Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1470.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1053271. VŨ TỪ TRANG
    Nhà văn độc hành độc bộ: Chân dung văn học/ Vũ Từ Trang.- H.: Phụ nữ, 2013.- 331tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786049264283
    Tóm tắt: Gồm những bài viết về đời sống, cá tính sáng tạo, số phận mỗi tác phẩm và những đóng góp văn chương của các nhà văn Việt Nam như Yến Lan, Nguyễn Xuân Khánh, Thợ Rèn, Hoài Anh...
(Chân dung; Nghiên cứu văn học; Tác giả; Văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996786. LÂM TIẾN
    Tuyển tập những tác phẩm lí luận phê bình văn học dân học thiểu số của nhà văn Lâm Tiến/ Tuyển chọn, b.s.: Nguyễn Đức Hạnh, Lâm Tú Anh.- Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2016.- 797tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049154706
    Tóm tắt: Giới thiệu những công trình nghiên cứu - phê bình văn học và những công trình nghiên cứu về tác phẩm của tác giả
(Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lâm Tú Anh; Nguyễn Đức Hạnh; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học899311. NGÔ THẢO
    Bốn nhà văn nhà số 4: Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Thu Bồn : Tư liệu văn học/ Ngô Thảo.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020.- 498tr.; 21cm.
    ISBN: 9786043063929
    Tóm tắt: Gồm những tư liệu ghi lại chân thực tỉ mỉ những quan điểm, cái nhìn sắc sảo của bạn nghề, đồng đội; sưu tập tư liệu, tìm kiếm các câu chuyện làm nên cuộc đời của 4 nhà văn Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Thu Bồn
(Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1019192. Tuổi thơ trong truyện ngắn của các nhà văn nổi tiếng thế giới/ K. G. Pautốpxki, Astrid Lindgren, Roald Dahl... ; Dịch: Kim Ân... ; Tuyển chọn: Sông Lam....- H.: Văn học, 2015.- 431tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046955764
(Văn học nước ngoài; ) [Thế giới; ] [Vai trò: P. Kiêm; Sông Lam; Bình Minh; Bùi Thế Giang; Dahl, Roald; Kim Ân; Lep Ton-xtoi; Lindgren, Astrid; Paulo, Coelho; Pautốpxki, K.G.; Phạm Viêm Phương; ]
DDC: 808.83 /Price: 108000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học956713. Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam - Đời và văn. Q.1: Thơ - Văn/ B.s.: Hà Lý, Lò Ngân Sủn, Nông Quốc Bình....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 491tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721304
    Tóm tắt: Giới thiệu các nhà văn dân tộc thiểu số tiêu biểu của Việt Nam, những đặc trưng về nội dung, hình thức, hành văn trong văn chương dân tộc thiểu số nói chung và ở một số tác phẩm, tác giả cụ thể
(Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Lý; Lò Ngân Sủn; Nguyễn Thị Chính; Nông Quốc Bình; Trần Phượng Trinh; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1574846. NGUYỄN ĐỨC HẠNH
    Tuyển tập những tác phẩm lí luận phê bình văn học dân tộc thiểu só của nhà văn Lâm Tiến/ Nguyễn Đức Hạnh, Lâm Tú Anh tuyển chọn, biên soạn.- Thái Nguyên: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 2016.- 797 tr.; 21 cm..
    ISBN: 9786049154706
{Nhà văn Lâm Tiến; Tuyển tập; Văn học dân tộc thiểu số; } |Nhà văn Lâm Tiến; Tuyển tập; Văn học dân tộc thiểu số; |
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TQNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1543381. LÊ VĂN BA
    Nhà văn Việt Nam trong nhà tù quân xâm lược/ Lê Văn Ba.- H.: Hội nhà văn, 2015.- 1449tr; 24cm.
    ISBN: 9786045338759
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và tác phẩm của các nhà văn Việt Nam bị giam giữ trong các nhà tù của quân xâm lược thời kỳ phong kiến, các nhà tù của thực dân Pháp, phát xít Nhật và đế quốc Mỹ
{Kháng chiến chống Mỹ; Kháng chiến chống Pháp; Nhà văn; Thời kỳ phong kiến; Tiểu sử nhân vật; Văn học Việt Nam; } |Kháng chiến chống Mỹ; Kháng chiến chống Pháp; Nhà văn; Thời kỳ phong kiến; Tiểu sử nhân vật; Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92209 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học947152. LÊ NGỌC TRÀ
    Nhà văn & sáng tạo nghệ thuật/ Lê Ngọc Trà.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018.- 295tr.; 20cm.
    ISBN: 9786041132603
    Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chính về hình thức và ý nghĩa của hình thức trong sáng tạo nghệ thuật; chất liệu và hình thức. Nghĩa và ý nghĩa; Aristotle và Mimesis: Mô tả hay mô phỏng; văn học và hiện thực; nghệ sĩ; vai trò của tư tưởng lý luận với sáng tác của nhà văn; L.N.Tolstoi nghệ sĩ và nhà tư tưởng
(Nghiên cứu văn học; Nghệ thuật; Nhà văn; Sáng tạo; )
DDC: 809 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học893735. Tố Hữu - Người cộng sản kiên trung, nhà văn hoá tài năng/ Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh....- Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2020.- 775tr.: ảnh; 24cm.
