Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học521644. HOÀNG ĐẠO CHÚC
    Lễ nghi Học sĩ Nguyễn Thị Lộ với thảm án Lệ Chi Viên: Hoàng Đạo Chúc c.b, Phan Văn Các.- H.: Văn hóa thông tin, 2004.- 528tr: hình ảnh; 21cm.
    Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài phát biểu, bài tham luận về Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ
(Lịch sử; Tiểu sử; ) [Vai trò: Phan Văn Các; ]
/Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.