Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 7030.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949573. ĐỖ THU HIỀN
    Điển phạm và vấn đề điển phạm hoá trong văn học Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông/ Đỗ Thu Hiền.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 515tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 397-422. - Phụ lục: tr. 423-506
    ISBN: 9786046249467
    Tóm tắt: Lý thuyết về điển phạm và điển phạm trong lịch sử văn học Việt Nam. Nghiên cứu giai đoạn khởi đầu của văn học nhà Nho qua trường hợp Trần Nhân Tông, giai đoạn định hình của văn học nhà Nho qua trường hợp Nguyễn trãi và giai đoạn điển phạm của văn học nhà Nho qua trường hợp Lê Thánh Tông
(Nghiên cứu văn học; Nhà Nho; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209001 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969223. VĨNH PHÚC
    Tuyển tập nghiên cứu, phê bình âm nhạc truyền thống Việt Nam/ Vĩnh Phúc.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 543tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Tên thật tác giả: Bùi Ngọc Phúc
    ISBN: 9786047866892
    Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển của âm nhạc truyền thống, nhạc lễ Phật giáo, yếu tố dân gian và bác học, chuyên nghiệp trong thể lý Huế...; lý luận, phê bình âm nhạc cổ truyền Việt Nam và sự bảo tồn, phát huy qua nhãn quan lý luận, phê bình của một số học giả xưa, hát ả đào, dẫn liệu từ báo chí xưa và nay...
(Nghiên cứu; Phê bình; Âm nhạc cổ truyển; ) [Việt Nam; ]
DDC: 781.62009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học995831. Nghiên cứu văn bản "Truyện Kiều" theo phương pháp Hoàng Xuân Hãn/ Hoàng Xuân Hãn, Đào Thái Tôn, Nguyễn Tài Cẩn....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 1082tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 1082
    ISBN: 9786046266358
    Tóm tắt: Trình bày phương hướng nghiên cứu mới về Truyện Kiều: văn chương, thi pháp, giá trị tư tưởng, giá trị đạo đức, lẩy Kiều, dựng phim Kiều, lồng nhạc vào Kiều...
(Nghiên cứu văn học; Truyện Kiều; Văn học cận đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thuỵ Khuê; Hoàng Xuân Hãn; Nguyễn Tài Cẩn; Nguyễn Văn Hoàn; Đào Thái Tôn; ]
DDC: 895.92212 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1000858. NGUYỄN KHẮC XƯƠNG
    Tổng tập nghiên cứu văn hoá, văn nghệ dân gian. Q.2/ Nguyễn Khắc Xương nghiên cứu, s.t..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 542tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045370643
    Tóm tắt: Giới thiệu về nghệ thuật trình diễn âm nhạc thời Hùng Vương. Tìm hiểu về sự phân bố ca hát dân gian, nghệ thuật trình diễn và nghệ thuật biểu diễn âm nhạc của hát ví giao duyên, ca hát đối đáp, hát ví với các nghề thủ công, hát ghẹo, hát xoan...
(Nghệ thuật biểu diễn; Nhạc dân gian; Thời đại Hùng Vương; ) [Việt Nam; ]
DDC: 781.62009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1000859. NGUYỄN KHẮC XƯƠNG
    Tổng tập nghiên cứu văn hoá, văn nghệ dân gian. Q.3/ Nguyễn Khắc Xương nghiên cứu, s.t..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 319tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045370650
    Tóm tắt: Nghiên cứu về ngữ văn truyền miệng dân gian Việt Nam qua giới thiệu những truyện kể dân gian, truyền thuyết, ngọc phả và thần tích
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1000861. NGUYỄN KHẮC XƯƠNG
    Tổng tập nghiên cứu văn hoá, văn nghệ dân gian. Q.5/ Nguyễn Khắc Xương nghiên cứu, s.t..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 223tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045370674
    Tóm tắt: Nghiên cứu văn hoá làng xã thời Hùng Vương gồm sinh hoạt xã hội, văn hoá nông nghiệp, nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật tạo hình và mỹ thuật...
