Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 40157.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950010. VƯƠNG TRUNG
    Nhà sàn cổ người Thái Việt Nam/ Vương Trung.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 243tr.: hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: tr. 127-238. - Thư mục: tr. 239
    ISBN: 9786049721694
    Tóm tắt: Vài nét khái quát về nhà sàn người Thái Việt Nam; phong tục dựng nhà; lễ lên nhà mới; các sinh hoạt trong gia đình và những điều kiêng kị; giáo dục và rèn luyện trong gia đình của người Thái Việt Nam
(Dân tộc Thái; Nhà sàn; Văn hoá truyền thống; ) [Việt Nam; ]
DDC: 392.3608995910597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949548. Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Doãn Hồng Nhung (ch.b.), Nguyễn Thị Bình, Phạm Quang Phương, Hoàng Thị Ngọc Minh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 565tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 551-565
    ISBN: 9786046268086
    Tóm tắt: Tổng quan chung về luật môi trường, cụ thể gồm: Pháp luật về tiêu chuẩn môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, pháp luật về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, pháp luật phát triển năng lượng sạch, về nguồn lợi thuỷ sản, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu...
(Bảo vệ môi trường; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Doãn Hồng Nhung; Hoàng Thị Ngọc Minh; Nguyễn Thị Bình; Phạm Quang Phương; ]
DDC: 344.597046 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học936547. PHẠM QUANG MINH
    Quan hệ tam giác Việt Nam - Liên Xô - Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)/ Phạm Quang Minh.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 349tr.: hình vẽ; 24cm.- (Tủ sách Khoa học)
    Thư mục: tr. 297-308. - Phụ lục: tr. 309-349
    ISBN: 9786046217916
    Tóm tắt: Phân tích sự vận động của quan hệ tam giác giữa Việt Nam với Liên Xô và Trung Quốc giai đoạn từ 1954 đến 1975. Cơ sở lý luận, sự hình thành, đặc trưng và hàm ý tác động của mối quan hệ này đối với cục diện chiến tranh ở Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới
(1954-1975; Kháng chiến chống Mỹ; Quan hệ quốc tế; ) [Nga; Trung Quốc; Việt Nam; ]
DDC: 327.597 /Price: 200000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951340. Văn hoá các dân tộc Việt Nam thống nhất mà đa dạng/ Nông Quốc Chấn, Huỳnh Khái Vinh (ch.b.), Phan Hữu Đạt, Nguyễn Thanh Tuấn.- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 327tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
    ISBN: 9786047023714
    Tóm tắt: Trình bày quan điểm Mácxit - Lêninnit về sự thống nhất mà đa dạng của bản sắc dân tộc trong xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam hiện nay; sự thống nhất mà đa dạng trong văn hoá vùng, tộc người, trong đời sống văn hoá tinh thần, phong tục tập quán và nếp sống; phương hướng, giải pháp và khuyến nghị nhằm giữ gìn và phát triển sự thống nhất mà đa dạng về bản sắc tộc của văn hoá Việt Nam trong những năm trước mắt
(Bản sắc dân tộc; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Huỳnh Khái Vinh; Nguyễn Thanh Tuấn; Nông Quốc Chấn; Phan Hữu Đạt; ]
DDC: 305.8009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951193. CẦM TRỌNG
    Văn hoá Thái Việt Nam/ Cầm Trọng, Phan Hữu Dật.- H.: Văn học, 2018.- 519tr.: hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 509-514
    ISBN: 9786049693793
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số yếu tố văn hoá của người Thái ở Việt Nam; văn hoá Thái trong cội nguồn chung của Việt Nam và Đông Nam Á; các loại hình văn hoá Thái; văn hoá thiết chế xã hội và văn hoá hệ thống tư tưởng và tri thức. Nghiên cứu mối giao lưu văn hoá giữa người Thái với văn hoá các dân tộc thiểu số nói tiếng Môn - Khơ Me ở Tây Bắc và một số dân tộc ở miền Bắc nước ta
(Dân tộc Thái; Dân tộc học; Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Hữu Dật; ]
DDC: 305.895910597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951562. VÕ QUANG NHƠN
    Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam: Nghiên cứu/ Võ Quang Nhơn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 631tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 613-628
    ISBN: 9786049721403
    Tóm tắt: Trình bày những đặc điểm xã hội - văn hoá, quá trình lịch sử của ngành nghiên cứu văn hoá dân gian của các dân tộc ít người ở Việt Nam. Giới thiệu, nghiên cứu về các loại hình văn học dân gian như thần thoại, truyện cổ tích, thơ ca dân gian, sử thi anh hùng, truyện thơ
(Dân tộc thiểu số; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học982255. MILLER, EDWARD
    Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam Việt Nam: Sách tham khảo/ Edward Miller ; Biên dịch, h.đ.: Minh Thu....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 547tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045717738
    Tóm tắt: Với cách nhìn ở một góc độ khác, tác giả đã phác hoạ hình ảnh Ngô Đình Diệm và cách giải thích về mối quan hệ giữa Ngô Đình Diệm với Hoa Kỳ. Những luận giải, đánh giá về một số sự kiện, nhân vật, về chủ nghĩa cộng sản, cách mạng miền Nam, phong trào Đồng khởi, nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của chính quyền Sài Gòn...
