Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 6697.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121056. Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn/ B.s.: Vũ Đăng Minh (ch.b.), Nguyễn Văn Thủ, Bùi Đức Kháng....- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 275tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. - Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045701676
    Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp về chính trị và hệ thống chính trị, nhà nước và hành chính nhà nước, uỷ ban nhân dân cấp xã, quản lý hành chính nhà nước và một số kỹ năng cơ bản của cán bộ, công chức cấp xã, công tác quần chúng
(Hành chính địa phương; Kĩ năng quản lí; Quản lí nhà nước; ) [Vai trò: Nguyễn Hữu Đức--b.s.; Nguyễn Hữu Hải--b.s.; Nguyễn Văn Thủ--b.s.; Vũ Đăng Minh--ch.b.; Bùi Đức Kháng--b.s.; ]
DDC: 352.1509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121297. ĐỒNG THỊ THU THUỶ
    Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý người chưa thành niên trong thời gian giáo dục tại xã, phường, thị trấn/ Đồng Thị Thu Thuỷ b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 195tr.: bảng; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 159-192
    ISBN: 9786046522829
    Tóm tắt: Khái quát chung về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên; công tác giáo dục người chưa thành niên tại xã, phường, thị trấn; trình tự, thủ tục lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên. Giới thiệu một số biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên
(Vi phạm pháp luật; Trẻ em; Pháp luật; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59708772 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120609. PHẠM LAN OANH
    Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở/ Phạm Lan Oanh, Nguyễn Hoàng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 207tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Phụ lục: tr. 127-203. - Thư mục: tr. 204-205
    ISBN: 9786045707500
    Tóm tắt: Cung cấp tư liệu, kiến thức chung về lễ hội truyền thống ở Việt Nam từ loại hình, giá trị lễ hội và thực trạng quản lý, tổ chức lễ hội hiện nay; nguyên tắc, quy trình quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống và một số văn bản quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống
(Lễ hội truyền thống; Quản lí; Tổ chức; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hoàng; ]
DDC: 394.269597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120709. NHỮ TRỌNG BÁCH
    Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán dành cho chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã/ Ch.b.: Nhữ Trọng Bách, Phạm Thị Vân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 263tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 254-256
    ISBN: 9786045721612
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về ngân sách xã; quản lý tài chính, kế toán tài chính ngân sách xã như: Lập dự toán, quyết toán, công khai tài chính, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính xã...
(Kế toán; Ngân sách địa phương; Quản lí tài chính; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Thị Vân--ch.b.; ]
DDC: 352.409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76023. Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu/ Phạm Tuấn Hùng (ch.b.), Đỗ Tiến Anh, Nguyễn Đức Lượng....- H.: Xây dựng, 2017.- 155tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 143-151
    ISBN: 9786048222949
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về môi trường và quản lý môi trường, chất thải và quản lý chất thải, biến đổi khí hậu, các giải pháp giảm thiểu KNK trong quản lý chất thải
(Quản lí; Chất thải; Biến đổi khí hậu; ) [Vai trò: Chử Thị Hồng Nhung; Ứng Thị Thuý Hà; Nguyễn Đức Lượng; Đỗ Tiến Anh; Phạm Tuấn Hùng--ch.b.; ]
DDC: 363.728 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98426. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật và quản lý đường giao thông nông thôn.- H.: Giao thông Vận tải, 2016.- 407tr.: minh hoạ; 27cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải
    Phụ lục: tr. 273-400. - Thư mục: tr. 401-403
    ISBN: 9786047611720
    Tóm tắt: Trình bày chỉ dẫn về thiết kế xây dựng, thi công xây dựng đường giao thông nông thôn; chỉ dẫn quản lý xây dựng, công tác quản lý bảo trì khai thác và kỹ thuật bảo trì đường giao thông nông thôn
(Đường giao thông; Nông thôn; Kĩ thuật; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 625.70597091734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120798. Quản lý, bảo trì và khai thác đường giao thông nông thôn.- H.: Giao thông Vận tải, 2015.- 260tr.: minh hoạ; 28cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải
    Phụ lục: tr. 122-258
    ISBN: 9786047606719
    Tóm tắt: Hướng dẫn quản lý xây dựng, quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình đường giao thông nông thôn. Công tác quản lý, bảo trì và khai thác đường giao thông nông thôn
(Khai thác; Quản lí; Đường giao thông; Nông thôn; Bảo dưỡng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 625.709597091734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76404. TRẦN VĂN MÔ
    Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam/ Trần Văn Mô.- H.: Xây dựng, 2017.- 250tr.: minh hoạ; 27cm.
