Bộ chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.- H.: Sự thật, 1988.- 43tr; 19cm.
    Trên đầu trang tên sách ghi: Đảng cộng sản Việt Nam
    Tóm tắt: Nghị quyết số 10-NQ/TW. Ngày 5-4-1988 của Bộ chính trị ban chấp hành trung ương. Đảng về những đổi mới sâu sắc trong chính sách kinh tế đối với nông nghiệp và nông thôn ở nước ta
{cơ chế quản lý; Đảng cộng sản Việt Nam; Bộ chính trị; nghị quyết; văn kiện; Nông nghiệp; Kinh tế; } |cơ chế quản lý; Đảng cộng sản Việt Nam; Bộ chính trị; nghị quyết; văn kiện; Nông nghiệp; Kinh tế; |
DDC: 338.1 /Price: 70d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học455268. KACNAUKHOVA, E. X.
    Kinh tế nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. T.1/ E. X. Kacnaukhova, I. A. Borodin; Nguyễn Trần Trọng dịch; Hiệu đính : Phạm Ngọc Bình.- Hà Nội: Nông nghiệp, 1977.- 220tr; 27cm.
    Tóm tắt: Về vấn đề hạch toán kinh tế, thu thập, phân phối lao động, tái sản xuất mở rộng...cũng như kinh tế các ngành của nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa.
{Kinh tế; Xã hội chủ nghĩa; nông nghiệp; } |Kinh tế; Xã hội chủ nghĩa; nông nghiệp; | [Vai trò: Nguyễn Trần Trọng; Phạm Ngọc Bình; Borodin, I. A.; ]
DDC: 338.1 /Price: 1đ12 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học546893. KACNAUKHOVA, E.X.
    Kinh tế nông nghiệp Xã hội chủ nghĩa. T.2: Kinh tế nông nghiệp Xã hội chủ nghĩa/ E.X. Kacnaukhova ; Nguyễn Trần Trọng dịch ; Phạm Ngọc Bình h.đ.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1977.- 219tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Lý luận và phương pháp luận cơ bản của việc quản lý ngành nông nghiệp theo kiểu sản xuất XHCN; Kiến thức cơ bản về kinh tế nông nghiệp XHCN
{Kinh tế nông nghiệp; xã hội chủ nghĩa; giáo trình; } |Kinh tế nông nghiệp; xã hội chủ nghĩa; giáo trình; | [Vai trò: Kacnaukhova, E.X.--Tác giả; Nguyễn Trần Trọng--Dịch; Phạm Ngọc Bình--Hiệu đính; ]
DDC: 338.1 /Price: 1,9đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học337833. TRƯƠNG THỊ TIẾN
    Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam/ Trương Thị Tiến.- H.: Chính trị Quốc gia, 1999.- 260tr; 19cm.
    Thư mục: tr. 244-257
    Tóm tắt: Phân tích quá trình đổi mới của nông nghiệp nước ta từ năm 1955 đến 1997, quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam sau 1981 và trên cơ sở đó rút ra một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới nông nghiệp nước ta tiếp tục đổi mới
{Kinh tế nông nghiệp; Quản lí kinh tế; Việt Nam; Đổi mới; } |Kinh tế nông nghiệp; Quản lí kinh tế; Việt Nam; Đổi mới; |
DDC: 338.1597 /Price: 17500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học134825. Giá trị lý luận và thực tiễn của Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp/ Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 586tr.; 22cm.
    ISBN: 9786045706459
    Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa lịch sử của Nghị quyết 10 và những tác tác động tích cực của Nghị quyết 10 đối với sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong hơn 25 năm qua, đồng thời nêu lên những vấn đề đã và đang đặt ra đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
(Đổi mới; Nghị quyết 10; Quản lí; Kinh tế nông nghiệp; ) [Vai trò: Nguyễn Đức Bình; Hồ Tố Lương; Nguyễn Ngọc Hà; Nguyễn Thị Thanh; Vũ Quang Vinh; ]
DDC: 338.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học421810. LÊ NGHIÊM
    Giáo trình kinh tế nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. T.2/ Lê Nghiêm, Nguyễn Trần Trọng, Đào Công Tiến....- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978.- 370tr; 19cm.
