Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 92.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học547105. Mấy vấn đề lý luận văn học.- In lần thứ 2, có bổ sung và sửa chữa.- H.: Khoa học xã hội, 1976.- 517tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam. Viện văn học
    Tóm tắt: Gồm các bài lý luận văn học, về tính đảng, tính dân tộc trong văn học, phương pháp sáng tác, xây dựng nhân vật, xây dựng con người mới trong văn học
{Nghiên cứu văn học; lý luận văn học; } |Nghiên cứu văn học; lý luận văn học; |
DDC: 895.92209003 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học433693. PHƯƠNG LỰU
    Lỗ Tấn nhà lý luận văn học/ Phương Lựu.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1977.- 439tr; 19cm.
    Tóm tắt: Hệ thống hoá những ý kiến của Lỗ Tấn về mọi ngành hoạt động, mọi khía cạnh trên mặt trận văn học với tư cách là nhà lý luận văn học, nhà tư tưởng, nhà cách mạng, nhà văn...
{Lỗ Tấn; nghiên cứu văn học; Chân dung nhà văn; Trung Quốc; } |Lỗ Tấn; nghiên cứu văn học; Chân dung nhà văn; Trung Quốc; |
DDC: 895.1 /Price: 1,05đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học409955. GULAIEP, N.A.
    Lý luận văn học/ N.A. Gulaiep ; Nguyễn Đức Nam hđ ; Lê Ngọc Tân dịch.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1982.- 508tr; 19cm.
    Tóm tắt: Sự phát triển của mỹ học và lý luận văn học trong thời kỳ trước Chủ nghĩa Mác; giai đoạn Mác-Lênin, văn học với tư cách loại hình nghệ thuật, hình thái ý thức xã hội, quá trình sáng tạo, các loại và thể loại đặc trưng của văn học, loại tự sự, trữ tình, kịch, phương pháp, trào lưu, phong cách...
{lú luận văn học; phương pháp sáng tác; Nghiên cứu văn học; mỹ học; } |lú luận văn học; phương pháp sáng tác; Nghiên cứu văn học; mỹ học; | [Vai trò: Lê Ngọc Tân; ]
DDC: 800 /Price: 11,7đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học422632. LÊ BÁ HÁN
    Cơ sở lý luận văn học. T.1/ Lê Bá Hán, Phương Lựu, Bùi Ngọc Trác ; Ch.b: Nguyễn Lương Ngọc.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1980.- 476tr; 20cm.
    Tóm tắt: Những lý thuyết về chủ nghĩa hiện thực XHCN, những vấn đề về hình tượng, về tác phẩm, về thể loại và phong cách. Xác định đối tượng, chức năng, nội dung, phương thức và biện pháp cho lý luận văn học
{Văn học; chủ nghĩa hiện thực; lí luận văn học; } |Văn học; chủ nghĩa hiện thực; lí luận văn học; | [Vai trò: Phương Lựu; Bùi Ngọc Trác; ]
DDC: 801 /Price: 3,50đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học362291. PHƯƠNG LỰU
    Lỗ Tấn nhà lý luận văn học/ Phương Lựu.- Tái bản lần 1.- H.: Giáo dục, 1998.- 426tr : ảnh chân dung; 21cm.
    Tóm tắt: Quá trình phát triển tư tưởng của Lỗ Tấn. Hoạt động văn học nghệ thuật và những đóng góp lớn lao của Lỗ Tấn trên các lĩnh vực: kế thừa di sản dân tộc, tiếp thu văn học nước ngoài, điển hình văn học, loại thể văn học, ngôn ngữ văn học, phê bình văn học
{Trung Quốc; Lỗ Tấn; văn học hiện đại; Nghiên cứu văn học; } |Trung Quốc; Lỗ Tấn; văn học hiện đại; Nghiên cứu văn học; |
DDC: 895.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học556286. PHƯƠNG LỰU
    Tìm hiểu lý luận văn học phương Tây hiện đại/ Phương Lựu.- H.: Văn học, 1995.- 284tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu tình hình lý luận văn học phương Tây hiện đại trong mấy thập kỷ qua. Các trường phái văn học phương Tây
{Nghiên cứu văn học; phương Tây; hiện đại; } |Nghiên cứu văn học; phương Tây; hiện đại; | [Vai trò: Phương Lựu--Tác giả; ]
DDC: 809 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học407675. LÊ ĐÌNH KỦ
    Cơ sở lý luận văn học. T.3/ Lê Đình Kủ, Phương Lựu.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1983.- 439tr; 19cm.