    Phụ lục: tr. 723-767
    ISBN: 9786045760376
    Tóm tắt: Gồm một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cán bộ lão thành cách mạng, các nhà khoa học, nhà văn hoá, nhà văn, nhà thơ và những người cùng hoạt động, công tác cùng với đồng chí Tố Hữu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, những cống hiến to lớn của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nền văn thơ cách mạng hiện đại Việt Nam
Tố Hữu; (Sự nghiệp; Tiểu sử; ) [Vai trò: Lê Khả Phiêu; Lê Đức Anh; Nguyễn Phú Trọng; Nông Đức Mạnh; Trương Tấn Sang; ]
DDC: 959.704092 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1435703. Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam - Đời và văn. Q.2: Thơ - Văn/ Hà Lý, Lò Ngân Sủn, Nông Quốc Bình.....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 494 tr.; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721311
    Tóm tắt: Giới thiệu các nhà văn, nhà thơ dân tộc thiểu số và một số tác phẩm tiêu biểu.
(Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Sáng tác văn học; ) [Vai trò: Lò Ngân Sủn; Nông Quốc Bình; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học936554. NGUYỄN THÀNH NHÂN
    Nhà văn già và em mọi nhỏ: Tập truyện/ Nguyễn Thành Nhân.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018.- 262tr.: tranh vẽ; 22cm.
    ISBN: 9786045867785
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 82000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1547440. ZEH (JULI)
    Xứ sở những cô gái đi xe máy mặc áo khoác hoa: Ba tuần trải nghiệm Việt Nam của một nhà văn Đức/ Juli Zeh; Đinh Bá Anh dịch.- H.: Nxb.Tri thức, 2017.- 144tr; 20cm.
    ISBN: 9786049435362
    Tóm tắt: Ghi chép lại những cảm nhận của nhà văn Đức về đời sống xã hội sau 3 tuần trải nghiệm Việt Nam
{Việt Nam; Xã hội; Địa lý; } |Việt Nam; Xã hội; Địa lý; | [Vai trò: Đinh Bá Anh; ]
DDC: 915.97 /Price: 64000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học883556. NGUYỄN HUY THẮNG
    Chuyện tôi: Hồi ức của con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng/ Nguyễn Huy Thắng.- H.: Văn học ; Công ty Văn hoá Truyền thông Sống, 2020.- 219tr.; 23cm.
    ISBN: 9786049868979
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Price: 119000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học894067. Cuộc phiêu lưu của Dế Út: Truyện tranh : Chuyển thể từ "Dế mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài/ Chuyển thể: LinhRab.- H.: Kim Đồng, 2020.- 161tr.: tranh màu; 21cm.
    Tên thật tác giả: Nguyễn Thế Linh
    ISBN: 9786042189934
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: LinhRab; ]
DDC: 895.9223 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949046. Một chữ Tâm rưng rưng: Chân dung văn học 12 nữ nhà văn/ Minh Quân, Ngô Ngọc Ngũ Long, Lê Minh Vĩnh....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018.- 351tr.: ảnh; 23cm.
    ĐTTS ghi: Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh
    ISBN: 9786045883075
    Tóm tắt: Giới thiệu 12 gương mặt như nhà văn Minh Quân, nhà thơ Phương Đài, nhà văn Vũ Thị Thường... là những nữ tác giả có đóng góp cho nền văn học Việt Nam cùng một số tác phẩm tiêu biểu, các bài viết về tác giả - tác phẩm
(Nhà văn; Tiểu sử; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Nữ nhà văn; } |Nữ nhà văn; | [Vai trò: Minh Quân; Lê Minh Vĩnh; Ngô Ngọc Ngũ Long; Phương Đài; Tôn Nữ Thu Thuỷ; ]
DDC: 895.9223009 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1014514. MA VĂN KHÁNG
    Nhà văn, anh là ai?: Tập tiểu luận và bút ký về nghề văn/ Ma Văn Kháng.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 257tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046817642
    Tóm tắt: Những vấn đề lí luận chung về nghề văn, nhà văn. Giới thiệu các đoản văn ghi lại những suy nghĩ, cảm nhận của tác giả về công việc sáng tác. Tâm sự nghề nghiệp và lịch sử sáng tác của tác giả
(Nghề văn; Nhà văn; Sáng tác; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922434 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1031669. VƯƠNG THỊ BÍCH VIỆT
    Căn nhà vẫn mở cửa: Tập truyện ngắn/ Vương Thị Bích Việt.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2014.- 121tr.; 21cm.- (Tủ sách 8X)
    ISBN: 9786046811626
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1434505. PHÙNG QUÁN
    Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào: Hồi ký/ Phùng Quán.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018.- 194 tr.: ảnh; 20 cm.
    ISBN: 9786046843047
Phùng Quán; (Tiểu sử; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92209 /Price: 85000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học840721. Cuộc phiêu lưu của Dế Út: Truyện tranh : Chuyển thể từ "Dế mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài/ Chuyển thể: LinhRab.- H.: Kim Đồng, 2022.- 163 tr.: tranh màu; 21 cm.
    Tên thật tác giả: Nguyễn Thế Linh
    ISBN: 9786042237802
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: LinhRab; ]
DDC: 895.9223 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học879646. Con tàu bất bại: Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Staniskaw Lem : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+/ Nguyên tác: Stanisław Lem ; Hoạ sĩ: Rafał Mikołajczyk ; Nguyễn Chí Thuật dịch.- H.: Kim Đồng, 2021.- 225 tr.: tranh vẽ; 30 cm.
    Tên sách tiếng Anh: The invincible
    ISBN: 9786042234016
(Văn học hiện đại; ) [Ba Lan; ] [Vai trò: Lem, Stanisław; Mikołajczyk, Rafał; Nguyễn Chí Thuật; ]
DDC: 891.853 /Price: 420000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.