Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1056853. Lưu Đức Trung - Một thời để nhớ/ Lưu Đức Trung, Nguyễn Hải Hà, Phùng Văn Tửu....- H.: Đại học Sư phạm, 2013.- 302tr., 8tr. ảnh: ảnh, tranh vẽ; 21cm.
    ISBN: 9786045403242
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của các tác giả về nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Lưu Đức Trung và những sáng tác, dịch thuật của ông
(Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Lưu Đức Trung, Nhà giáo, 1933 - , Việt Nam; } |Lưu Đức Trung, Nhà giáo, 1933 - , Việt Nam; | [Vai trò: Lưu Đức Trung; Nguyễn Hoàng Tuyên; Nguyễn Hải Hà; Phan Thu Hiền; Phùng Văn Tửu; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.