    Tóm tắt: Khái luận về phương pháp sáng tác trong mối tương quan với khái niệm hữu quan. Các phương pháp sáng tác văn học chính: chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa hiện thực XHCN
{Nghiên cứu văn học; Lí luận văn học; Phương pháp sáng tác; } |Nghiên cứu văn học; Lí luận văn học; Phương pháp sáng tác; | [Vai trò: Phương Lựu; ]
DDC: 801 /Price: 15,00đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học129710. NGÔ TỰ LẬP
    Văn chương như là quá trình dụng điển: Nhập môn lý luận văn học/ Ngô Tự Lập.- In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung.- H.: Dân trí, 2014.- 247tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 228-244
    ISBN: 9786049341167
    Tóm tắt: Nghiên cứu lí luận văn học về lí thuyết văn học, mối quan hệ giữa tác giả và độc giả. Những vấn đề ngôn ngữ, hình ảnh trong thơ, truyện, điển tích văn học. Khái niệm về quá trình dụng điển trong thơ, văn
(Nghiên cứu văn học; Lí luận văn học; )
DDC: 801 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học230157. Lý luận văn học/ B.s.: Hà Minh Đức (ch.b.), Phạm Thành Hưng, Đỗ Văn Khang...- H.: Giáo dục, 2008.- 420tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Cung cấp những tri thức cơ bản và khái quát về văn học như: nguồn gốc của văn học, chức năng, đặc trưng văn học, các đặc tính xã hội như tính hiện thực, tính nhân dân, tính dân tộc, các thể loại văn học, phương pháp sáng tác, trào lưu và trường phái văn học
(Sáng tác; Thể loại văn học; Lí luận văn học; Tác phẩm văn học; ) [Vai trò: Đỗ Văn Khang--b.s.; Nguyễn Văn Nam--b.s.; Hà Minh Đức--ch.b.; Phạm Thành Hưng--b.s.; Phạm Quang Long--b.s.; ]
DDC: 801 /Price: 31500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học363726. NGUYỄN VĂN DÂN
    Lý luận văn học so sánh/ Nguyễn Văn Dân.- Tái bản có bổ sung, sửa chữa.- H.: Khoa học xã hội, 1998.- 227tr; 20cm.
    Tóm tắt: Quan niệm, mục đích, đối tượng của văn học so sánh. Phương pháp luận và các phương pháp của văn học so sánh. Phạm vi và chủ đề nghiên cứu của văn học so sánh
{Nghiên cứu văn học; Phương pháp luận; Văn học so sánh; } |Nghiên cứu văn học; Phương pháp luận; Văn học so sánh; |
DDC: 895.92209 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học548204. Cơ sở lý luận văn học/ Lê Bá Hán, Phương Lựu, Bùi Ngọc Trác ; Ch.b: Nguyễn Lương Ngọc.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1980.- ...tập; 20cm.
    Tóm tắt: Những lý thuyết về chủ nghĩa hiện thực XHCN, những vấn đề về hình tượng, về tác phẩm, về thể loại và phong cách. Xác định đối tượng, chức năng, nội dung, phương thức và biện pháp cho lý luận văn học
{chủ nghĩa hiện thực; Văn học; lí luận văn học; } |chủ nghĩa hiện thực; Văn học; lí luận văn học; | [Vai trò: Bùi Ngọc Trác--Tác giả; Lê Bá Hán--Tác giả; Phương Lựu--Tác giả; ]
/Price: 3,50đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học547424. Thường thức lý luận văn học: Sách bồi dưỡng giáo viên cấp II/ Bùi Văn Ba, Nguyễn Xuân Nam, Thành Thế Thái Bình....- H.: Giáo dục, 1976.- 136tr; 21cm.
    Tóm tắt: Những hiểu biết của giáo viên trong lý luận văn học, về các vấn đề: Đề tài, chủ đề, miêu tả nhân vật, kết cấu và cốt truyện; Hình tượng ngôn ngữ, loại thể và nguồn gốc, đối tượng, chức năng của văn học; Phương pháp sáng tác và phong cách nhà văn; Các thể thơ văn cổ
{Lý luận văn học; sách giáo viên; } |Lý luận văn học; sách giáo viên; | [Vai trò: Bùi Văn Ba--Tác giả; Lê Văn Khoa--Tác giả; Nguyễn Xuân Nam--Tác giả; Thành Thế Thái Bình--Tác giả; ]
/Price: 0,45đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học383984. KHÂU CHẤN THANH
    Lý luận văn học, nghệ thuật cổ điển Trung quốc: (100 điều)/ Khâu Chấn Thanh ; Mai Xuân Hải dịch.- H.: Giáo dục, 1994.- 451tr; 19cm.
