Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 791.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93601. Quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới/ B.s.: Nguyễn Bá Dương (ch.b.), Nguyễn Vĩnh Thắng, Nguyễn Đức Độ....- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 239tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
    Thư mục: tr. 230-236
    ISBN: 9786045122631
    Tóm tắt: Quan điểm Đại hội XII của Đảng về tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và vấn đề lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện vấn đề này trong tình hình mới
(Bảo vệ Tổ quốc; Quốc phòng; Quân đội; Đại hội XII; Đảng Cộng sản Việt Nam; ) [Vai trò: Nguyễn Bá Dương--ch.b.; Nguyễn Vĩnh Thắng--b.s.; Nguyễn Đức Độ--b.s.; Nguyễn Mạnh Hưởng--b.s.; Bùi Quang Cường--b.s.; ]
DDC: 355.009597 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học442096. Công tác tư tưởng - văn hoá trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam/ Biên soạn: Đinh Xuân Dũng (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Quân đội Nhân dân, 2016.- 603tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045127322
    Tóm tắt: Tổng kết một số thành tựu và kinh nghiệm công tác tư tưởng - văn hoá trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam từng bước hiện đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc thời kỳ mới.
(Quân đội; Công tác tư tưởng; Chính trị; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Đồng Đức; Phạm Hoa; Đinh Xuân Dũng; Nguyễn Như Bượi; Đặng Văn Nhưng; ]
DDC: 355.109597 /Price: 60300đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học447233. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 35tr.; 19cm.
    ISBN: 9786049517877
    Tóm tắt: Giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014
(Pháp luật; Luật sĩ quan; Quân đội; ) [Việt Nam; ] {Luật sĩ quan quân đội; } |Luật sĩ quan quân đội; |
DDC: 343.5970153302632 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85768. ĐỖ VĂN ĐẠO
    Phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá quân đội nhân dân Việt Nam/ Đỗ Văn Đạo.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 199tr.; 21cm.
    Thư mục: tr .193-197
    ISBN: 9786045722312
    Tóm tắt: Trình bày quan niệm về nguồn nhân lực (NNL) quân sự chất lượng cao (CLC); phát triển NNL quân sự CLC; vai trò của nó đối với yêu cầu hiện đại hoá quân đội và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển NNL quân sự CLC. Phân tích thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong phát triển NNL quân sự CLC. Dự báo xu hướng vận động; xây dựng quan điểm, giải pháp phát triển NNL quân sự CLC đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội
(Quân đội; Phát triển; Nguồn nhân lực; ) [Việt Nam; ]
DDC: 355.2209597 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108482. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2014.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 114tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045714348
    Tóm tắt: Giới thiệu luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam về vị trí, quyền hạn, chức năng, chức vụ của sĩ quan, cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan, thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ, thẩm quyền quyết định đối với sĩ quan...
(Pháp luật; Luật sĩ quan; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.5970153302632 /Price: 17000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141658. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 19tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045712207
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
(Luật sửa đổi; Quân đội; Luật sĩ quan; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.5970153302632 /Price: 8000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học449702. Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam - Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng - Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ - Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh - Chế độ, chính sách khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ sĩ quan quân đội - Tuyển tập các bài diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị trong quân đội/ Hệ thống: Vũ Thu Phương.- Hà Nội: Lao động, 2020.- 391tr.; 28cm.
    ISBN: 9786049957680
    Tóm tắt: Trình bày nội dung các luật và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng, quân nhân, sĩ quan quân đội gồm: Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng, Luật Quốc phòng, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ...
(Pháp luật; Quân nhân; Quốc phòng; Quân đội; Quân sự; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thu Phương; ]
DDC: 343.5970102632 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76441. Giáo trình học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc: Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh/ Phùng Văn Thiết, Nguyễn Xuân Trường (ch.b.), Đào Huy Tín....- Tái bản lần thứ 2.- H.: Giáo dục, 2017.- 137tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Thư mục: tr. 138
    ISBN: 9786040072252
    Tóm tắt: Một số vấn đề chung của học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về chiến tranh, về các quy luật quyết định tiến trình và kết cục của chiến tranh, về quân đội. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh cách mạng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
(Chiến tranh; Bảo vệ tổ quốc; Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân đội; ) [Vai trò: Nguyễn Trung Thông; Đào Huy Tín; Bùi Anh Hoàng; Nguyễn Xuân Trường--ch.b.; Phùng Văn Thiết--ch.b.; ]
DDC: 355.00711 /Price: 31000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70873. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh - Văn bản hướng dẫn thi hành.- H.: Lao động, 2017.- 398tr.; 28cm.
