Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học498259. Tư tưởng nhân văn quân sự của các danh nhân tiểu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam: B.s: Nguyễn Bá Dương (tổng ch.b), Đỗ Mạnh Hòa (ch.b), Nguyễn Xuân Tú. T.3: Từ năm 1225 đến năm 1400.- H.: Quân đội nhân dân Việt Nam, 2018.- 227tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự
    Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử ra đời, phát triển tư tưởng nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1225 đến năm 1400. Giới thiệu nội dung tư tưởng, ý nghĩa nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1225 đến năm 1400
{Danh nhân; Lịch sử; Việt Nam; Tư tưởng; Sách chuyên khảo; Quân sự; } |Danh nhân; Lịch sử; Việt Nam; Tư tưởng; Sách chuyên khảo; Quân sự; |
DDC: 355.009597 /Price: 50000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.