Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 11.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1195852. Phan Cự Đệ tuyển tập. T.1: Văn học Việt Nam thế kỷ XX - tác gia và tác phẩm/ Phan Cự Đệ ; Lý Hoài Thu tuyển chọn.- H.: Giáo dục, 2006.- 737tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các trào lưu và khuynh hướng văn học trong thế kỷ XX, tiểu thuyết Việt Nam thế kỷ XX nhìn từ góc độ thể loại, các tác gia lý luận phê bình văn xuôi
(Nghiên cứu văn học; Tác gia; Tác phẩm; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lý Hoài Thu; ]
DDC: 895.922334 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1195518. Phan Cự Đệ tuyển tập. T.2: Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại - giao lưu văn hoá Việt Nam và thế giới/ Phan Cự Đệ ; Lý Hoài Thu tuyển chọn.- H.: Giáo dục, 2006.- 749tr.; 24cm.
    Thư mục: tr.747-749
    Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, vấn đề điển hình hoá , thể loại trong tiểu thuyết hiện đại, lao động của người viết tiểu thuyết..
(Nghiên cứu văn học; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lý Hoài Thu; ]
DDC: 895.922334 /Price: 121700đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1195519. Phan Cự Đệ tuyển tập. T.3: Văn học lãng mạn Việt Nam (1932-1945): Phê bình và tiểu luận/ Phan Cự Đệ ; Lý Hoài Thu tuyển chọn.- H.: Giáo dục, 2006.- 829tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Lịch sử phong trào thơ mới lãng mạn 1932 - 1945, văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1932 - 1945, phê bình và tưởng niệm thơ văn Hàn Mạc Tử. Những tác phẩm phê bình và tiểu luận văn học lãng mạn..
(Nghiên cứu văn học; Tác phẩm; Văn học lãng mạn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lý Hoài Thu; ]
DDC: 895.922334 /Price: 132600đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1518677. Phan Cự Đệ tuyển tập/ Phan Cự Đệ ; Lý Hoài Thu tuyển chọn.- H.: Giáo dục, 2006.- 3tập; 24cm.

DDC: 895.9223 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1589925. LÝ HOÀI THU TUYỂN CHỌN
    Phan Cự Đệ tuyển tập: Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại giao lưu văn hóa Việt Nam thế giới. T.2/ Lý Hoài Thu.- Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.- 749 tr.; 24 cm..
{Phan Cự Đệ; Tiểu thuyết hiện đại; Giao lưu Văn hóa; Văn học Việt Nam; } |Phan Cự Đệ; Tiểu thuyết hiện đại; Giao lưu Văn hóa; Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TQNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1589945. LÝ HOÀI THU TUYỂN CHỌN
    Phan Cự Đệ tuyển tập: Văn học lãng mạn Việt Nam (1932- 1945) phê bình và tiểu luận. T.3/ Lý Hoài Thu.- Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.- 829 tr.; 24 cm..
{Phan Cự Đệ; Phê bình; Tiểu luận; Văn học Việt Nam; } |Phan Cự Đệ; Phê bình; Tiểu luận; Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TQNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1132454. Bút danh người còn mãi với thời gian: Tập bài viết về giáo sư, viện sĩ, nhà giáo nhân dân Phan Cự Đệ/ Hoài Việt, Phan Quỳnh Anh, Đặng Thuý Nhài...- H.: Văn học, 2009.- 425tr.: ảnh; 24cm.
    Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết về những kỉ niệm trong sáng, sống động, những cống hiến trong nghiên cứu lí luận phê bình văn học của giáo sư - viện sĩ - nhà giáo nhân dân Phan Cự Đệ
Phan Cự Đệ; (Giáo dục; Kỉ niệm; Nhà giáo; Sự nghiệp; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoài Việt; Trường Sinh; La Thuỷ Giang; Phan Quỳnh Anh; Đặng Thuý Nhài; ]
DDC: 371.10092 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1201544. PHAN CỰ ĐỆ
    Tuyển tập Phan Cự Đệ. T.1: Văn học lãng mạn Việt Nam.- H.: Văn học, 2000.- 600tr : 1 chân dung; 21cm.- (Văn học hiện đại Việt Nam)
    Tóm tắt: Nghiên cứu thơ lãng mạn Việt nam (phong trào "thơ mới"); Văn xuôi lãng mạn Viện Nam (Tự lực văn đoàn - Con người và văn chương); Nghiên cứu các văn phong và sự nghiệp văn chương của các nhà văn Hàn Mặc Tử, Nguyễn Tuân
{Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Việt Nam; Văn học hiện đại; |
/Price: 60.000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1201545. PHAN CỰ ĐỆ
    Tuyển tập Phan Cự Đệ. T.2: Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại.- H.: Văn học, 2000.- 906tr; 21cm.- (Văn học hiện đại Việt Nam)
    Tóm tắt: Quá trình hình thành và phát triển của tiểu thuyết Việt Nam hiện đại; Khuynh hướng tiểu thuyết trước 1930 và mầm mống cho một tiểu thuyết mới; Khuynh hướng tiểu thuyết hiện đại trước cách mạng tháng Tám, sự phát triển mạnh mẽ của tiểu thuyết hiện thực xã hội chủ nghĩa; Vấn đề điển hình hoá trong tiểu thuyết hiện đại, tiểu thuyết lãng mạn và tiểu thuyết hiện thực phê phán; Thể loại của tiểu thuyết
{Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Việt Nam; Văn học hiện đại; |
/Price: 80.000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1201546. PHAN CỰ ĐỆ
    Tuyển tập Phan Cự Đệ. T.3: Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại.- H.: Văn học, 2000.- 736tr; 21cm.- (Văn học hiện đại Việt Nam)
    Tóm tắt: Nghiên cứu văn phong và sự nghiệp viết văn của các nhà văn: Ngô Tất tố, Nguyễn Công Hoan, Trường Trinh, Nguyên Hồng, Đặng Thai Mai, Tô Hoài, Hoài Thanh, Hồng Chương, Xuân Thuỷ, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khải..
{Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Việt Nam; Văn học hiện đại; |
/Price: 67.000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1201547. PHAN CỰ ĐỆ
    Tuyển tập Phan Cự Đệ. T.4: Phê bình và tiểu luận.- H.: Văn học, 2000.- 646tr; 21cm.- (Văn học hiện đại Việt Nam)
    Tóm tắt: Gồm những bài phê bình tiểu luận, những vấn đề của văn học thời kỳ đổi mới, sự giao lưu văn hoá quốc tế
{Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Việt Nam; Văn học hiện đại; |
/Price: 67.000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.