Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 3.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685126. CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.- H.: C, Chính trị .- 590tr; 21cm.

DDC: C450P /Price: 340 /Nguồn thư mục: [KGIRGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học565506. Hiệp hội mía đường Lam Sơn. Mô hình hợp tác đa thành phần doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ đạo.- H.: Chính trị quốc gia, 1999.- 223tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Thanh Hóa, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
    Tóm tắt: Phần thứ nhất: Gíơi thiệu về hiệp hội mía đường Lam Sơn - Sự hình thành và những vấn đề thực tiễn, phần thứ hai; Những tiếng nói từ cơ sở.
{Hiệp hội; mô hình; mía; hợp tác; kinh tế; } |Hiệp hội; mô hình; mía; hợp tác; kinh tế; |
/Price: 22.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học641044. NGUYỄN THANH VÂN
    Con người, sự nghiệp Phan Doãn Phúc/ Nguyễn Thanh Vân.- [k.đ]: [k.n.x.b.], 1987.- 26tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Trình bày quan điểm của tác giả về phương pháp luận sử học khi bàn về danh nhân lịch sử và khái quát về con người, sự nghiệp của cụ Phan Doãn Phúc với cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược ở Thái Bình.
(Con người; Lịch sử cận đại; Địa chí; Sự nghiệp; Nhân vật; ) [Thái Bình; Vũ Thư; ] {Phan Doãn Phúc, 1887 - ?, Hồng Lý; } |Phan Doãn Phúc, 1887 - ?, Hồng Lý; |
DDC: 959.703092 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.