Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học641194. NGUYỄN TRẦN TRỌNG
    Những vấn đề kinh tế chủ yếu về khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới ở nước ta: Nguyễn Trần Trọng, Nguyễn Đăng Kiều.- H.: Nông nghiệp, 1982.- 192tr.; 19cm.
    Tóm tắt: ính tất yếu khách quan của việc khai hoang trong nông nghiệp nước ta: Cơ sở lý luận, những vấn đề kinh tế chủ yếu, các vấn đề kinh tế-tổ chức xây dựng xí nghiệp nông nghiệp XHCN ở vùng kinh tế mới
(Di cư; Xây dựng kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế mới; Khai hoang; ) [Vai trò: Nguyễn Đăng Kiều; ]
DDC: 338.1 /Price: 5.2đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.