    ĐTTS ghi : Trường đại học kinh tế-kế hoạch . Lưu hành nội bộ
    Tóm tắt: Sản xuất hàng hoá và thu mua sản phẩm, giá cả phân phối tổng sản phẩm trong nông nghiệp XHCN; Kinh tế sản xuất ngành cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả, sản xuất rau, chăn nuôi và nuôi cá ...
{Nước xã hội chủ nghĩa; kinh tế nông nghiệp; giáo trình; } |Nước xã hội chủ nghĩa; kinh tế nông nghiệp; giáo trình; | [Vai trò: Nguyễn Thành Xuân; Đào Công Tiến; Nguyễn Trần Trọng; ]
DDC: 338.1 /Price: 0,90đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học424572. PASKAN, K.V.
    Một số vấn đề về phân vùng kinh tế nông nghiệp/ K.V. Paskan, K.I. Ivanov, N. Moixenko.- H.: Khoa học kỹ thuật, 1972; 19cm.
    Tóm tắt: gồm một số bài báo và bài trích nghiên cứu về phân vùng kinh tế nông nghiệp: đặc điểm địa lí, hiệu quả kinh tế, phương pháp chuyên môn hoá sản xuất, ... do trường Đại học kinh kế - kế hoạch sưu tầm và dịch
{Kinh tế nông nghiệp; liên xô; phân vùng kinh tế; } |Kinh tế nông nghiệp; liên xô; phân vùng kinh tế; | [Vai trò: Galin, V.; Moixenko, N.; Ivanov, K.I; ]
DDC: 338.1 /Price: 1,40đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học454987. Giáo trình kinh tế nông nghiệp xã hội chủ nghĩa.- Hà Nội: Đại học và Trung học chuuyên nghiệp, 1978.- 374tr.; 19cm.
    Trường Đại học kinh tế kế hoạch. Bộ môn Kinh tế nông nghiệp
    Tóm tắt: Tập giáo trình kết hợp chặt chẽ giữa lí luận kinh tế với kinh nghiệm và thực tiễn xây dựng nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh phía Bắc trên cơ sở quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng.
{Giáo trình; Kinh tế nông nghiệp; Nông nghiệp; Xã hội chủ nghĩa; } |Giáo trình; Kinh tế nông nghiệp; Nông nghiệp; Xã hội chủ nghĩa; |
DDC: 338.1 /Price: 0đ90 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học315423. NGUYỄN VĂN KHÁNH
    Biến đổi cơ cấu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp ở vùng châu thổ sông Hồng trong thời kỳ đổi mới: Qua khảo sát một số làng xã/ Nguyễn Văn Khánh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2001.- 184tr, 2 bản đồ; 19cm.
    Thư mục: tr. 177-182
    Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích những biến đổi của nông thôn châu thổ sông Hồng qua việc đánh giá tình hình ruộng đất và phát triển kinh tế nông nghiệp. Tác động của chính sách đổi mới về nông nghiệp đối với việc phát triển kinh tế, xã hội ở làng xã
{Kinh tế nông nghiệp; Chính sách kinh tế; Ruộng đất; Châu thổ sông Hồng; } |Kinh tế nông nghiệp; Chính sách kinh tế; Ruộng đất; Châu thổ sông Hồng; |
DDC: 333.76 /Price: 24000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học523353. VŨ ĐÌNH THẮNG
    Giáo trình kinh tế nông nghiệp: dùng trong các trường THCN/ Vũ Đình Thắng chủ biên.- H.: Nxb. Hà Nội, 2005.- 156tr; 24cm.
