Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học398269. LÊNIN V.I.
    Một di sản vĩ đại: Về sự hình thành nền kinh tế XHCN/ V. I. Lênin; Người dịch: Lê Khắc Thành.- H.: Thông tấn xã Nôvôxti, 1990.- 127tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những đoạn trích từ các tác phẩm, bài viết, bài nói và báo cáo của V.I. Lênin trong 5 năm đầu tiên của nước Nga Xô Viết; Về quá trình tiến lên CNXH của kinh tế nước Nga; Vai trò của nền kinh tế công nghiệp; Nguyên tắc phân phối trao đổi hàng hoá, đưa ra các tiền đề chính cho cuộc cải tạo XHCN cho nền kinh tế và vấn đề liên minh công nông
{Kinh tế; Nga; chủ nghĩa xã hội; } |Kinh tế; Nga; chủ nghĩa xã hội; | [Vai trò: Lê Khắc Thành; ]
DDC: 335.43 /Price: 7000c /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học647974. LÊNIN, V.I
    Về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và quản lý kinh tế XHCN/ V.I Lênin, Xtalin.- H.: Sự thật, 1977.- 299tr; 19cm.
(Chủ nghĩa Mác Lênin; quản lý kinh tế; nguyên tắc tập trung dân chủ; kinh tế; chủ nghĩa xtalin; ) [Vai trò: Xtalin; V.I Lênin; ]
DDC: 335.43 /Price: 1đ25 /Nguồn thư mục: [THO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.