    Tóm tắt: Lý luận về sáng tác văn học nghệ thuật: Những yêu cầu về tính chân thực, hiện thực, sáng tạo, đặc trưng điển hình, cá tính nhân vật, bố cục hợp lý, kết hợp hài hoà với hình thức và nội dung trong sáng tác thơ, nhạc, kịch, hội hoạ cổ điển Trung Quốc
{văn xuôi; thơ; nhạc; kịch; hội hoạ; thủ pháp; Trung Quốc; Văn học; nghệ thuật; } |văn xuôi; thơ; nhạc; kịch; hội hoạ; thủ pháp; Trung Quốc; Văn học; nghệ thuật; | [Vai trò: Mai Xuân Hải; ]
DDC: 895.1 /Price: 21000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học167674. NGUYỄN VĂN DÂN
    Lý luận văn học so sánh/ Nguyễn Văn Dân.- In lần thứ 5, có sửa chữa và bổ sung.- H.: Khoa học xã hội, 2011.- 269tr.: hình vẽ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 236-256. - Thư mục: tr. 257-267
    Tóm tắt: Trình bày các khái niệm thuộc đối tượng của văn học so sánh. Mục đích, đối tượng, phương pháp luận và các phương pháp chủ yếu được vận dụng trong văn học so sánh. Phạm vi khảo sát và những chủ đề nghiên cứu của văn học so sánh
(Văn học so sánh; Lí luận văn học; )
DDC: 801 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học209886. PHƯỢNG LƯU
    Vì một nền lý luận văn học dân tộc - hiện đại/ Phượng Lưu.- H.: Văn học, 2009.- 327tr.; 21cm.

DDC: 895.922090034 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học292687. LÊ TIẾN DŨNG
    Giáo trình lý luận văn học: Phần tác phẩm văn học/ Lê Tiến Dũng.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục, 2003.- 209tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trung tâm Đào tạo từ xa
    Tóm tắt: Bàn luận về tác phẩm văn học - một chỉnh thể trung tâm của hoạt động văn học, khái quát các yếu tố của chỉnh thể tác phẩm và loại thể của tác phẩm văn học
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ]
DDC: 801 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học618029. Lý luận văn học/ Hà Minh Đức chủ biên.- In lần thứ 4.- H: Giáo dục, 1997.- 326tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giữ vông sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa ổn định và phát triển trong lý luận và chú trọng đặc biệt đến tính năng động và hiệu qủa của lý luận văn nghệ
(Lý luận; Văn học; ) [Vai trò: Hà Minh Đức; ]
/Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học458838. PHƯƠNG LỰU
    Tìm hiểu lý luận văn học phương Tây/ Phương Lựu.- Hà Nội: Văn học, 1995.- 284tr; 19cm.
    Tóm tắt: Cơ sở triết học, đặc điểm nghệ thuật, quá trình phát triển và thành tựu của các trường phái văn học phương Tây hiện đại như trường phái văn hóa - lịch sử, văn học so sánh, trường phái tâm lý học, chủ nghĩa trực giác, phân tâm học...
{Chủ nghĩa trực giác; Lí luận văn học; Văn học phương Tây; Phân tâm học; Nghiên cứu văn học; } |Chủ nghĩa trực giác; Lí luận văn học; Văn học phương Tây; Phân tâm học; Nghiên cứu văn học; |
DDC: 809 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học407225. HÀ MINH ĐỨC
    Cơ sở lý luận văn học. T.2/ Hà Minh Đức, Lê Bá Hán.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1985.- 458tr; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm các bài giảng về tác phẩm văn học (khái quát về chủ đề, tư tưởng, tìm hiểu, phân tích, đánh giá tác phẩm văn học) và thể loại văn học (khái niệm chung, các thể ký văn học, thơ trữ tình, tiểu thuyết, kịch)
{tác phẩm văn học; thể loại văn học; giáo trình; lý luận văn học; nghiên cứu văn học; } |tác phẩm văn học; thể loại văn học; giáo trình; lý luận văn học; nghiên cứu văn học; | [Vai trò: Lê Bá Hán; ]
/Price: 14.00đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học615096. LÊ ĐÌNH KỴ
    Cơ sở lý luận văn học/ Lê Đình Kỵ, Phương Lựu.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1983.- 438tr.; 19cm.
(Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học; ) [Vai trò: Lê Đình Kỵ; Phương Lựu; ]
/Nguồn thư mục: [BTH].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.