Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 3.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34195. Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình - Nhà lý luận chính trị bản lĩnh và trí tuệ/ Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng, Hà Đăng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 728tr., 41tr. ảnh màu; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh uỷ Hà Tĩnh
    Phụ lục: tr. 715-720
    ISBN: 9786045752524
    Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình cùng các tác phẩm lý luận tiêu biểu, các công trình, bài viết, bài nghiên cứu sâu sắc của ông về lý luận chính trị, ý thức hệ...
(Lí luận chính trị; Sự nghiệp; Cuộc đời; ) {Nguyễn Đức Bình, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, 1927-, Việt Nam; } |Nguyễn Đức Bình, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, 1927-, Việt Nam; | [Vai trò: Lê Hữu Nghĩa; Hà Đăng; Nguyễn Xuân Thắng; Võ Văn Thưởng; Phùng Hữu Phú; ]
DDC: 320.092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697832. Gs Nguyễn Đức Bình về cách mạng việt nam trong thời đại ngày nay: Chính trị Quốc gia sự thật, 2016.- 1131tr; 24cm.
{Gs Nguyễn Đức Bình; cách mạng; thời đại; } |Gs Nguyễn Đức Bình; cách mạng; thời đại; |
/Nguồn thư mục: [KGIGRI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học506467. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình: Nhà lý luận chính trị bản lĩnh và trí tuệ/ Nguyễn Ngọc Hà biên soạn... và những người khác.- Hà Nội: Chính trị quốc gia sự thật, 2019.- 728tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Nguyễn Đức Bình; (Giáo sư; Nhà chính trị; Nhà giáo Nhân dân; Tiểu sử; ) [Vai trò: Nguyễn, Ngọc Hà--Biên soạn; ]
DDC: 320.092 /Nguồn thư mục: [BTH].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.