Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 4.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học909493. Nguyễn Đăng Mạnh - Chân dung và phong cách/ Phan Huy Dũng, Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Nam Khánh... ; Tuyển chọn: Đỗ Ngọc Thống, Nguyễn Thị Bình.- H.: Đại học Sư phạm, 2019.- 527tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045450178
    Tóm tắt: Nghiên cứu về con người, tác phẩm nhà văn Nguyễn Đăng Mạnh và một số bài viết tiêu biểu của ông về chân dung và phong cách các nhà văn Việt Nam hiện đại
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thuỵ Khuê; Hoàng Ngọc Hiến; Nguyễn Nam Khánh; Nguyễn Thị Bình; Nguyễn Văn Long; Phan Huy Dũng; Đỗ Ngọc Thống; ]
DDC: 895.92209 /Price: 155000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1614262. CHU, VĂN SƠN
    Nguyễn Đăng Mạnh tuyển tập. T.1: Những công trình nghiên cứu lịch sử văn học/ Chu Văn Sơn (tuyển chọn, giới thiệu).- Hà Nội: Giáo Dục, 2005.- 728 tr.; 24 cm..
Nguyễn, Đăng Mạnh; |Công trình nghiên cứu; Lịch sử văn học; Tuyển tập; |
DDC: 895.92209 /Price: 120000 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1529490. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Mấy vấn đề về phương pháp tìm hiểu, phân tích thơ Chủ Tịch Hồ Chí Minh chuyên luận: chuyên luận Nguyễn Đăng Mạnh/ Nguyễn Đăng Mạnh.- Tái bản có sửa chữa và bổ sung.- H.: Đại học Quốc Gia, 1998.- 219tr; 21cm.
    Tóm tắt: Sách trình bày về quan điếm sáng tác, đặc điểm về mặt thể loại, phong cách thơ và quan niệm về một số bài thơ, phương pháp tìm hiểu và phân tích một bài thơ cụ thể của Hồ Chí Minh
{Hồ Chí Minh; Nghiên cứu văn học; thơ; } |Hồ Chí Minh; Nghiên cứu văn học; thơ; |
/Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1199310. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Nguyễn Đăng Mạnh tuyển tập. T.2: Phê bình và giảng dạy văn học/ Chu Văn Sơn tuyển chọn.- H.: Giáo dục, 2006.- 512tr.: ảnh; 24cm.
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về phê bình văn học, quan điểm và kinh nghiệm về phê bình văn học trong tình hình mới, về tiêu chí đánh giá giá trị tư tưởng của tác phẩm văn học. Các bài viết chân dung văn học. Vài suy nghĩ về "Đổi mới tư duy" trong giảng dạy văn học
(Giảng văn; Lịch sử; Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Tuyển tập; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Chu Văn Sơn; ]
DDC: 895.92234 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.