Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 38.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học995387. NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
    Cẩm nang ngân hàng & tín dụng - Quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng/ Nguyễn Đình Hùng.- Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 415tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786049222771
    Tóm tắt: Trình bày hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng; quy định mới về giám sát, quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn trong các tổ chức tài chính, tín dụng; quy định mới về thanh tra, giám sát, đảm bảo an toàn bảo mật trong hoạt động ngân hàng...
(Ngân hàng; Pháp luật; Tín dụng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597073 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1504841. Điều lệ báo hiệu đường bộ/ Bộ giao thông vận tải.- H.: Giao thông vận tải, 1985.- 190tr.: hình vẽ; 21cm.
    Tóm tắt: Điều lệ báo hiệu đường bộ (22TCN26-84) áp dụng thống nhất cho tất cả các loại hệ thống đường bộ trong cả nước kể từ ngày 1/4/1985 bao gồm các loại biển báo, chỉ dẫn, hệ thống cọc tiêu
{Giao thông vận tải; Điều lệ báo hiệu; Đường bộ; } |Giao thông vận tải; Điều lệ báo hiệu; Đường bộ; | [Vai trò: Bộ giao thông vận tải; ]
/Price: 9,50đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1233912. Điều lệ bảo hiểm xã hội: Đã sửa đổi, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 1999.- 36tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nguyên tắc chung của điều lệ Bảo hiểm xã hội. Các chế độ Bảo hiểm xã hội như: trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Quỹ Bảo hiểm xã hội, mức đóng và trách nhiệm đóng. Tổ chức quản lý thực hiện, quyền hạn và trách nhiệm của bên tham gia, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm về Bảo hiểm xã hội
{Việt Nam; bảo hiểm xã hội; Điều lệ; } |Việt Nam; bảo hiểm xã hội; Điều lệ; |
DDC: 344.59702 /Price: 3200đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1325424. VIỆT NAM (CHXHCN)
    Điều lệ bảo hiểm xã hội.- H.: Chính trị quốc gia, 1995.- 30tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của chính phủ về việc ban hành điều lệ bảo hiểm xã hội. Điều lệ bảo hiểm xã hội nước CHXHCN Việt Nam
{bảo hiểm xã hội; đê điều; } |bảo hiểm xã hội; đê điều; |
/Price: 2000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1228722. VIỆT NAM (CHXHCN). CHÍNH PHỦ
    Điều lệ Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và các văn bản có liên quan.- H.: Chính trị Quốc gia, 1999.- 326tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nguyên tắc chung và các chế độ bảo hiểm xã hội. Quỹ bảo hiểm xã hội, mức đóng góp và trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội. Quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội
{Bảo hiểm xã hội; Việt Nam; Văn bản pháp luật; Điều lệ; } |Bảo hiểm xã hội; Việt Nam; Văn bản pháp luật; Điều lệ; |
DDC: 346.086 /Price: 21000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1564650. Điều lệ bảo dưỡng sửa chữa ô tô và rơ moóc.- H.: Giao thông vận tải, 1981.- 59tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những quy định về chất lượng và thông số kỹ thuật trong sửa chữa ô tô, rơ moóc
{bảo dưỡng; chất lượng; gia thông van tải; quy định; quyết định 123/CP; rơ moóc; sửa chữa; ô tô; Điều lệ; đăng kiểm; } |bảo dưỡng; chất lượng; gia thông van tải; quy định; quyết định 123/CP; rơ moóc; sửa chữa; ô tô; Điều lệ; đăng kiểm; |
/Price: 2.00đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1361846. Luật lệ bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh.- Hải Hưng: Sở văn hoá và thông tin Hải Hưng, 1986.- 25tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm các Pháp lệnh, Nghị định của Hội đồng Nhân dân, Hội đồng Bộ trưởng về việc bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam
(Danh lam thắng cảnh; Di tích lịch sử; Pháp luật; Văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970902632 /Price: 2đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1210563. Điều lệ báo hiệu đường bộ.- H.: Giao thông vận tải, 2000.- 244tr : hình vẽ; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải. - Thư mục: tr. 72-219
    Tóm tắt: Nội dung của Tiêu chuẩn Ngành "Điều lệ báo hiệu đường bộ - 22TCN 237-97: Quy định chung, hiệu lệnh điều khiển giao thông, biển báo hiệu,biển báo cấm, vạch kẻ đường v.v...
{Tiêu chuẩn ngành; Điều lệ báo hiệu; Đường bộ; } |Tiêu chuẩn ngành; Điều lệ báo hiệu; Đường bộ; |
DDC: 343.597093 /Price: 19500đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1235675. Nghị định của chính phủ ban hành điều lệ bảo hiểm y tế và văn bản hướng dẫn thi hành.- H.: Chính trị Quốc gia, 1999.- 96tr; 19cm.
