Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1032.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học136038. Tài liệu học tập nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI: Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở/ B.s.: Ngô Đình Xây, Nguyễn Hữu Thức, Trần Đức Nhâm....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 76tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045709405
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung nghị quyết xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng
(Hội nghị 9; Nghị quyết; ) [Vai trò: Trần Đức Nhâm--b.s.; Nguyễn Khắc Dịu--b.s.; Nguyễn Văn Tùng--b.s.; Ngô Đình Xây--b.s.; Nguyễn Hữu Thức--b.s.; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 9100đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76783. NGUYỄN VIẾT THÔNG
    Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII/ Nguyễn Viết Thông.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 76tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045736791
    Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...
(Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết; Hội nghị Trung ương 6; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62445. Tài liệu tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016-2020: Dùng để tuyên truyền trong nhân dân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 110tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045727621
    Tóm tắt: Trình bày kết quả, nguyên nhân, hạn chế, yếu kém và một số kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015). Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016-2020
(Đại hội 11; Nghị quyết; )
DDC: 324.2597075 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học53751. Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên & thực hiện Nghị quyết trung ương 8 khoá XII.- H.: Thế giới, 2018.- 367tr.; 27cm.
    ISBN: 9786047752737
    Tóm tắt: Trình bày các văn kiện của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; quy định trách nghiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp...
(Đảng viên; Cán bộ; Đảng Cộng sản Việt Nam; Trách nhiệm; )
DDC: 324.2597075 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74590. Quy định thi hành Điều lệ Đảng - Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở, luân chuyển cán bộ và thực hiện các nghị quyết Trung ương 6 khoá XII.- H.: Thế giới, 2017.- 367tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786047738854
    Tóm tắt: Giới thiệu văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); các quy định về công tác cán bộ trong các cơ quan, tổ chức Đảng; về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan, tổ chức thuộc Công an nhân dân; quy định mới về công tác tổ chức, hoạt động trong Đảng và những quy định thi hành Điều lệ Đảng về kiểm tra, giám sát trong Đảng
(Điều lệ Đảng; Công tác Đảng; Đảng bộ cơ sở; Nghị quyết Trung ương 6; )
DDC: 324.2597075 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98990. Án lệ Việt Nam: Các văn bản pháp luật tham chiếu và một số nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.- H.: Dân trí, 2016.- 451tr.; 28cm.
    ISBN: 9786048829575
    Tóm tắt: Giới thiệu về án lệ và vai trò của án lệ trong hoạt động xét xử của toà án; án lệ Việt Nam; các văn bản pháp luật tham chiếu và một số nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
(Pháp luật; Toà án; ) [Việt Nam; ] {Án lệ; } |Án lệ; |
DDC: 347.597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450934. Hệ thống toàn văn 11 luật và nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 9 khóa XIII đã thông qua.- H.: Hồng Đức, 2016.- 431 tr; 28 cm.
    ISBN: 9786048663391
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn : luật mặt trận tổ quốc Việt Nam, luật tổ chức Chính phủ, luật tổ chức chính quyền địa phương, luật nghĩa vụ quân sự, luật thú ý, luật ban hành văn bản pháp luật, luật kiểm toán nhà nước, luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, luật ngân sách nhà nước, luật an toàn, vệ sinh lao động, luật bầu cử quốc hội và đaiị biểu hội đồng nhân dân v.v…
(Hệ thống pháp luật; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 340.09597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120298. Nghị quyết số 102/2015/QH13 của Quốc hội ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 75tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045721476
    Tóm tắt: Giới thiệu nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24-11-2015 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI kì họp thứ 2 về việc ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội và các quy định trong Nội quy về việc chuẩn bị kỳ họp; phiên họp, cuộc họp tại kỳ họp Quốc hội; quyết định vấn đề quan trọng của đất nước
(Quốc hội; Nội qui; Kì họp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 328.3509597 /Price: 14000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học29689. Hệ thống biểu mẫu và các Nghị quyết mới năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.- H.: Lao động, 2019.- 510tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786049325328
    Tóm tắt: Tập hợp các hệ thống biểu mẫu của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao dùng trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự, trong tố tụng dân sự, trong tố tụng hành chính; các Nghị quyết mới của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về dân sự - hình sự
(Pháp luật; Toà án tối cao; ) [Việt Nam; ]
DDC: 347.597 /Price: 450000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học48910. Cẩm nang nghiệp vụ dành cho bí thư, phó bí thư Đảng bộ, chi bộ & thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.- H.: Thế giới, 2018.- 367tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786047749683
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII và những hướng dẫn thực hiện; các nghiệp vụ công tác đảng viên và sinh hoạt chi bộ; quy định mới về công tác tổ chức cán bộ, giám sát, xử lí kỉ luật đảng viên
(Công tác Đảng; Nghiệp vụ; )
DDC: 324.2597075 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học50403. Hệ thống toàn văn 7 luật và các nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV).- H.: Lao động, 2018.- 382tr.; 28cm.
    Phụ lục: tr. 218-380
    ISBN: 9786049714375
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật cạnh tranh; luật quốc phòng; luật tố cáo, luật an ninh mạng; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục, thể thao; luật đo đạc và bản đồ số; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch và các nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV
(Quốc hội khoá 14; Nghị quyết; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học227953. ĐỨC VƯỢNG
    Xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết ban chấp hành Trung ương Đảng - thực trạng và giải pháp/ Đức Vượng, Nguyễn Viết Thông, Lê Đức Thắng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.- 523tr.; 22cm.
