Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 56.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học142102. BÍCH LOAN
    Hỏi - Đáp về luật hợp tác xã năm 2012/ Bích Loan.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 104tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045702925
    Tóm tắt: Gồm 105 câu hỏi - đáp về những quy định chung, qui định cụ thể của thành viên và hợp tác xã thành viên, qui định về thành lập và đăng kí, về tổ chức, quản lí, tài sản, tài chính, chia tách, hợp nhất, phá sản...
(Pháp luật; Luật hợp tác xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.5970668 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441877. Luật hợp tác xã - Các văn bản hướng dẫn thực hiện và giả đáp một số tình huống thường gặp dành cho giám đốc, kế toán hợp tác xã/ Hệ thống: Nguyễn Đình Hùng.- Hà Nội: Lao động, 2016.- 398tr.: bảng; 19cm.
    ISBN: 9786045968857
(Luật hợp tác xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74688. Quy định chi tiết thi hành luật hợp tác xã & chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.- H.: Lao động, 2017.- 383tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045988732
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung về luật hợp tác xã và văn bản hướng dẫn thi hành, điều lệ liên minh hợp tác xã Việt Nam, chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các quy định mới nhất về thuế
(Chế độ kế toán; Luật hợp tác xã; Hợp tác xã; Pháp luật; )
DDC: 346.597066802638 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học349431. VIỆT NAM (CHXHCN)
    Luật hợp tác xã.- H.: Chính trị quốc gia, 1996.- 54tr; 19cm.
    Tóm tắt: Luật hợp tác xã của Việt Nam quy định: Thủ tục, điều kiện thành lập và đăng ký kinh doanh, tư cách xã viên, tổ chức quản lý, tài sản và tài chính, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, liên hợp của hợp tác xã . Quản lý nhà nước và khen thưởng, xử lý vi phạm trong luật HTX của Việt Nam
{luật hợp tác xã; việt nam; hợp tác xã; luật pháp; } |luật hợp tác xã; việt nam; hợp tác xã; luật pháp; |
DDC: 343.597 /Price: 4000d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học606431. NGUYỄN VĂN BÍCH
    Phát triển và đổi mới quản lý hợp tác xã theo luật hợp tác xã/ Nguyễn Văn Bích.- H.: Chính trị quốc gia, 1997.- 173tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Quá trình phát triển kinh tế hợp tác và quá trình đổi mới quản lý hợp tác xã ở Việt Nam trên cơ sở đó góp phần tìm hiểu những nội dung cơ bản nhất của luật hợp tác xã, có sự so sánh luật hợp tác xã Việt Nam với luật của một số nước trên thế giới
(Hợp tác xã; Việt Nam; Quản lí; Kinh tế; )
DDC: 334 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học269957. PHẠM KIM DUNG
    Hỏi đáp về Luật hợp tác xã năm 2003/ Phạm Kim Dung.- H.: Tư pháp, 2004.- 98tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Các câu hỏi và trả lời về luật hợp tác xã năm 2003 như: Những quy định chung về hợp tác xã, đối với xã viên, các quy định về tổ chức, quản lý hợp tác xã, về tài sản, tài chính, về tổ chức, giải thể hợp tác xã...
(Luật hợp tác xã; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học292327. Luật hợp tác xã.- H.: Chính trị Quốc gia, 2003.- 56tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày nội dung các phần qui định chung và qui định cụ thể về thành lập, đăng kí kinh doanh hợp tác xã, xã viên, tổ chức quản lí hợp tác xã, xã viên, tài sản, tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, khen thưởng và xử lí vi phạm, điều khoản thi hành
(Luật hợp tác xã; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597 /Price: 4500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học221095. Luật Hợp tác xã.- H.: Tư pháp, 2009.- 47tr.; 19cm.
    ISBN: 8936046590620
    Tóm tắt: Trình bày nội dung của luật Hợp tác xã gồm 52 điều với các mục: qui định chung, thành lập và đăng kí kinh doanh hợp tác xã, xã viên, tổ chức quản lí hợp tác xã... ở Việt Nam
(Pháp luật; Luật hợp tác xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597 /Price: 7500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học292061. Những vấn đề cơ bản của luật Hợp tác xã năm 2003.- H.: Tư pháp, 2003.- 140tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Vụ Công tác lập pháp
    Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản của luật Hợp tác xã Việt Nam năm 2003: Thành lập và đăng ký kinh doanh xã viên, tổ chức và quản lý hợp tác xã, tài sản và tài chính, tổ chức lại, giải thể và phá sản, vấn đề liên hiệp và liên minh
(Luật hợp tác xã; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597 /Price: 19000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679303. Luật hợp tác xã 2013: có hiệu lực từ 10/07/2013/ Hoàng Anh hệ thống hóa.- Hà Nội: Hồng Đức, 2013.- 62 tr.; 20 cm.