Ngô Đình Nhu; (Chiến tranh Việt Nam; Liên minh; Lịch sử; ) [Mỹ; ] [Vai trò: Minh Thu; Trọng Minh; Kim Thoa; ]
DDC: 959.7043 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994297. NGUYỄN VĂN THẮNG
    Nghi lễ gia đình của người Mảng ở Việt Nam/ Nguyễn Văn Thắng.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 322tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 245-259. - Phụ lục: tr. 260-317
    ISBN: 9786047848829
    Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm, quan điểm tiếp cận, lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu nghi lễ người Mảng ở Việt Nam: Nghi lễ chu kỳ đời người, nghi lễ nghề nghiệp, cầu an, thờ cúng tổ tiên, thần linh và lễ tiết, biến đổi trong nghi lễ gia đình người Mảng
(Dân tộc Mảng; Gia đình; Nghi lễ; Văn hoá cổ truyền; ) [Việt Nam; ]
DDC: 390.08995930597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học989623. TRIỀU NGUYÊN
    Tìm hiểu về truyện trạng Việt Nam/ Triều Nguyên.- H.: Sân khấu, 2016.- 567tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 554-562
    ISBN: 9786049070716
    Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm, thuật ngữ, đặc điểm của truyện trạng; phân biệt truyện trạng với giai thoại, truyện cười và truyện cổ tích; tính chất thể loại và vai trò của truyện trạng trong hệ thống các thể loại văn học dân gian; tổng thể, nghệ thuật, nội dung truyện trạng...
(Nghiên cứu văn học; Truyện cười; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.709597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1000756. TRIỀU NGUYÊN
    Truyện cổ tích thế tục Việt Nam. Q.2/ Triều Nguyên sưu tập, giới thiệu.- H.: Sân khấu, 2016.- 671tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049070754
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011584. TRẦN GIA LINH
    Chợ quê Việt Nam/ Trần Gia Linh.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 159tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028748
    Tóm tắt: Trình bày về đặc trưng văn hoá của chợ xưa ở đồng bằng, trung du, miền núi và miền biển. Sưu tầm và giới thiệu về một số chợ quê xưa như: chợ Bưởi, chợ Chuông, chợ Diễn...
(Chợ; Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1016384. Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam: Nghề gốm/ Morimoto Asako, Vũ Văn Bát, Nguyễn Thị Bảy... ; B.s.: Trương Minh Hằng (ch.b.), Vũ Quang Dũng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 727tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 677-686
    ISBN: 9786049440335
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về nghề gốm truyền thống Việt Nam: Các lò nung gốm Bắc Việt Nam; nhóm lư hương gốm men Phù Lãng; gốm sứ trong văn hoá ẩm thực Việt Nam; lịch sử phát triển nghệ thuật gốm Việt Nam; gốm Thổ Hà trước cách mạng tháng 8...
(Gốm sứ; Làng nghề cổ truyền; Nghề thủ công truyền thống; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Morimoto Asako; Nguyễn Bích; Nguyễn Thị Bảy; Trương Minh Hằng; Vũ Quang Dũng; Vũ Văn Bát; Đỗ Thuý Bình; ]
DDC: 738.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1025198. NGUYỄN KHẮC TỤNG
    Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam. T.1/ Nguyễn Khắc Tụng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 522tr.: ảnh, hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049029004
    Tóm tắt: Đôi nét về địa lý - khí hậu Việt Nam. Sơ lược về tình hình phân bố cư dân và các dân tộc ở Việt Nam. Nhà ở cổ truyền các dân tộc thuộc các nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, Tày - Thái, Mèo - Dao...
