Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 3.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679089. Ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi gia súc và bảo quản sản phẩm/ Biên soạn: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó.- H.: Lao động, 2006.- 139tr.; 19cm.- (Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động)
    Phụ lục: tr.97 - 138.
    Tóm tắt: Vi sinh vật trong chăn nuôi: Vi sinh vật trong thực vật và chế biến thức ăn gia súc, vi sinh vật ở đường tiêu hóa của động vật và việc phòng bệnh; Vi sinh vật trong các sản phẩm chăn nuôi...
(Bảo quản; Chăn nuôi; Công nghệ; Gia súc; Sản phẩm; ) [Vai trò: Chu, Thị Thơm,; Nguyễn, Văn Tó, Biên soạn; Phan, Thị Lài, Biên soạn; ]
DDC: 636.2 /Price: 14000đ /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học674866. CHU THỊ THƠM (B.S)
    Kỹ thuật tưới và các giải pháp giảm mức tưới / Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó..- H.: Lao Động, 2005.- 103 tr.; 19 cm..- (Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động)
    Tóm tắt: Kỹ thuật tưới phun mưa và các giải pháp giảm mức tưới đối với cây lúa, cây ngô, khoai.
{kỹ thuật tưới; Tưới nước; Cây trồng; } |kỹ thuật tưới; Tưới nước; Cây trồng; | [Vai trò: Chu Thị Thơm; Phan Thị Lài; Nguyễn Văn Tó; ]
DDC: 631.5 /Price: 10000đ.- 1000b /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học695321. CHU, THỊ THƠM
    Kỹ thuật tưới và các giải pháp giảm nước tưới: Chu thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó.- Hà nội: Nxb Lao động, 2005.- 103tr.: 19cm

DDC: 631.5 /Price: 10000VND /Nguồn thư mục: [DLAKBO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.