    ĐTTS ghi: Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội
    Thư mục: tr. 156
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan về kinh tế nông nghiệp, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học; những nội dung cơ bản về quan hệ sản xuất trong nông nghiệp Việt Nam; phát triển lực lượng sản xuất của nông nghiệp dưới góc độ kinh tế học; sản xuất hàng hóa và thị trường nông nghiệp, thị trường tiêu thụ nông sản; quản lý nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp Việt Nam hiện nay
(Giáo trình; Kinh tế; Nông nghiệp; Trung học chuyên nghiệp; )
DDC: 338.1 /Price: 21000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học610329. COLMAN, DAVID
    Nguyên lý kinh tế nông nghiệp: Thị trường và giá cả trong các nước đang phát triển/ David Colman, Trevor Young; Lê Ngọc Dương, Trần Công Tá dịch.- H.: Nông nghiệp, 1994.- 366tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Các nguyên lý kinh tế cơ bản về phát triển nông nghiệp và nông thôn từ kinh tế vĩ mô, lý thuyết giá cả, quan hệ cung cầu và tác động của nó đối với sản xuất nông thôn và phát triển kinh tế
(Kinh tế nông nghiệp; Nguyên lí; ) [Vai trò: Lê Ngọc Dương; Trần Công Tá; Young, Trevor; ]
/Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học555086. NGUYỄN VĂN BÍCH
    Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp thành tựu, vấn đề và triển vọng/ Nguyễn Văn Bích chủ biên, Chu Tiến Quang.- H.: Chính trị quốc gia, 1994.- 146tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Nêu thực trạng kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt nam trước thời kỳ đổi mới ; công cuộc đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp thành tựu và vấn đề; xu hướng tiếp tục đổi mới quản lý nông nghiệp
{kinh tế; Đổi mới; quản lý; nông nghiệp; } |kinh tế; Đổi mới; quản lý; nông nghiệp; | [Vai trò: Chu Tiến Quang--Tác giả; Nguyễn Văn Bích--Chủ biên; ]
/Price: 7.500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học421802. Giáo trình kinh tế nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. T.1.- In lần 2 có sửa chữa.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978.- 515tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Nộ môn kinh tế nông nghiệp. Trường đại học kinh tế kế hoạch. Lưu hành nội bộ
    Tóm tắt: Đối tượng phục vụ và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. Hệ thống nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. Quỹ ruộng đất, lao động, cách mạng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp
{giáo trình; Kinh tế nông nghiệp; } |giáo trình; Kinh tế nông nghiệp; |
DDC: 338.1 /Price: 1,20đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học548576. KACNAUKHOVA, E.X.
    Kinh tế nông nghiệp Xã hội chủ nghĩa/ E.X. Kacnaukhova ; Nguyễn Trần Trọng dịch ; Phạm Ngọc Bình h.đ.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1977.- ... tập; 24cm.
    Tóm tắt: Lý luận và phương pháp luận cơ bản của việc quản lý ngành nông nghiệp theo kiểu sản xuất XHCN; Kiến thức cơ bản về kinh tế nông nghiệp XHCN
{Kinh tế nông nghiệp; xã hội chủ nghĩa; giáo trình; } |Kinh tế nông nghiệp; xã hội chủ nghĩa; giáo trình; | [Vai trò: Kacnaukhova, E.X.--Tác giả; Nguyễn Trần Trọng--Dịch; Phạm Ngọc Bình--Hiệu đính; ]
/Price: 1,9đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học422417. NGÔ VĂN CÂN
    Giáo trình kinh tế nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. T.1/ Ngô Văn Cân, Nguyễn Trần Trọng, Lê Nghiêm...- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1975.- 355tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ môn kinh tế nông nghiệp. Trường ĐH kinh tế kế hoạch. - Lưu hành nội bộ
    Tóm tắt: Hệ thống nông nghiệp XHCN. Ruộng đất và sử dụng ruộng đất. Cách mạng khoa học kỹ thuật và xaya dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. Lao động và năng suất lao động. Thâm canh hoá trong nông nghiệp. kế hoạch hoá sản xuất, chuyên môn hoá phân vùng nông nghiệp XHCN
{xã hội chủ nghĩa; kinh tế nông nghiệp; giáo trình; } |xã hội chủ nghĩa; kinh tế nông nghiệp; giáo trình; | [Vai trò: Lê Nghiêm; Nguyễn Thành Xuân; Đào Công Tiến; Nguyễn Trần Trọng; ]
DDC: 338.1 /Price: 1,25d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học698567. ĐỖ QUANG QUÝ
    Giáo trình Kinh tế nông nghiệp/ Đỗ Quang Quý.- TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2016.- Sách điện tử ( tr.): file PDF (MB)

DDC: 338.1 /Price: 31500 /Nguồn thư mục: [KGIHTI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.