Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 4.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học625565. Hà Minh Đức tuyển tập. T.1: Lý luận văn học và báo chí/ Hoàng Trinh giới thiệu, Trần Khánh Thành tuyển chọn.- H.: Giáo dục, 2004.- 835tr.; 24cm.
(Hà Minh Đức (1935- ); Báo chí; Lí luận văn học; Văn học hiện đại; Viêt Nam; ) [Vai trò: Hoàng Trinh; Trần Khánh Thành; ]
/Price: 84.400đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học625606. Hà Minh Đức tuyển tập. T.2: Nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại. Trào lưu, tác giả, tác phẩm/ Trần Khánh Thành tuyển chọn.- H.: Giáo dục, 2004.- 995tr.; 24cm.
(Trào lưu; Nghiên cứu văn học; Hà Minh Đức (1935- ); Tuyển tập; Văn học hiện đại; ) [Vai trò: Trần Khánh Thành; ]
/Price: 98.300đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học23169. Tác phẩm và dư luận: Về những sáng tác gần đây của Hà Minh Đức (2014-2019)/ Phan Quang, Nguyễn Văn Khánh, Vũ Tú Nam....- H.: Văn học, 2019.- 294tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049767982
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của anh em đồng nghiệp, nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà phê bình về các tác phẩm nghiên cứu văn học cũng như các tác phẩm sáng tác văn học trong giai đoạn gần đây, từ 2014 - 2019 của nhà lý luận phê bình văn học Hà Minh Đức
Hà Minh Đức; (Phê bình văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Vai trò: Phan Quang; Nguyễn Văn Khánh; Vũ Tú Nam; Bùi Việt Thắng; Trần Hinh; ]
DDC: 895.92209 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học116074. Giáo sư Hà Minh Đức/ Hoàng Trinh, Hữu Thỉnh, Đỗ Văn Khang....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 408tr.: ảnh màu; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hoá nghệ thuật
    ISBN: 9786046228288
    Tóm tắt: Gồm các bài viết về tiểu sử, sự nghiệp và các tác phẩm của Giáo sư Hà Minh Đức, từ các công trình nghiên cứu lý thuyết, phê bình văn học, giáo trình đại học đến các tập ký, các tập thơ...
Hà Minh Đức; (Tác phẩm; Sự nghiệp; ) [Vai trò: Lê Tiến Thọ; Đinh Xuân Dũng; Đỗ Văn Khang; Hoàng Trinh; Hữu Thỉnh; ]
DDC: 895.92209 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.