Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 12.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1135953. ĐOÀN TỬ HUYẾN
    Các nhà văn Thuỵ Điển giải Nobel: Tiểu sử, lời tuyên dương và diễn từ, tác phẩm/ B.s.: Đoàn Tử Huyến (ch.b.), Nguyễn Hoàng Diệu Thuỷ.- H.: Lao động ; Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, 2009.- 587tr.: ảnh; 24cm.- (Tủ sách Nobel)
    Phụ lục: tr. 571-587
    Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin tra cứu về các nhà văn Thuỵ Điển đoạt giải Nobel văn học và những tác phẩm tiêu biểu của các tác giả
(Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Tác phẩm chọn lọc; Văn học hiện đại; ) [Thuỵ Điển; ] [Vai trò: Nguyễn Hoàng Diệu Thuỷ; ]
DDC: 839.7 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1558526. Các nhà văn Thụy Điển đoạt giải Nobel: Tiểu sử, lời tuyên dương và diễn từ, tác phẩm/ Đoàn Tử Huyến chủ biên; Nguyễn Diệu Thủy biên soạn.- H.: Nxb.Lao động, 2009.- 587tr; 24cm.
    Tóm tắt: Văn học Thụy Điển
{Giải Nobebel văn học; Văn học Thụy Điển; Văn học nước ngoài; } |Giải Nobebel văn học; Văn học Thụy Điển; Văn học nước ngoài; | [Vai trò: Nguyễn Diệu Thủy; ]
DDC: 839.73 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1666160. Các nhà văn Thụy Điển giải nobel: Tiểu sử, lời tuyên dương và diễn từ, tác phẩm/ Biên soạn: Đoàn Tử Huyến ch.b., Nguyễn Hoàng Diệu Thuỷ.- H.: Lao động, 2010.- 587tr.; 24cm.
|Giải Nobel; Văn học Thuỵ Điển; | [Vai trò: Nguyễn Hoàng Diệu Thuỷ; Biên soạn; ]
/Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [DHPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1778453. Các nhà văn Thụy Điển, giải Nobel: Tiểu sử, lời tuyên dương và diễn từ, tác phẩm/ Đoàn Tử Huyến chủ biên; Nguyễn Hoàng Diệu Thủy biên soạn.- Hà Nội: Lao Động, 2010.- 587 tr.; 24 cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tiểu sử, tác phẩm và diễn từ của các nhà văn Thụy Điển đã từng nhận được giải Nobel văn chương
(Văn học Thụy Điển; ) |Tiểu sử; Tác phẩm; Giải Nobel; | [Vai trò: Nguyễn, Hoàng Diệu Thủy; Đoàn, Tử Huyến; ]
DDC: 839.78 /Price: 150000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1515210. Các nhà văn Thụy Điển giải Nobel: tiểu sử; lời tuyên dương và diễn từ; tác phẩm/ biên soạn: Đoàn Tử Huyến (chủ biên), Nguyễn Hoàng Diệu Thủy.- H.: Lao động, 2009.- 587tr; 24cm.
{Văn học Thụy Điển; giải Nobel; } |Văn học Thụy Điển; giải Nobel; | [Vai trò: Nguyễn Hoàng Diệu Thủy; biên soạn; ]
DDC: 839.7 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1517499. ĐOÀN TỬ HUYỄN
    Các nhà văn Thụy Điển giải nobel: tiểu sử lời tuyên dương và diễn từ tác phẩm/ biên soạn: Đoàn Tử Huyễn chủ biên, Nguyễn Hoàng Diệu Thủy.- H.: lao động, 2009.- 587tr.; 24cm.

DDC: 839.7 /Price: 150000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1517888. Các nhà văn Thụy Điển giải nobel/ Nguyễn Tử Huyến chủ biên, Nguyễn Hoàng Diệu Thủy biên soạn.- H.: lao động, 2009.- 587tr.; 24cm.

DDC: 839.7 /Price: 0 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1589527. ĐOÀN TỬ HUYẾN
    Các nhà văn Thụy Điển giải Nobel: Tiểu sử, lời truyên dương và diễn từ, tác phẩm/ Đoàn Tử Huyến: Chủ biên.- Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động. Trung tâm văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2009.- 587tr.; 24cm..
{Giải Nobel; Nhà văn; Văn học Thụy Điển; } |Giải Nobel; Nhà văn; Văn học Thụy Điển; |
DDC: 839.7092 /Nguồn thư mục: [TQNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1660681. Các nhà văn Thụy Điển giải Noel.- H.: Lao động, 2009

/Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [DHPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1664357. ĐOÀN TỬ HUYẾN
    Các nhà văn Thụy Điển giải Noel: Tiểu sử. Lời tuyên dương và Diễn từ. Tác phẩm/ Đoàn Tử Huyến c.b.,Nguyễn Hoàng Diệu Thủy.- H.: Lao động, 2009.- 2010; 24cm.- (Tủ sách Nobel)
    Tóm tắt: Giới thiệu về văn học Thụy Điển, các nhà văn, các tác phẩm đạt giải Nobel văn học.
|Giải Nobel; Nhà văn Thụy Điển; Văn học Thụy Điển; Văn học nước ngoài; | [Vai trò: Nguyễn Hoàng Diệu Thủy; ]
/Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [DHPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1755439. HÀ VĂN THƯ
    Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam: Hà Văn Thư, Trần Hồng Đức.- Tái bản lần thứ 11 có sửa chữa và bổ sung.- Hà Nội: Văn hóa - Thông tin, 2004.- 330 tr.; 19 cm.
    Tóm tắt: Kiến thức về những sự kiện lịch sử, anh hùng dân tộc, những nhân vật lịch sử có tác động lớn đến sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam
|Niên biểu; Lịch sử; Việt Nam; |
DDC: 959.7 /Price: 40000VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1304341. Nhà văn Thừa Thiên Huế: Kỷ yếu và tác phẩm.- Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2002.- 331tr : ảnh; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược tiểu sử lời tự bạch của các nhà văn và một số tác phẩm tiêu biểu của họ
{Kỉ yếu; Nhà văn; Thừa Thiên Huế; Tác phẩm; Việt Nam; } |Kỉ yếu; Nhà văn; Thừa Thiên Huế; Tác phẩm; Việt Nam; |
/Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.