(Hợp tác xã; Luật và pháp chế; Việt Nam; ) [Vai trò: Hoàng Anh; ]
DDC: 346.5970668 /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học151878. Tìm hiểu luật hợp tác xã/ Hà Phương tuyển chọn.- H.: Dân trí, 2013.- 71tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Tìm hiểu nội dung các phần qui định chung và qui định cụ thể về thành lập, đăng kí kinh doanh hợp tác xã, xã viên, tổ chức quản lí hợp tác xã, xã viên, tài sản, tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, khen thưởng và xử lí vi phạm, điều khoản thi hành
(Luật hợp tác xã; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Phương--tuyển chọn; ]
DDC: 346.597 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học235438. Luật Hợp tác xã năm 2003 và văn bản hướng dẫn thi hành.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.- 331tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các nghị định, nghị quyết của chính phủ ban hành về quy định đăng kí kinh doanh, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển, quy định về tín dụng nội bộ hợp tác xã
(Pháp luật; Hợp tác xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học625205. Văn bản hướng dẫn thi hành Luật hợp tác xã.- H.: Chính trị quốc gia, 2005.- 188tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã ; Điều lệ Liên minh hợp tác xã Việt Nam ; Quỹ tín dụng nhân dân
(Luật hợp tác xã; Viêt Nam; )
DDC: 349 /Price: 15.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học359706. KIM ANH
    Luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Kim Anh b.s.- Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 1998.- 415tr; 21cm.
    Tóm tắt: Gồm các thông tư, nghị định, công văn hướng dẫn việc chuyển đổi và đăng ký hợp tác xã. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí của nhà nước và các cấp đối với hợp tác xã
{Việt Nam; luật hợp tác xã; Luật kinh tế; văn bản pháp qui; } |Việt Nam; luật hợp tác xã; Luật kinh tế; văn bản pháp qui; |
DDC: 346.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học701941. HOÀNG ANH
    Luật hợp tác xã 2013: Có hiệu lực từ 10/07/2013/ Hoàng Anh (hệ thống hóa).- Hà Nội: Hồng Đức, c2013.- 62 tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Hợp tác xã với những qui định chung và qui định cụ thể về thành viên, hợp tác xã thành viên; thành lập, đăng kí, tổ chức, tài sản, tài chính, quản lý... hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, kèm theo các điều khoản thi hành
(Hợp tác xã; Luật và pháp chế; Việt Nam; ) [Vai trò: Hoàng Anh; ]
DDC: 346.5970668 /Price: 27000đ /Nguồn thư mục: [DLAMDR].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88162. Luật hợp tác xã: Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2013.- Tái bản lần thứ 2.- H.: Tư pháp, 2016.- 78tr.: bảng; 19cm.
    ISBN: 9786048108632
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật hợp tác xã với những qui định chung và qui định cụ thể về thành viên, hợp tác xã thành viên; thành lập, đăng kí, tổ chức, tài sản, tài chính, quản lý... hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, kèm theo các điều khoản thi hành
(Pháp luật; Luật hợp tác xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.5970668 /Price: 24000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697328. BÍCH LOAN
    Hỏi - Đáp về Luật hợp tác xã 2012/ Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn.- 1.- Cty TNHH MTV in Báo Nhân Dân TP. Hồ Chí : Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2014.- 103tr: Sách in; 12.5 x 20.5 cm.
    Việt Nam
    ISBN: 978-604-57-0292-5
{Hỏi - Đáp; Luật hợp tác xã; 2012; } |Hỏi - Đáp; Luật hợp tác xã; 2012; |
/Price: 9786045702925 /Nguồn thư mục: [KGICTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học149648. Luật hợp tác xã.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 80tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày nội dung các phần qui định chung và qui định cụ thể về thành lập, đăng kí kinh doanh hợp tác xã, xã viên, tổ chức quản lí hợp tác xã, xã viên, tài sản, tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, khen thưởng và xử lí vi phạm, điều khoản thi hành
(Pháp luật; Luật hợp tác xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597 /Price: 13000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học675087. Luật hợp tác xã và văn bản hướng dẫn thi hành.- H.: Chính Trị Quốc Gia, 2005.- 117 tr.; 19 cm..
{Pháp luật; Hợp tác xã; } |Pháp luật; Hợp tác xã; |
DDC: 346.597 /Price: 9000đ.- 3000b. /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học269862. Luật hợp tác xã năm 2003: Có hiệu lực từ ngày 01-7-2004/ Trịnh Thị Thanh Hương s.t..- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 48tr.; 21cm.- (Tìm hiểu các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam)
    Tóm tắt: Giới thiệu về luật hợp tác xã năm 2003, những qui định chung và qui định cụ thể về thành lập và đăng kí kinh doanh hợp tác xã, tổ chức và quản lí hợp tác xã, quản lí nhà nước đối với hợp tác xã và điều khoản thi hành
(Luật hợp tác xã; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trịnh Thị Thanh Hương--s.t.; ]
DDC: 346.597 /Price: 4000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.