    Thư mục: tr. 244-246
    ISBN: 9786048222956
    Tóm tắt: Giới thiệu các xu hướng quy hoạch đô thị thế kỷ 21, quản lí môi trường thế kỷ 21 trong mối quan hệ qua lại kinh tế - sinh thái, kinh nghiệm quốc tế trong quản lí ngập lụt đô thị, quy hoạch quản lí tổng hợp tài nguyên thiên nhiên lưu vực sông...
(Thoát nước; Xử lí nước thải; Đô thị; Ô nhiễm môi trường; ) [Việt Nam; ]
DDC: 363.7009597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học495429. Quản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế/ Chủ biên: Phan Hồng Giang, Bùi Hoài Sơn.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2012.- 531tr.: biểu đồ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 517-529
    ISBN: 8935211122857
    Tóm tắt: Giới thiệu một số quan điểm chung về quản lý văn hoá. Kinh nghiệm quản lý văn hoá của một số quốc gia trên thế giới. Đánh giá thực trạng quản lý văn hoá ở Việt Nam từ khi bắt đầu tiến trình đổi mới đến nay. Những định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý văn hoá trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế
(Quản lí; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Hoài Sơn; ]
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121102. VŨ TRỌNG LỢI
    Quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội và dịch vụ thể dục thể thao/ Vũ Trọng Lợi.- H.: Thể dục Thể thao, 2015.- 180tr.; 19cm.
    ISBN: 9786048504533
    Tóm tắt: Nêu một số vấn đề quản lí nhà nước đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ về thể dục thể thao
(Dịch vụ; Tổ chức xã hội; Thể dục thể thao; Quản lí nhà nước; )
DDC: 353.7809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63951. KHÁNH NGUYÊN
    Dạy con quản lý tiền bạc/ Khánh Nguyên b.s..- H.: Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017.- 160tr.; 24cm.- (Tri thức vàng cho cuộc sống)
    ISBN: 9786049544361
    Tóm tắt: Chia sẻ dạy con cách quản lý tiền bạc: Xây dựng nhận thức đúng đắn về tiền bạc, bắt đầu ngay từ những điều nhỏ, chi tiêu tiền tiêu vặt hợp lý...
(Tài chính cá nhân; Dạy con; Quản lí; )
DDC: 332.0240083 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84066. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc qua 30 năm đổi mới/ B.s.: Giàng Seo Phử (ch.b.), Đỗ Văn Chiến, Phan Văn Hùng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 263tr.: minh họa; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ủy ban Dân tộc
    Phụ lục: tr. 244-260
    ISBN: 9786045722800
    Tóm tắt: Trình bày lý luận về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc; tổng kết những thành tựu và hạn chế trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc (1986 - 2016), từ đó nêu ra những quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong thời gian tới
(Chính sách dân tộc; Quản lí nhà nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Ngô Quang Sơn--b.s.; Trịnh Quang Cảnh--b.s.; Phan Văn Hùng--b.s.; Đỗ Văn Chiến--b.s.; Giàng Seo Phử--ch.b.; ]
DDC: 353.533909597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440684. VŨ THỊ TRANG
    Tri thức dân gian trong việc khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước của người Dao Tuyển tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai/ Vũ Thị Trang.- Hà Nội: Mỹ thuật, 2016.- 175tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 167
    ISBN: 9786047846757
    Tóm tắt: Quan niệm của người Dao Tuyển về nguồn nước, phân loại nguồn nước. Tri thức địa phương trong việc khai thác sử dụng và quản lý nguồn nước. Các nghi lễ, phong tục, tập quán liên quan đến việc khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước...