(Thời đại Hùng Vương; Văn hoá dân gian; Văn hoá làng xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1001211. NGUYỄN KHẮC XƯƠNG
    Tổng tập nghiên cứu văn hoá, văn nghệ dân gian. Q.6/ Nguyễn Khắc Xương nghiên cứu, s.t..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 247tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045370681
    Tóm tắt: Nghiên cứu văn hoá dân gian người Mường ở Phú Thọ gồm tín ngưỡng, thờ tổ, tín ngưỡng lúa và các nghi lễ thờ cúng, đình miếu và tế lễ, tết bản Mường... Nghiên cứu lý luận tìm hiểu quan hệ giữa thần thoại, truyền thuyết và diễn xướng tín ngưỡng phong tục, phương pháp hệ thống hoá các dị bản truyện kể dân gian...
(Dân tộc Mường; Văn hoá dân gian; Văn nghệ dân gian; ) [Phú Thọ; ]
DDC: 390.0899592059721 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1010138. BÙI QUANG THANH
    Nghiên cứu luật tục, phong tục các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam/ Bùi Quang Thanh.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 359tr.: biểu đồ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028953
    Tóm tắt: Khái quát về các dân tộc thiểu số và địa bàn cư trú ở miền núi Quảng Nam. Thực trạng vận hành luật tục ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số như: luật tục về tổ chức cộng đồng, về sử dụng, khai thác tài nguyên, luật tục hôn nhân - gia đình, thừa kế tài sản, trong sinh hoạt tôn giáo, luật tục bảo vệ tài sản, tính mạng, danh dự của các thành viên cộng đồng và những xu hướng biến đổi luật tục hiện nay
(Dân tộc thiểu số; Luật tục; Phong tục; Văn hoá dân gian; ) [Quảng Nam; ]
DDC: 390.0959752 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học961264. Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo/ Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo (ch.b.), Phùng Hữu Phú....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 763tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương
    Thư mục: tr. 727-744
    ISBN: 9786045731475
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và lịch sử nghiên cứu chủ thuyết phát triển. Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh vào những thập kỷ đầu thế kỷ XXI
(Chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] {Chủ thuyết phát triển; } |Chủ thuyết phát triển; | [Vai trò: Hoàng Chí Bảo; Phùng Hữu Phú; Phạm Xuân Nam; Tô Duy Hợp; Tô Huy Rứa; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học927660. NGUYỄN DIỆU LINH
    Cảm nhận thời gian: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Long.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 519tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049841873
    Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu, phê bình về bút pháp nghệ thuật, phong cách sáng tác, cảm nhận của tác giả về thơ của một số nhà thơ lớn như: Chế Lan Viên, Nông Quốc Chấn, Sóng Hồng, Tố Hữu, Tế Hanh, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khoa Điềm...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thơ; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Long; ]
DDC: 895.9221009 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924469. NGUYỄN TUẤN ANH
    Làng nghề trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới ở châu thổ sông Hồng: Nghiên cứu hai làng Dương Liễu và Đại Bái/ Nguyễn Tuấn Anh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 258tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 235-258
    ISBN: 9786049680083
    Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu về làng nghề trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới. Tổng quan về làng nghề chế biến nông sản Dương Liễu và làng nghề gò đúc đồng Đại Bái cùng quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới. Các vấn đề về quá trình phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp nhà ở dân cư, tạo việc làm, gia tăng thu nhập và bảo vệ môi trường, sức khoẻ dân cư, an ninh trật tự của làng nghề trong tiến trình xây dựng nông thôn mới
(Làng nghề; Nông thôn; ) [Việt Nam; Đồng bằng sông Hồng; ]
DDC: 680.95973 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925742. HUỲNH VŨ LAM
    Nghiên cứu truyện dân gian Khmer Nam Bộ dưới góc nhìn bối cảnh: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Huỳnh Vũ Lam.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 435tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 323-347. - Phụ lục: tr. 348-428
    ISBN: 9786049842115
    Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về truyện dân gian, nghiên cứu không gian văn hoá tộc người và những vấn đề về truyện dân gian Khmer Nam Bộ, xây dựng các công cụ ghi nhận truyện dân gian Khmer trong bối cảnh, kiến giải truyện dân gian Khmer dưới góc nhìn bối cảnh
(Dân tộc Khmer; Nghiên cứu văn học; Truyện dân gian; Văn học dân gian; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 398.2095977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951561. LÒ VĂN CHIẾN
