Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 5.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1755166. HÀ, MINH ĐỨC
    Hà Minh Đức tuyển tập. T.1: Lý luận văn học và báo chí/ Hà Minh Đức; Trần Khánh Thành tuyển chọn; Hoàng Trinh giới thiệu.- Hà Nội: Giáo dục, 2004.- 833 tr.; 24 cm.
    Tóm tắt: Bộ sách tuyển chọn các công trình tiêu biểu của giáo sư Hà Minh Đức đã được công bố trên các sách và tạp chí.
(Lí luận; ) |Văn học; Hà Minh Đức; Việt Nam; | [Vai trò: Hoàng Trinh; Trần, Khánh Thành; ]
DDC: 801 /Price: 84400 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1755169. HÀ MINH ĐỨC
    Hà Minh Đức tuyển tập. T.2: Nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại - Trào lưu, tác giả, tác phẩm/ Hà Minh Đức; Trần Khánh Thành tuyển chọn.- Hà Nội: Giáo dục, 2004.- 992 tr.; 24 cm.
    Tóm tắt: Bộ sách tuyển chọn các công trình tiêu biểu của giáo sư Hà Minh Đức đã được công bố trên các sách và tạp chí.
|Lí luận; Văn học; Việt Nam; Hà Minh Đức; | [Vai trò: Trần Khánh Thành; ]
DDC: 895.92209 /Price: 98300VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1755172. HÀ MINH ĐỨC
    Hà Minh Đức tuyển tập. T.3: Phê bình và tiểu luận văn học/ Hà Minh Đức; Trần Khánh Thành tuyển chọn.- Hà Nội: Giáo dục, 2004.- 961 tr.; 24 cm.
    Tóm tắt: Bộ sách tuyển chọn các công trình tiêu biểu của giáo sư Hà Minh Đức đã được công bố trên các sách và tạp chí.
|Văn học; Việt Nam; Hà Minh Đức; Lí luận; | [Vai trò: Trần Khánh Thành; ]
DDC: 895.92209 /Price: 95400VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học914976. Tác phẩm và dư luận: Về những sáng tác gần đây của Hà Minh Đức (2014-2019)/ Phan Quang, Nguyễn Văn Khánh, Vũ Tú Nam....- H.: Văn học, 2019.- 294tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049767982
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của anh em đồng nghiệp, nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà phê bình về các tác phẩm nghiên cứu văn học cũng như các tác phẩm sáng tác văn học trong giai đoạn gần đây, từ 2014 - 2019 của nhà lý luận phê bình văn học Hà Minh Đức
Hà Minh Đức; (Phê bình văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Vai trò: Bùi Việt Thắng; Nguyễn Văn Khánh; Phan Quang; Trần Hinh; Vũ Tú Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1012670. Giáo sư Hà Minh Đức/ Hoàng Trinh, Hữu Thỉnh, Đỗ Văn Khang....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 408tr.: ảnh màu; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hoá nghệ thuật
    ISBN: 9786046228288
    Tóm tắt: Gồm các bài viết về tiểu sử, sự nghiệp và các tác phẩm của Giáo sư Hà Minh Đức, từ các công trình nghiên cứu lý thuyết, phê bình văn học, giáo trình đại học đến các tập ký, các tập thơ...
Hà Minh Đức; (Sự nghiệp; Tác phẩm; ) [Vai trò: Hữu Thỉnh; Hoàng Trinh; Lê Tiến Thọ; Đinh Xuân Dũng; Đỗ Văn Khang; ]
DDC: 895.92209 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.