Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học116453. Văn học thiếu nhi trong nhà trường: Lã Thị Bắc Lý, Phạm Thị Bền, Phạm Thị Hằng.- H.: Giáo dục, 2015.- 139tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786040076687
    Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu về cách nhìn nhận, đánh giá vị trí của văn học thiếu nhi trong chương trình và sách giáo khoa, cũng như những hướng tiếp cận một số tác phẩm văn học thiếu nhi cụ thể...
(Nghiên cứu văn học; Văn học thiếu nhi; Trường học; ) [Vai trò: Lã Thị Bắc Lý; Phạm Thị Hằng; Nguyễn Thị Bạch Dương; Phạm Minh Hoa; Phạm Thị Bền; ]
DDC: 807 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.