    Từ vựng Pu Nả - Việt ở vùng Tam Đường Lai Châu: Nghiên cứu/ Lò Văn Chiến.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 411tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiêp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721380
    Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống từ vựng của người dân tộc Pu Nả trong tương quan so sánh với tiếng Việt phổ thông ở vùng Tam Đường Lai Châu
(Dân tộc Pú Nả; Từ vựng; ) [Lai Châu; Tam Đường; ]
DDC: 495.911 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951897. TRẦN XUÂN LIẾNG
    Văn hoá dân gian huyện Hoài Nhơn (Bình Định): Nghiên cứu văn hoá/ Trần Xuân Liếng, Trần Xuân Toàn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 631tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 575-624
    ISBN: 9786049726347
    Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất, văn hoá, con người huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định: các công trình thuỷ lợi ngày xưa; các giống cây trồng ở Hoài Nhơn với sản phẩm chế biến truyền thống; các nghề và làng nghề thủ công; phương tiện giao thông vận tải; văn hoá ẩm thực; văn học dân gian; lễ lược - cưới xin - tang ma - trò chơi dân gian
(Văn hoá dân gian; ) [Bình Định; Hoài Nhơn; ] [Vai trò: Trần Xuân Toàn; ]
DDC: 390.0959754 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951747. Văn hoá dân gian trên đất Nam Trực - Trực Ninh tỉnh Nam Định: Nghiên cứu văn hoá/ Hồ Đức Thọ (ch.b.), Đỗ Đình Thọ, Đỗ Thanh Dương....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 659tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049726354
    Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm về cương vực, địa danh và truyền thuyết liên quan, tác động của các dòng sông đối với làng xã. Nghiên cứu tôn giáo, nghề và làng nghề, văn hoá - nghệ thuật dân gian, ca dao, tục ngữ trên vùng đất Nam Trực - Trực Ninh, tỉnh Nam Định
(Văn hoá dân gian; ) [Nam Trực; Nam Định; Trực Ninh; ] [Vai trò: Hồ Đức Thọ; Nguyễn Xuân Cao; Đỗ Thanh Dương; Đỗ Đình Thọ; Đồng Ngọc Hoa; ]
DDC: 390.0959738 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951562. VÕ QUANG NHƠN
    Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam: Nghiên cứu/ Võ Quang Nhơn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 631tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 613-628
    ISBN: 9786049721403
    Tóm tắt: Trình bày những đặc điểm xã hội - văn hoá, quá trình lịch sử của ngành nghiên cứu văn hoá dân gian của các dân tộc ít người ở Việt Nam. Giới thiệu, nghiên cứu về các loại hình văn học dân gian như thần thoại, truyện cổ tích, thơ ca dân gian, sử thi anh hùng, truyện thơ
(Dân tộc thiểu số; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1017253. NGUYỄN MINH TRƯỜNG
    Truyện ngắn Việt Nam hiện đại về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc: Qua nghiên cứu các truyện ngắn của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thuỷ, Nguyễn Huy Thiệp/ Nguyễn Minh Trường.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 219tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 174-181. - Phụ lục: tr. 183-219
    ISBN: 9786046237112
    Tóm tắt: Nghiên cứu một số truyện ngắn tiêu biểu về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc nhằm phản ánh đầy đủ về thế giới thiên nhiên, phong tục tập quán, những hình ảnh, số phận nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm
(Nghiên cứu văn học; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92230109 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011652. NGUYỄN NGHĨA DÂN
    Văn hoá dân gian về tình yêu lứa đôi trong ca dao người Việt: Sưu tầm - Nghiên cứu - Tuyển chọn - Chú thích - Bình luận/ Nguyễn Nghĩa Dân.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 686tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 677-678
    ISBN: 9786049028984
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học921563. NGUYỄN QUANG HUYNH
    Dòng chảy thời gian: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Nguyễn Quang Huynh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 170tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838699
    Tóm tắt: Nghiên cứu, phê bình về một số tác giả, tác phẩm văn học tiêu biểu của văn học xứ Lạng như: Mã Thế Vinh, Vy Thị Kim Bình, Nguyễn Trường Thanh, Vũ Ngọc Chương...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tác giả; Tác phẩm; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1000860. NGUYỄN KHẮC XƯƠNG
    Tổng tập nghiên cứu văn hoá, văn nghệ dân gian. Q.4/ Nguyễn Khắc Xương nghiên cứu, s.t..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 405tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045370667
    Tóm tắt: Nghiên cứu về ngữ văn truyền miệng thông qua các hình thức sử thi, truyền thuyết, ca dao, tục ngữ và thơ ca dân gian
(Ca dao; Sử thi; Truyền thuyết; Tục ngữ; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.