    Lưu hành nội bộ
    Thư mục: tr. 473
[Vai trò: Nguyễn Viết Thông; Lê Đức Thắng; ]
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học247882. Việt Nam - WTO, những cam kết liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp: Tài liệu hỏi - đáp phục vụ học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X/ Trương Minh Tuấn, Bùi Thế Đức, Thu Hoà.- H.: Chính trị Quốc gia, 2007.- 235tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Bao gồm 148 câu hỏi và trả lời về nội dung cơ bản của tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới của Việt Nam cùng những cam kết liên quan đến các vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp
(Chiến lược phát triển; Doanh nghiệp; Nông dân; Nông thôn; Nông nghiệp; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Thu Hà; Thu Hoà; Ngô Bá Toại; Bùi Thế Đức; Trương Minh Tuấn; ]
DDC: 338.9597 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học363162. LÊ KHẢ PHIÊU
    Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng vững bước tiến vào thế kỷ XXI/ Lê Khả Phiêu.- H.: Chính trị quốc gia, 1998.- 331tr : 1 ảnh chân dung; 22cm.
    Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói của tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ tháng 12-1997 đến tháng 11-1998 về các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đối ngoại, giao lưu, và hợp tác quốc tế
{xây dựng CNXH; Việt Nam; hợp tác quốc tế; sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Đảng cộng sản Việt Nam; bài nói chuyện; } |xây dựng CNXH; Việt Nam; hợp tác quốc tế; sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Đảng cộng sản Việt Nam; bài nói chuyện; |
DDC: 324.25970753 /Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học586920. Xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết ban chấp hành trung ương Đảng thực trạng và giải pháp: Lưu hành nội bộ/ Đức Vượng ch.b.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.- 524tr.; 22cm.
(Nghị quyết; Ban chấp hành trung ương; Thực hiện; Đảng cộng sản Việt Nam; Xây dựng; ) [Vai trò: Đức Vượng; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học527074. Nghị quyết đại hội Đảng X và hành động của tuổi trẻ/ Ban tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đoàn.- H.: Thanh niên, 2006.- 67tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
    Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc về Đại hội Đảng X; những thành tựu kinh tế trong 5 năm (2001-2005); mục tiêu và phương hướng phát triển kinh tế trong 5 năm tiếp theo (2006-2010), và hành động của thanh niên trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng X.
(Hoạt động; Nghị quyết; Thanh niên; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam; ) [Vai trò: Ban tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đoàn--Tác giả; ]
DDC: 324.259071 /Price: 3000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học434840. Tìm hiểu nghị quyết đại hội lần thứ IV Đảng cộng sản Việt Nam.- H.: Phổ thông, 1977.- 71tr; 19cm.
    Tóm tắt: Hướng dẫn tìm hiểu những vấn đề cơ bản của nghị quyết đại hội lần thứ IV Đảng cộng sản Việt Nam như: Đường lối cách mạng XHCN; Đường lối phát triển kinh tế; Đường lối xây dựng Đảng
{Đảng cộng sản Việt Nam; xây dựng Đảng; kinh tế; nghị quyết đại hội IV; cách mạng xã hội chủ nghĩa; } |Đảng cộng sản Việt Nam; xây dựng Đảng; kinh tế; nghị quyết đại hội IV; cách mạng xã hội chủ nghĩa; |
DDC: 324.259707 /Price: 0,25đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học430903. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. BCH TRUNG ƯƠNG
    Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV/ Đảng cộng sản Việt Nam. BCH Trung ương.- H.: Sự thật, 1977.- 94tr; 19cm.
    Tóm tắt: Toàn văn nghị quyết đại hội đại biểu toàn quóc lần thứ IV của Đảng CS việt Nam họp từ ngày 14 đến 20/12/1976: Đặc điểm tình hình trong nước và quốc tế, mục tiêu, đường lối của cách mạng XHCN, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1976-1980
{đại hội 4; đại hội đại biểu; nghị quyết; đảng cộng sản Việt nam; } |đại hội 4; đại hội đại biểu; nghị quyết; đảng cộng sản Việt nam; |
DDC: 324.259707 /Price: 0,45d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học409642. Văn bản pháp luật phục vụ nghị quyết VI của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.- H.: Pháp lý, 1981.- 246tr; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm 27 văn bản pháp luật do uỷ ban thường vụ quốc hội, đội đồng chính phủ, thủ tướng chính phủ ban hành về các lĩnh vực quản lý kinh tế
{Đảng cộng sản Việt Nam; Văn bản pháp quy; quản lý kinh tế; } |Đảng cộng sản Việt Nam; Văn bản pháp quy; quản lý kinh tế; |
DDC: 324.259707 /Price: 8,60đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học678906. Các nghị quyết của Trung ương Đảng 1996-1999: Sách phục vụ thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng IX.- H.: Chính trị Quốc gia, 2000.- 347tr.; 21cm.
    Lưu hành nội bộ
    Tóm tắt: Nội dung các nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng từ 1996 - 1999: các định hướng phát triển kinh tế, giáo dục, khoa học v.v... trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến 2000. Nghị quyết của Bộ chính trị 1996 -1999. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH điều lệ Đảng Công sảnViệt Nam.
(Đảng Cộng sản Việt Nam; Hội nghị; Nghị quyết; )
DDC: 324.959707 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.