    Tóm tắt: Các nghị định, thông tư của chính phủ về điều lệ bảo hiểm y tế, áp dụng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm
{Bảo hiểm y tế; Nghị định; Thông tư; Việt Nam; } |Bảo hiểm y tế; Nghị định; Thông tư; Việt Nam; |
/Price: 7000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1249823. VIỆT NAM (CHXHCN)
    Nghị định của chính phủ ban hành điều lệ bảo hiểm y tế.- H.: Chính trị quốc gia, 1998.- 29tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu nghị định của chính phủ ban hành. Điều lệ bảo hiểm y tế và nội dung chính của Điều lệ gồm: Chế độ bảo hiểm ytế và thanh toán khám, chữa bệnh; Trách nhiệm phương thức và mức đóng bảo hiểm; Quản lí sử dụng quỹ và thẻ bảo hiểm, bảo hiểm y tế tự nguyện; Tổ chức, quản lí bảo hiểm y tế; khen thưởng, giải quyết khiếu nại và xử lí vi phạm
{Nghị định; Việt Nam; bảo hiểm y tế; điều lệ; } |Nghị định; Việt Nam; bảo hiểm y tế; điều lệ; |
/Price: 2.500đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1708596. Nghị định của chính phủ ban hành điều lệ bảo hiểm y tế.- 1st.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2000; 28tr..
(insurance; ) |Bảo hiểm y tế; |
DDC: 346.086 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1703096. Nghị định của chính phủ ban hành điều lệ bảo hiểm y tế và văn bản hướng dẫn thi hành.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2000.- 960 tr.; 19 cm.
    Tóm tắt: Nội dung nghị định của chính phủ ban hành điều lệ bảo hiểm y tế và văn bản hướng dẫn thi hành.
(Insurance law; ) |Luật bảo hiểm y tế Việt Nam; |
DDC: 353.6068 /Price: 7000 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1528621. Nghị định của Chính phủ ban hành điều lệ bảo hiểm y tế.- H.: Chính trị quốc gia, 1999.- 28tr; 19cm.
    Tóm tắt: đăng toàn văn nGhị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ ban hành điều lệ bảo hiểm y tế
{bảo hiểm y tế; } |bảo hiểm y tế; |
/Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1634135. Điều lệ bảo hiểm xã hội: Đã sửa đổi bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 1999.- 36tr; 19cm.
|Bảo hiểm; Bảo hiểm Việt Nam; Bảo hiểm xã hội; |
/Price: 3.200d /Nguồn thư mục: [DHPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1577842. Điều lệ bảo hiểm xã hội (đã sửa đổi bổ sung).- H: Chính trị quốc gia, 1999.- 36tr; 19cm.
{Điều lệ bảo hiểm; } |Điều lệ bảo hiểm; |
/Nguồn thư mục: [TQNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1527519. Điều lệ bảo hiểm xã hội (đã sửa đổi, bổ sung).- H.: Chính trị quốc gia, 1999.- 36tr; 19cm.
{luật pháp Việt Nam; bảo hiểm xã hội; } |luật pháp Việt Nam; bảo hiểm xã hội; |
/Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1593760. Điều lệ báo hiệu đường bộ.- Hà Nội:: Giao thông vận tải,, 1999.- 244tr.: ;; 19cm.
(Báo hiệu; Điều lệ; Đường bộ; )
DDC: 388.3 /Price: 19000vnđ /Nguồn thư mục: [DNBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1632357. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
    Điều lệ báo hiệu đường bộ/ Bộ Giao thông Vận tải.- H.: Gia thông vận tải, 1998.- 244tr; 19cm.
|Giao thông đường bộ; Luật; Luật giao thông; |
/Price: 15.000d /Nguồn thư mục: [DHPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1116703. NGUYỄN VĂN HỌC
    Lê Bảo Toàn tình - đời và đạo/ Nguyễn Văn Học b.s..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2010.- 485tr.: ảnh, tranh vẽ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 483-485
    Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bức thư, thơ, ảnh, họa, nhạc... là những tư liệu của Đại tá. TS. BSCK II TTƯT Lê Bảo Toàn và một số thư bè bạn, báo chí viết về ông
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1183994. NGUYỄN ANH NGHĨA
    Rơle bảo vệ trong hệ thống điện mỏ/ Nguyễn Anh Nghĩa.- H.: Giao thông Vận tải, 2006.- 263tr.: hình vẽ; 27cm.
    Thư mục: tr. 260
    Tóm tắt: Giới thiệu các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ thiết bị điện và lưới điện trong hệ thống điện mỏ: Các yêu cầu bảo vệ rơ le, các phần tử bảo vệ, nguồn thao tác; xem xét nghiên cứu các hình thức bảo vệ ngắn mạch ngoài trên 1KV, bảo vệ các máy biến áp điện lực...
(An toàn; Bảo vệ; Hệ thống điện; Khai thác mỏ; Rơ le điện; )
DDC: 621.31 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.