Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 5.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494428. Khoảng trời miền trung: Nguyễn Lê Thiệu.- Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2013.- 147tr.; 20cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92214 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học531357. 162 bài văn chọn lọc dành cho học sinh lớp 12: Nguyễn Lê Huân và những người khác (biên soạn, tuyển chọn và giới thiệu).- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 311tr; 24cm.
(Bài văn; Lớp 12; Sách đọc thêm; ) [Vai trò: Lê Hồng Mai--Tác giả; Ngô Bích Hương--Tác giả; ]
DDC: 807 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học89336. Trạng nguyên Lê Ích Mộc: Truyện tranh/ Nguyễn Tam Phù Sa.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 12tr.: tranh màu; 19cm.- (Truyện tranh lịch sử Việt Nam)
    ISBN: 9786049471841
(Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ] {Lê Ích Mộc, 1458-1538, Trạng Nguyên, Việt Nam; } |Lê Ích Mộc, 1458-1538, Trạng Nguyên, Việt Nam; | [Vai trò: Nguyễn Tam Phù Sa; ]
DDC: 959.7026092 /Price: 7000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120142. Trạng nguyên Lê Nại (Trạng Ăn): Truyện tranh/ Phù Sa.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 12tr.: tranh màu; 19cm.- (Truyện tranh lịch sử Việt Nam)
    ISBN: 9786049189975
(Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ] {Lê Nại, Trạng Nguyên, 1479-?, Việt Nam; } |Lê Nại, Trạng Nguyên, 1479-?, Việt Nam; | [Vai trò: Phù Sa; ]
DDC: 959.7026092 /Price: 7000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118122. Trạng nguyên Lê Văn Thịnh: Truyện tranh/ Huy Tiến.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 12tr.: tranh màu; 19cm.- (Truyện tranh lịch sử Việt Nam)
    ISBN: 9786049188596
Lê Văn Thịnh; (Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Huy Tiến; ]
DDC: 959.7023092 /Price: 7000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.