Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học25219. Hành trình đến tuyên ngôn thiện nguyện đỉnh cao và thiện nguyện quốc tế/ Thang Văn Phúc, Nguyễn Huỳnh Thanh (ch.b.), Lê Trần Trường An....- H.: Khoa học xã hội, 2019.- 95tr.; 17cm.
    ĐTTS ghi: Sách "Hành trình khoa học"
    Phụ lục: tr. 72-95
    ISBN: 9786049566639
    Tóm tắt: Trình bày thời đại, bối cảnh, ý tưởng, hành trình, câu chuyện, tuyên ngôn thiện nguyện đỉnh cao và thiện nguyện quốc tế
(Cộng đồng; Từ thiện; ) [Vai trò: Hoàng Ngọc Hoà; Roos, Dolf De; Lê Trần Trường An; Thang Văn Phúc; Nguyễn Huỳnh Thanh; ]
DDC: 361.8 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học23535. Kỷ yếu hội thảo - Trí tuệ nhân tạo, blockchain và câu chuyện "Thiện nguyện quốc tế"/ Ngô Quang Xuân, Nguyễn Nhã, Nguyễn Thanh Tuyền... Ch.b.: Thang Văn Phúc, Nguyễn Huỳnh Thanh.- H.: Khoa học xã hội, 2019.- 202tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Triết học Phát triển. Viện Kỷ lục Việt Nam và Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam
    Phụ lục: tr. 194-202
    ISBN: 9786049566646
    Tóm tắt: Gồm các bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, big data, blockchain gắn với câu chuyện thiện nguyện quốc tế; từ thiện, thiện nguyện góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế; công nghệ đỉnh cao và thiện nguyện đỉnh cao...
(Từ thiện; Trí tuệ nhân tạo; ) {Công nghệ Blockchain; Thiện nguyện; } |Công nghệ Blockchain; Thiện nguyện; | [Vai trò: Thang Văn Phúc; Hoàng Ngọc Hoà; Cao Ngọc Lân; Nguyễn Thanh Tuyền; Nguyễn Huỳnh Thanh; Ngô Quang Xuân; Nguyễn Nhã; ]
DDC: 361.8 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.