Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 52.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học866595. ĐẶNG THAI MAI
    Đặng Thai Mai - Hồi ký: Thời kỳ thanh thiếu niên.- H.: Hồng Đức, 2021.- 337tr.: ảnh; 22cm.
    Phụ lục: tr. 235-337
    ISBN: 9786043186642
    Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời, quá trình học tập rèn luyện của nhà văn, nhà giáo Đặng Thai Mai từ thời thơ ấu đến ngày tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm (1928), từ khi bắt đầu đi dạy học đến Cách mạng tháng Tám và những hoạt động của Giáo sư sau Cách mạng tháng Tám...
Đặng Thai Mai; (Cuộc đời; Sự nghiệp; )
DDC: 895.922334 /Price: 124000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1363685. ĐẶNG THAI MAI
    Đặng Thai Mai tác phẩm. T.1.- H.: Văn học, 1978.- 443tr : ảnh; 19cm.
    Tóm tắt: Hệ thống toàn diện sáng tác văn học của ông Đặng Thai Mai qua các nghiên cứu, phê bình, lý luận; Giới thiệu một số tác phẩm của ông viết từ CMT8 đến hết KC chống Pháp
{Việt Nam; Văn học hiện đại; lý luận văn học; nghiên cứu văn học; trung quốc; văn hoá phục hưng; } |Việt Nam; Văn học hiện đại; lý luận văn học; nghiên cứu văn học; trung quốc; văn hoá phục hưng; |
DDC: 895.922092 /Price: 2,60đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1596947. Toàn tập Đặng Thai Mai. T.1.- Hà Nội:: Văn học,, 1997.- 796tr.: ;; 21cm.
(Tạp văn; Văn học Việt Nam; )
DDC: 895.9228 /Price: 59000vnđ /Nguồn thư mục: [DNBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1594877. Toàn tập Đặng Thai Mai. T.4.- Hà Nội:: Văn học,, 1997.- 928tr.: ;; 21cm.
(Tạp văn; Văn học Việt Nam; )
DDC: 895.9228 /Price: 69000vnđ /Nguồn thư mục: [DNBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1320437. ĐẶNG THAI MAI
    Hồi ký Đặng Thai Mai.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2001.- 284tr; 19cm.
    Tóm tắt: Cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn, nhà giáo Đặng Thai Mai (1902-1984). Quê hương, gia đình và quá trình học tập rèn luyện của ông
{Hồi kí; Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Hồi kí; Việt Nam; Văn học hiện đại; |
DDC: 895.9223 /Price: 29000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1565143. ĐẶNG THAI MAI
    Tuyển tập Đặng Thai Mai/ Đặng Thai Mai.- H.: Văn học, 1984.- 610tr; 19cm.
    Văn học hiện đại Việt nam.
{Tuyển tập; văn học; Đặng Thai Mai; } |Tuyển tập; văn học; Đặng Thai Mai; | [Vai trò: Đặng Thai Mai; ]
/Price: 10200c /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1614671. TRẦN, KHÁNH THÀNH
    Đặng Thai Mai về tác gia và tác phẩm/ Trần Khánh Thành (tuyển chọn, giới thiệu).- Hà Nội: Giáo Dục, 2007.- 616 tr.; 24 cm..
Đặng, Thai Mai; |Nghiên cứu văn học; Nhà Văn; Tác phẩm; Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.922008 /Price: 108000 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1553599. Nhớ Đặng Thai Mai.- H.: Hội nhà văn, 2002.- 298tr; 19cm.
    Tóm tắt: Hồi ký
{Văn học Việt nam; hồi ký; văn học hiện đại; } |Văn học Việt nam; hồi ký; văn học hiện đại; |
/Price: 1000c /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1562198. Hoài Thanh, Vũ Ngọc Châu, Hải Triều, Đặng Thai Mai: Nhà văn và tác phẩm trong nhà trường/ Văn Giá tuyển chọn và biên soạn.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục, 1999.- 199tr; 20cm.
    Tóm tắt: Cuộc đời và sự nghiệp phê bình văn học của các nhà văn
{Hoài Thanh; Hải Triều; Nhà văn; Việt Nam; Vũ Ngọc Phan; phê bình văn học; tiểu sử sự nghiệp; tác phẩm; Đặng Thai Mai; } |Hoài Thanh; Hải Triều; Nhà văn; Việt Nam; Vũ Ngọc Phan; phê bình văn học; tiểu sử sự nghiệp; tác phẩm; Đặng Thai Mai; | [Vai trò: Văn Giá; ]
/Price: 12.000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1561514. ĐẶNG THAI MAI
    Toàn tập Đặng Thai Mai/ Đặng Thai Mai; Chu Giang biên tập.- H.: Văn học, 1998.- 1100tr; 20cm.
    Tóm tắt: Toàn tập phê bình và nghiên cứu văn học của Đặng Thai Mai
{Lý luận; Nghiên cứu; Phê bình; Toàn tập; Tác gia; Tác giả; Tác phẩm; Việt nam; Văn học; } |Lý luận; Nghiên cứu; Phê bình; Toàn tập; Tác gia; Tác giả; Tác phẩm; Việt nam; Văn học; | [Vai trò: Đặng Thai Mai; ]
/Price: 500c /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1561513. ĐẶNG THAI MAI
    Toàn tập Đặng Thai Mai/ Đặng Thai Mai; Chu Giang biên tập.- H.: Văn học, 1997.- 796tr; 20cm.
