Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học536428. Thanh mai trúc mã: Truyện tranh dành cho tuổi 18+. T.1.- Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2010.- 179tr; 18cm.- (Tủ sách tuổi hoa)
[Việt Nam; ]
DDC: 895.9228 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học536383. Thanh mai trúc mã: Truyện tranh dành cho tuổi 18+. T.2.- Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2010.- 179tr; 18cm.- (Tủ sách tuổi hoa)
[Việt Nam; ]
DDC: 895.9228 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.