Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học134607. Cẩm nang nghiệp vụ dành cho chủ tịch xã, phường, thị trấn công tác quản lý tài chính cư trú, tư pháp, hộ tịch, an ninh - trật tự, văn hoá, giáo dục, khiếu nại, tố cáo và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.- H.: Lao động Xã hội, 2014.- 455tr.: bảng; 27cm.
    Tóm tắt: Hướng dẫn nghiệp vụ cho chủ tịch xã, phường, thị trấn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về quản lý thu, chi và quyết toán về tài chính, kinh phí ngân sách; quản lý văn hoá - xã hội, an ninh, trật tự, giáo dục; quản lý cư trú, hộ tịch, tư pháp, chứng thực, chứng minh thư nhân dân; tiêu chuẩn nghiệp vụ và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; quy định mới về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo
(Nghiệp vụ; Thị trấn; Phường; ; Cán bộ lãnh đạo; ) [Việt Nam; ]
DDC: 352.1409597 /Price: 345000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.