    Văn học hiện đại Việt Nam
    Tóm tắt: Toàn tập các tác phẩm nghiên cứu lý luận phê bình của Đặng Thai Mai
{Lý luận; Nghiên cứu; Phê bình; Toàn tập; Tác gia; Tác giả; Tác phẩm; Việt nam; Văn học; } |Lý luận; Nghiên cứu; Phê bình; Toàn tập; Tác gia; Tác giả; Tác phẩm; Việt nam; Văn học; | [Vai trò: Đặng Thai Mai; ]
/Price: 500c /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1594875. Toàn tập Đặng Thai Mai. T.2.- Hà Nội:: Văn học,, 1997.- 858tr.: ;; 21cm.
(Tạp văn; Văn học Việt Nam; )
DDC: 895.9228 /Price: 62000vnđ /Nguồn thư mục: [DNBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1594876. Toàn tập Đặng Thai Mai. T.3.- Hà Nội:: Văn học,, 1997.- 1100tr.: ;; 21cm.
(Tạp văn; Văn học Việt Nam; )
DDC: 895.9228 /Price: 80000vnđ /Nguồn thư mục: [DNBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1532280. Tuyển tập Đặng Thai mai: hai tập.- H.: Văn học, 1984.- 610tr; 19cm.- (Văn học hiện đại Việt Nam)
{Văn học Việt Nam; tuyển tập; Đặng Thai Mai; } |Văn học Việt Nam; tuyển tập; Đặng Thai Mai; |
/Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1565978. Đặng Thai Mai: Tác phẩm/ Phan Cự Đệ: sưu tầm giới thiệu.- H.: Văn học, 1978.- 143tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, sự nghiệp văn chương của nhà văn Đặng Thai Mai
{Việt nam; Văn học; phê bình; tiểu luận; Đặng Thai Mai; } |Việt nam; Văn học; phê bình; tiểu luận; Đặng Thai Mai; |
/Price: 15200c /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1175546. Đặng Thai Mai - về tác gia và tác phẩm/ Đinh Ngọc Bảo, Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu... ; Trần Khánh Thành tuyển chọn, giới thiệu.- H.: Giáo dục, 2007.- 615tr.: ảnh chân dung; 24cm.
    Thư mục: tr. 604-610
    Tóm tắt: Khái quát toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp của Đặng Thai Mai và những đóng góp của ông trên lĩnh vực chính trị, văn hoá, giáo dục và đặc biệt chuyên sâu về văn học, cùng một số bài viết của bạn bè, đồng nghiệp, học trò, người thân về nhà yêu nước, nhà sư phạm và nhà nghiên cứu khoa học uyên thâm Đặng Thai Mai
Đặng Thai Mai; (Nghiên cứu văn học; Nhà phê bình; Tác giả; Tác phẩm; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nghiêm Đình Vỳ; Tố Hữu; Hồ Xuân Hùng; Trần Khánh Thành; Võ Nguyên Giáp; Đinh Ngọc Bảo; ]
DDC: 895.922434 /Price: 108000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1307693. TRƯƠNG CHÍNH
    Nhớ Đặng Thai Mai: Hồi ký/ Trương Chính, Đặng Thanh Lê, Đặng Anh Đào...- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2002.- 298tr : ảnh; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm một số hồi ức và suy nghĩ do những người trong gia đình ghi lại và do một số tác giả viết về nhà văn Đặng Thai Mai
{Hồi kí; Việt Nam; Văn học hiện đại; Đặng Thai Mai; } |Hồi kí; Việt Nam; Văn học hiện đại; Đặng Thai Mai; | [Vai trò: Huỳnh Lý; Thiếu Mai; Đặng Anh Đào; Đặng Thanh Lê; ]
DDC: V24 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1334260. Đặng Thai Mai và văn học.- Nghệ An: Nxb. Nghệ An, 1994.- 382tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tuyển tập các bài viết nhân lễ kỷ niệm 90 nă, ngày sinh Đặng Thai Mai. Đánh giá vai trò của Đặng Thai Mai với văn học Việt Nam, các hồi ức và kỷ niệm của bạn bè, học trò về ông
{Việt Nam; Văn học hiện đại; lịch sử văn học; Đặng Thai Mai; } |Việt Nam; Văn học hiện đại; lịch sử văn học; Đặng Thai Mai; |
/Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1692534. ĐẶNG THAI MAI
    Đặng Thai Mai tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh: Nghiên cứu văn hoc Việt nam và văn học thế giới (1945-1984)/ Đặng Thai Mai.- H.: KHXH, 2003.- 702tr.; cm.
(literature; ) |Lý luận văn học; history and criticism; |
DDC: 809 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1608943. VĂN GIÁ
    Nhà văn và tác phẩm trong trường phổ thông: Hoài Thanh-Vũ Ngọc Phan-Hải Triều-Đặng Thai Mai. Giúp học sinh tốt môn văn. Để giáo viên tham khảo đọc thêm. Dành cho những người yêu văn chương/ Văn Giá.- H.: Giáo dục, 1997.- 199tr.; 21cm..- (Tủ sách mở rộng và nâng cao kiến thức)
(Ngiêm cứu văn học; Văn học hiện đại; ) |Hoài Thanh; Hải Triều; Vũ Ngọc Phan; Đặng Thai Mai; |
DDC: 809.807 /Price: 10000 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.