    ISBN: 9786045981559
    Tóm tắt: Giới thiệu một số Luật và các qui định, văn bản hướng dẫn thi hành về quốc phòng an ninh như: Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh...
(Quân đội; Luật sĩ quan; Pháp luật; Quốc phòng; An ninh; ) [Việt Nam; ] {Luật dân quân tự vệ; } |Luật dân quân tự vệ; |
DDC: 343.5970102632 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441387. Giáo trình công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam: Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh/ Nguyễn văn Dưỡng,...[và những người khác].- Tái bản lần thứ 1.- Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2016.- 191tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Thư mục: tr. 189-191
    ISBN: 9786040072245
    Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và những nguyên tắc tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam; công tác tư tưởng và tổ chức của Đảng trong quân đội nhân dân Việt Nam; công tác chi bộ đại đội; công tác chi đoàn ở đại đội; tổ chức thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam...
(Công tác Đảng; Công tác chính trị; Quân đội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Tượng; Nguyễn Văn Phương; Nguyễn Văn Dưỡng; Nguyễn Xuân Quang; ]
DDC: 324.25970750711 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99368. Giáo trình học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc: Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh/ Phùng Văn Thiết, Nguyễn Xuân Trường (ch.b.), Đào Huy Tín....- Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục, 2016.- 139tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Thư mục: tr. 138
    ISBN: 9786040072252
    Tóm tắt: Một số vấn đề chung của học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về chiến tranh, về các quy luật quyết định tiến trình và kết cục của chiến tranh, về quân đội. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh cách mạng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
(Chiến tranh; Quân đội; Bảo vệ Tổ quốc; Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Phùng Văn Thiết--ch.b.; Nguyễn Trung Thông; Đào Huy Tín; Bùi Anh Hoàng; Nguyễn Xuân Trường--ch.b.; ]
DDC: 355.00711 /Price: 31000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450583. Luật sĩ quan quân đội nhân dân (sửa đổi bổ sung) luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Hệ thống : Tiến Phát, Tiến Đạt.- H.: Hồng Đức, 2016.- 399 tr: bảng; 28 cm.
    ISBN: 9786048681227
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014 ; chế độ chính sách đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, các quy định về tổ chức hoạt động trong quân đội, giải quyết tố cáo, thi hành án dân sự trong quân đội nhân dân ; khen xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng...
(Luật sĩ quan; Pháp luật; Quân đội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tiến Phát--hệ thống; Tiến Đạt--hệ thống; ]
DDC: 343.5970153302632 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học140819. TRẦN ĐĂNG BỘ
    Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước: Sách chuyên khảo/ Ch.b.: Trần Đăng Bộ, Hoàng Văn Phai.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 234tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045708101
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực và việc quân đội tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thực trạng, quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của quân đội
(Nguồn nhân lực; Quân đội; Đào tạo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Văn Phai--ch.b.; ]
DDC: 355.2209597 /Price: 41000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học13217. Nâng cao chất lượng hoạt động đấu tranh trên không gian mạng của lực lượng 47 ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Văn Trường (ch.b.), Bùi Xuân Quỳnh, Phạm Văn Vĩnh....- H.: Quân đội nhân dân, 2020.- 151tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 141-151
    ISBN: 9786045162903
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về nâng cao chất lượng, yêu cầu và giải pháp trong hoạt động đấu tranh trên không gian mạng của lực lượng 47 ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay
(Quân đội; Đấu tranh; Trường sĩ quan; Học viện; ) {Lực lượng 47; Không gian mạng; } |Lực lượng 47; Không gian mạng; | [Vai trò: Phạm Văn Vĩnh--b.s.; Nguyễn Văn Trường--ch.b.; Hoàng Văn Vân--b.s.; Bùi Xuân Quỳnh--b.s.; Nguyễn Văn Anh--b.s.; ]
DDC: 355.00711597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75007. QUÍ LÂM
