Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120853. Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Cần Thơ - 10 năm xây dựng và phát triển (2005-2015): Vũ Bá Hoà, Đỗ Trung Thường, Ngô Sỹ Dân... ; B.s., tuyển chọn: Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Đức Khoa.- H.: Giáo dục, 2015.- 80tr., 8tr. ảnh màu: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786040080523
    Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình xây dựng, phát triển, những sự kiện đáng ghi nhớ, các hoạt động tiêu biểu và ghi nhận những thành tích của Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Cần Thơ trong suốt 10 năm qua (2005 - 2015)
(2005-2015; Lịch sử; Phát triển; ) [Cần Thơ; ] {Nhà xuất bản Giáo dục; } |Nhà xuất bản Giáo dục; | [Vai trò: Võ Thị Lộc; Nguyễn Đức Khoa--tác giả, b.s., tuyển chọn; Ngô Sỹ Dân; Nguyễn Minh Khang--b.s., tuyển chọn; Đỗ Trung Thường; Vũ Bá Hoà; ]
DDC: 070.50959793 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.