Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học661344. PHẠM HUY DƯƠNG
    Hỏi đáp về chiến dịch Điện Biên Phủ: S.t., b.s.: Phạm Huy Dương, Nguyễn Văn Minh, Đậu Xuân Luận/ Phạm Huy Dương.- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 200tr.; 21cm..
    Thư mục: tr.188-192
(Chiến dịch Điện Biên Phủ; Việt Nam; Sách hỏi đáp; Lịch sử; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Minh; ]
DDC: 959.7041 /Price: 50000 /Nguồn thư mục: [THO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.