(Dân tộc học; Nhà ở cổ truyền; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.8009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1023866. NGUYỄN KHẮC TỤNG
    Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam. T.2/ Nguyễn Khắc Tụng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 471tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049029011
    Tóm tắt: Đôi nét về địa lý - khí hậu Việt Nam. Sơ lược về tình hình phân bố cư dân và các dân tộc ở Việt Nam. Nhà ở cổ truyền và tập quán sinh hoạt các dân tộc Việt Nam thuộc các nhóm ngôn ngữ Nam Á khác: Nhà người La Ha, Pu Péo, Cơ Lao, La Chí, Chăm, Ê Đê...
(Dân tộc học; Nhà ở cổ truyền; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.8009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1017253. NGUYỄN MINH TRƯỜNG
    Truyện ngắn Việt Nam hiện đại về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc: Qua nghiên cứu các truyện ngắn của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thuỷ, Nguyễn Huy Thiệp/ Nguyễn Minh Trường.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 219tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 174-181. - Phụ lục: tr. 183-219
    ISBN: 9786046237112
    Tóm tắt: Nghiên cứu một số truyện ngắn tiêu biểu về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc nhằm phản ánh đầy đủ về thế giới thiên nhiên, phong tục tập quán, những hình ảnh, số phận nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm
(Nghiên cứu văn học; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92230109 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011589. LÊ VĂN KỲ
    Văn hoá biển miền Trung Việt Nam/ Lê Văn Kỳ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 567tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 557-559
    ISBN: 9786049027901
    Tóm tắt: Sơ lược về biển Việt Nam. Trình bày về văn học dân gian, tục thờ phụng thần biển, lễ hội, phong tục, dân ca, các nghề biển truyền thống, văn hoá - du lịch biển miền Trung Việt Nam
(Biển; Phong tục; Văn hoá dân tộc; ) [Miền Trung; Việt Nam; ]
DDC: 390.095974 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040766. PHƯƠNG LỰU
    Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam: Lý luận phê bình/ Phương Lựu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 451tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Tên thật tác giả: Bùi Văn Ba
    ISBN: 9786045326787
    Tóm tắt: Gồm những bài lý luận phê bình của tác giả về hệ thống các quan niệm văn học cơ bản, các chỉnh thể của văn học và mối liên hệ lịch sử của hệ thống văn học
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1039884. PHẠM QUỐC THÀNH
    Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Phạm Quốc Thành.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.- 200tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 109-123. - Phụ lục: tr. 124-199
    ISBN: 9786046218234
    Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử khi Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc Việt Nam theo khuynh hướng cách mạng vô sản; quá trình chuẩn bị tư tưởng chính trị, tổ chức, thống nhất các tổ chức cộng sản và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhận xét về quá trình sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc
Hồ Chí Minh;
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1063739. VŨ QUANG DŨNG
    Truyện kể địa danh Việt Nam. T.3: Địa danh xã hội/ Vũ Quang Dũng.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 711tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 693-700
    ISBN: 9786045004081
    Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện kể về các địa danh hành chính và các địa danh di tích - văn hoá như: Bản Bó ma, bản Nã Cã, bản Ná Ca, bến Voi, cầu Chẹm và khối vàng của bà Cống Kỷ...
(Di tích văn hoá; Văn học dân gian; Địa danh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 915.97 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1068786. NGUYỄN XUÂN KÍNH
    Một nhận thức về văn học dân gian Việt Nam/ Nguyễn Xuân Kính.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.- 818tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786046207139
    Tóm tắt: Đưa ra các nghiên cứu, phân tích, nhận định của tác giả về văn học dân gian Việt Nam: về văn học dân gian nói chung và các thuộc tính của nó, khoa nghiên cứu văn học dân gian và một số tác gia tiêu biểu, việc phân kì và nghiên cứu lịch sử văn học dân gian, phân loại văn học dân gian và giới thiệu một số thể loại, tác phẩm văn học dân gian, phân vùng văn học dân gian...
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang Đầu |Trang trước |Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.