Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học311999. NGUYỄN ĐỨC HIỀN
    Nguyễn Quỳnh Trạng Quỳnh truyện Trạng Quỳnh/ Nguyễn Đức Hiền khảo luận và b.s.- Tái bản lần thứ 1 có bổ sung ảnh tư liệu và phần phụ lục.- H.: Giáo dục, 2001.- 419tr : ảnh; 24cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu hiện tượng Trạng Quỳnh có liên quan đến gia phả Nguyễn Quỳnh qua các tư liệu thành văn và truyền miệng qua các văn bản Hán, Nôm. Giới thiệu cách ghi chép gia phả của một dòng tộc, cách biên soạn nôm na, chất phác những câu chuyện bình dân thông qua truyện Trạng Quỳnh
{Trạng Quỳnh (Nguyễn Quỳnh) 1677-1748; Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Truyện giai thoại; } |Trạng Quỳnh (Nguyễn Quỳnh) 1677-1748; Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Truyện giai thoại; |
/Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.