Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1555987. NGUYỄN HỮU PHÁCH
    Truyền thống Vĩnh Long Đường và lương y Nguyễn Văn Long/ Nguyễn Hữu Phách, Tô Kim Trọng.- Hải Dương.: Hội đông y Thành phố Hải Dương xb., 2006.- 32tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Lương y Nguyễn Văn Long và hoạt động của nhà thuốc đông y Vĩnh Long Đường từ trước tới nay
{Hải Dương; Tiểu sử nhân vật; Y học; Y học cổ truyền; Y học dân tộc; Đông y; Địa chí; } |Hải Dương; Tiểu sử nhân vật; Y học; Y học cổ truyền; Y học dân tộc; Đông y; Địa chí; | [Vai trò: Tô Kim Trọng; ]
DDC: 615.50959734 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.