(Tri thức; Tài nguyên; Khai thác; Văn hoá dân gian; ) [Lào Cai; ]
DDC: 398.36089959780597167 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học129219. Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn/ B.s.: Vũ Đăng Minh (ch.b.), Nguyễn Văn Thủ, Bùi Đức Kháng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 438tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045701676
    Tóm tắt: Giải đáp một số qui định chung về quản lí nhà nước và kĩ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn: chính trị và hệ thống chính trị, nhà nước và hành chính nhà nước, uỷ ban nhân dân cấp xã... và các văn bản pháp luật có liên quan
(Hành chính địa phương; Kĩ năng quản lí; Quản lí nhà nước; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Thủ; Vũ Đăng Minh; Bùi Đức Kháng; Nguyễn Hữu Hải; Nguyễn Hữu Đức; ]
DDC: 352.1509597 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97935. An toàn trong việc quản lý và áp dụng công nghệ xử lý chất thải y tế/ B.s.: Nguyễn Thị Hoàn, Ngô Văn Toàn (ch.b.), Trần Quỳnh Anh....- H.: Y học, 2016.- 187tr.: minh hoạ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 34-57. - Thư mục trong chính văn
    ISBN: 9786046623717
    Tóm tắt: Giới thiệu thông tư liên tịch số 58/2015TTLT-BYT-BTNMT; khái niệm và phân loại chất thải y tế; ảnh hưởng của chất thải y tế tới sức khoẻ và môi trường; thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải y tế; các phương pháp xử lý chất thải rắn y tế; các phương pháp xử lý nước thải y tế; an toàn trong xử lý và ứng phó sự cố trong quản lý chất thải y tế
(Quản lí; Xử lí chất thải; Chất thải y tế; An toàn; ) [Vai trò: Trần Minh Hải--b.s.; Vũ Diễm--b.s.; Nguyễn Thị Hoàn--ch.b.; Ngô Văn Toàn--ch.b.; Trần Quỳnh Anh--b.s.; ]
DDC: 363.7288068 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học444521. LÊ THÁI DŨNG
    Biển đảo Việt Nam một số vấn đề về văn hóa, quản lý và bảo vệ: Hỏi - đáp/ Lê Thái Dũng.- Hà Nội: Hồng Đức, 2019.- 326tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048955366
    Tóm tắt: Dưới dạng những câu hỏi đáp ngắn gọn, sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức phổ thông nhất về biển, đảo và những vấn đề có liên quan.
(Biển; Đảo; ) [Việt Nam; ] {Sách hỏi đáp; } |Sách hỏi đáp; |
DDC: 333.91009597 /Price: 115000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76959. NGUYỄN THỊ HIỀN
    Quản lý nhà nước và vai trò cộng đồng trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể/ Nguyễn Thị Hiền.- H.: Văn hoá dân tộc, 2017.- 243tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 230-241
    ISBN: 9786047020959
    Tóm tắt: Giới thiệu tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực trạng về quản lý nhà nước và vai trò cộng đồng trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể. Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và vai trò cộng đồng trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể
(Bảo tồn; Văn hoá phi vật thể; Cộng đồng; Vai trò; Quản lí nhà nước; ) [Việt Nam; ]
DDC: 353.709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94458. Lý Quang Diệu bàn về quản lý/ Tuyển chọn: Janice Tay, Ronald Kow ; Nguyễn Phan Nam An dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2016.- 73tr.: ảnh; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Lee Kuan Yew on management: a collection of quotes from Lee Kuan Yew
    ISBN: 9786041091771
    Tóm tắt: Giới thiệu các câu nói, trích đoạn phát biểu của Thủ tướng Lý Quang Diệu về mọi mặt trong quản lý: chiến lược, nhóm, giao tiếp, hoạch định, những nguyên tắc điều hành
Lý Quang Diệu; (Quản lí; ) [Vai trò: Kow, Ronald--tuyển chọn; Nguyễn Phan Nam An--dịch; Tay, Janice--tuyển chọn; ]
DDC: 658 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học448860. Kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam trong lịch sử/ Chủ biên: Phan Đại Doãn, Nguyễn Quang Ngọc,...[và những người khác].- Hà Nội: Hồng Đức, 2020.- 290tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048908676
    Tóm tắt: Những vấn đề chung về lịch sử quản lý nông thôn, cách nhìn nhận, đánh giá về thiết chế chính trị xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay. Những kinh nghiệm cụ thể về quản lý nông thôn trong lịch sử Việt Nam dưới nhiều góc độ khác nhau: so sánh làng ấp Bắc Bộ với Nam Bộ, quản lý các làng bản miền rừng núi, làng công giáo
(Nông thôn; Lịch sử; Quản lí; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thừa Hỷ; Nguyễn Quang Ngọc; Chu Hữu Quý; Phan Đại Doãn; Vũ Hồng Quân; ]
DDC: 959.7 /Price: 105000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86407. LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG
    Quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong cơ chế thị trường/ Lê Thị Hoài Phương.- H.: Sân khấu, 2016.- 245tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 232-239
    ISBN: 9786049070563
    Tóm tắt: Khái quát về nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Trình bày nội dung quản lý nghệ thuật biểu diễn trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Nghiên cứu quá trình xã hội hoá hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Kinh nghiệm quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn ở nước Anh
(Nghệ thuật biểu diễn; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 790.2068 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.