Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 6.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1160791. ĐINH GIA KHÁNH
    Đinh Gia Khánh tuyển tập. T.1: Văn học dân gian/ Đinh Thị Minh Hằng tuyển chọn.- H.: Giáo dục, 2007.- 703tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử văn học dân gian và việc nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam; một số thể loại Văn học dân gian. Sơ lược tìm hiểu những vấn đề của truyện cổ tích qua truyện Tấm Cám, tính nhiều chức năng của Văn học dân gian Việt Nam
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Price: 125800đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1161881. Đinh Gia Khánh tuyển tập. T.2: Văn học Trung đại Việt Nam/ Đinh Gia Khánh ; Đinh Thị Minh Hằng tuyển chọn.- H.: Giáo dục, 2007.- 980tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành và phát triển của văn học Việt Nam từ thế kỉ 5 đến nửa đầu thế kỉ 18. Nghiên cứu về tác giả, tác phẩm và một số vấn đề của văn học trung đại Việt Nam. Giới thiệu một số tác phẩm văn học trung đại Việt Nam
(Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đinh Thị Minh Hằng; ]
DDC: 895.92208001 /Price: 166700đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1162288. ĐINH GIA KHÁNH
    Đinh Gia Khánh tuyển tập. T.3: Văn hóa dân gian - văn hóa/ Đinh Thị Minh Hằng tuyển chọn.- H.: Giáo dục, 2007.- 868tr., 2tr. ảnh; 24cm.
    Thư mục: tr. 861
    Tóm tắt: Bao gồm những bài viết về nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam, văn hoá dân gian của giáo sư Đinh Gia Khánh
(Nghiên cứu văn học; Văn hoá dân gian; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đinh Thị Minh Hằng; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1730894. ĐINH, GIA KHÁNH
    Đinh Gia Khánh tuyển tập. T1: Văn học dân gian/ Đinh Gia Khánh; Đinh Thị Minh Hằng tuyển chọn.- 1st.- Hà Nội: Giáo dục, 2007.- 703 tr.; 24 cm.
    Tóm tắt: Nội dung sách là tuyển chọn các công trình tiêu biểu của cố GS Đinh Gia Khánh đã được công bố trên các sách và tạp chí, được nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục, các đồng nghiệp hoan nghênh.
(Folk literature, vietnamese; Văn học dân gian, Việt nam; ) |Văn học dân gian Việt Nam; History and criticism; Lịch sử và phê bình; |
DDC: 398.209597 /Price: 125800 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1730906. ĐINH, GIA KHÁNH
    Đinh Gia Khánh tuyển tập. T2: Văn học Trung đại Việt Nam/ Đinh Gia Khánh.- 1st.- Hà Nội: Giáo dục, 2007.- 980 tr.; 24 cm.
(Vietnamese literature; Văn học Việt Nam; ) |Phê bình văn học Việt Nam; Văn học Việt Nam trung đại; History and criticism; Lịch sử và phê bình; |
DDC: 398.209597 /Price: 166700 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1692883. ĐINH GIA KHÁNH
    Đinh Gia Khánh tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh/ Đinh Gia Khánh.- H.: KHXH, 2003.- 1442tr.; cm.
(vietnamese literature; ) |Văn học Việt Nam chọn lọc; collections; |
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.