    Hướng dẫn, tham khảo soạn thảo văn bản các mẫu diễn văn, các bài phát biểu, các mẫu thư dành cho lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong quân đội/ B.s.: Quí Lâm, Kim Phượng.- H.: Thế giới, 2017.- 398tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786047739813
    Tóm tắt: Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của cơ quan, đơn vị trong quân đội. Mẫu văn bản liên quan đến công tác nghĩa vụ quân sự; về lao động, tiền lương, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; mẫu văn bản liên quan đến kinh doanh vật liệu nổ, công nghiệp quốc phòng; xác nhận người có công, thương binh liệt sĩ; xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Quốc phòng; các mẫu hợp đồng, mẫu diễn văn, phát biểu, mẫu thư thường dùng trong quân đội
(Bài phát biểu; Diễn văn; Soạn thảo văn bản; Quân đội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Kim Phượng--b.s.; ]
DDC: 355.009597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học116631. Giáo trình học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc: Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh/ Phùng Văn Thiết, Nguyễn Xuân Trường (ch.b.), Đào Huy Tín....- H.: Giáo dục, 2015.- 139tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Thư mục: tr. 138
    ISBN: 9786040072252
    Tóm tắt: Một số vấn đề chung của học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về chiến tranh, về các quy luật quyết định tiến trình và kết cục của chiến tranh, về quân đội. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh cách mạng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam, về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
(Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chiến tranh; Quân đội; Bảo vệ Tổ quốc; ) [Vai trò: Phùng Văn Thiết--ch.b.; Bùi Anh Hoàng; Nguyễn Trung Thông; Đào Huy Tín; Nguyễn Xuân Trường--ch.b.; ]
DDC: 355.0071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141806. Hướng dẫn soạn thảo văn bản và tuyển tập các mẫu diễn văn, các bài phát biểu, mẫu thư dành cho lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong quân đội/ S.t., hệ thống hoá: Quí Lâm, Kim Phượng.- H.: Lao động Xã hội, 2014.- 431tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786046517917
    Tóm tắt: Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của cơ quan, đơn vị trong quân đội. Mẫu văn bản liên quan đến công tác nghĩa vụ quân sự; về lao động, tiền lương, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; mẫu văn bản liên quan đến kinh doanh vật liệu nổ, công nghiệp quốc phòng; xác nhận người có công, thương binh liệt sĩ; xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Quốc phòng; diễn văn, phát biểu, mẫu thư thường dùng trong quân đội
(Mẫu văn bản; Soạn thảo văn bản; Quân đội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Kim Phượng--s.t., hệ thống hoá; Quí Lâm--s.t., hệ thống hoá; ]
DDC: 355.009597 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học219008. Quân đội nhân dân Việt Nam 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành/ Võ NGuyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Huy Hiệu...- H.: Chính trị Quốc gia, 2009.- 1155tr.; 24cm.
[Vai trò: Võ NGuyên Giáp; Hoàng Văn Thái; Nguyễn Huy Hiệu; Trần Văn Quang; Trịnh Vương Hồng; ]
DDC: 355.009597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học480618. LÊ VĂN DŨNG
    Tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới/ Lê Văn Dũng.- Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2009.- 427tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam, là cơ sở để quân đội luơn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và dân tộc; giữ vững và phát huy phẩm chất"Bộ đội cụ Hồ", bảo vệ vững chắc công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
(Chính trị; Đảng cộng sản Việt Nam; Quân đội nhân dân Việt Nam; )
DDC: 355.009597 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học477771. LÊ VĂN DŨNG
    Xây dựng bản chất cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới/ Lê Văn Dũng.- Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2006.- 313tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về xây dựng bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thời kỳ mới và yêu cầu xây dựng bản chất cách mạng của quân đội. Việc giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đẩy mạnh lối sống XHCN cho quân nhân trong thời kỳ mới. Sự quản lý của nhà nước và vai trò đội ngũ chính uỷ, chính trị viên trong xây dựng bản chất cách mạng của quân đội hiện nay
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân đội; Giáo dục; Tư tưởng cách mạng; Công tác tư tưởng; ) [Việt Nam; ] {Quân đội nhân dân Việt Nam; } |Quân đội nhân dân Việt Nam; |
DDC: 355.1 /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.