Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 4.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1514347. Trần Đình Sử tuyển tập. T.1: Những công trình thi pháp học/ Nguyễn Đăng Điệp giới thiệu và tuyển chọn.- H.: Giáo dục, 2005.- 887tr; 24cm.
    Tóm tắt: Trần Đình Sử - nhà khoa học đã góp nhiều công sức về thi pháp học vào văn học Việt Nam và triển khai tư tưởng học thuật qua sự phân tích, lý giải các hiện tượng văn học Việt Nam từ trung đại đến hiện đại
{Nghiên cứu văn học; tuyển tập; } |Nghiên cứu văn học; tuyển tập; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Điệp; ]
DDC: 895.9221009 /Price: 122000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1514355. Trần Đình Sử tuyển tập. T.2: Những công trình lý luận và phê bình văn học/ Nguyễn Đăng Điệp giới thiệu và tuyển chọn.- H.: Giáo dục, 2005.- 930tr; 24cm.
    Tóm tắt: Trần Đình Sử - nhà khoa học đã góp nhiều công sức về thi pháp học vào văn học Việt Nam và triển khai tư tưởng học thuật qua sự phân tích, lý giải các hiện tượng văn học Việt Nam từ trung đại đến hiện đại
{Nghiên cứu văn học; tuyển tập; } |Nghiên cứu văn học; tuyển tập; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Điệp; ]
DDC: 895.92209 /Price: 126000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1512868. Trần Đình Sử tuyển tập/ Nguyễn Đăng Điệp giới thiệu và tuyển chọn.- H.: Giáo dục, 2005; 2 tập.
[Vai trò: Nguyễn Đăng Điệp giới thiệu và tuyển chọn; ]
/Price: 248000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1115826. Thi pháp học ở Việt Nam: Nhân 70 năm sinh GS.TS. Trần Đình Sử/ Trần Đình Sử, Nguyễn Xuân Kính, Trần Thị An... ; Tuyển chọn, b.s.: Nguyễn Đăng Điệp, Nguyễn Văn Tùng.- H.: Giáo dục, 2010.- 635tr.: ảnh, tranh vẽ; 24cm.
    Thư mục: tr. 629-630
    Tóm tắt: Giới thiệu bức tranh toàn cảnh thi pháp học từ truyền thống đến hiện đại. Tuyển chọn những công trình nghiên cứu, phê bình văn học tiêu biểu theo hướng thi pháp học của nhiều tác giả khác nhau trong nước. Những nhận định, đánh giá của các nhà khoa học, nhà văn và bạn bè, các thế hệ học trò đối với GS. TS. Trần Đình Sử trên ba phương diện: nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội
(Nghiên cứu văn học; Thi pháp học; ) [Vai trò: Lê Thu Yến; Nguyễn Văn Tùng; Nguyễn Xuân Kính; Nguyễn Đăng Điệp; Phan Ngọc; Trần Thị An; Trần Đình Sử; ]
DDC: 801 /Price: 134000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.