Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 8.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học392043. PÔLIACÔP, IU. A.
    Chính sách kinh tế mới: Soạn thảo và thực hiện. T.1/ Iu. A. Pôliacôp, V. P. Dmitorenco, N. V. Seroban.- H.: Sự thật, 1987.- 194tr; 19cm.
    Tóm tắt: Lịch sử chính sách kinh tế mới được nhà nước Xô Viết áp dụng vào năm 1922: nhpng nguyên nhân chính trị, kinh tế dẫn đến việc áp dụng chính sách này và cuộc đấu tranh giữa các quan điểm kinh tế khác nhau
{Liên Xô; lịch sử; Chính sách kinh tế mới; } |Liên Xô; lịch sử; Chính sách kinh tế mới; | [Vai trò: Dmitorenco, V. P.; Seroban, N. V.; ]
DDC: 947.084 /Price: 110d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học400740. AMBARAXUMỐP, EPGHÊNHI
    Chính sách kinh tế mới qua lăng kính của thời đại hiện nay/ Epghênhi Ambaraxumốp.- H.: Nxb. Tiến bộ Mátxcơva, 1990.- 155tr; 21cm.
    Tóm tắt: Bao gồm những ý kiến, những giải đáp hết sức khách quan về các khía cạnh khác nhau của chính sách kinh tế ở Liên Xô trên cơ sở nghiên cứu chính sách kinh tế mới của Lênin
{chính sách kinh tế mới; Kinh tế; Liên Xô; } |chính sách kinh tế mới; Kinh tế; Liên Xô; |
DDC: 339.5 /Price: 3000c /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học326860. LÊ THANH SINH
    Chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin với công cuộc đổi mới ở Việt Nam/ Lê Thanh Sinh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2000.- 348tr; 19cm.
    Thư mục: tr. 321-346
    Tóm tắt: Trình bày nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin. Phân tích những vấn đề lí luận và thực tiễn do chính sách kinh tế mới đặt ra. Một số yêu cầu cơ bản khi vận dụng chính sách kinh tế mới trong công cuộc đổi mới, tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam
{Việt Nam; Lênin, V.I.; Chính sách kinh tế mới; Đổi mới; } |Việt Nam; Lênin, V.I.; Chính sách kinh tế mới; Đổi mới; |
DDC: 335.412 /Price: 37500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học567366. LÊ THANH SINH
    Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin với công cuộc đổi mới ở Việt Nam/ Lê Thanh Sinh.- H.: Chính trị quốc gia, 2000.- 348tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Gồm các vấn đề: Bối cảnh ra đời, tính thiết yếu, cơ sở lý luận và nội dung cơ bản của NEP, một số vấn đề lý luận và thực tiễn do NEP đặt ra, ý nghĩa quốc tế và tính thời sự của NEP, một số vấn đề đặt ra khi vận dụng NEP trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam
{Chính sách kinh tế mới; Việt Nam; đổi mới; } |Chính sách kinh tế mới; Việt Nam; đổi mới; | [Vai trò: Lê Thanh Sinh--Tác giả; ]
/Price: 37.500đ/1000b /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học550886. PÔLIACÔP, IU.A.
    Chính sách kinh tế mới: Soạn thảo và thực hiện/ Iu.A. Pôliacôp, V.P. Dmitorenco, N.V. Seroban.- H.: Sự thật, 1987.- ... tập; 19cm.
    Tóm tắt: Lịch sử chính sách kinh tế mới được nhà nước Xô Viết áp dụng vào năm 1922: nhpng nguyên nhân chính trị, kinh tế dẫn đến việc áp dụng chính sách này và cuộc đấu tranh giữa các quan điểm kinh tế khác nhau
{Chính sách kinh tế mới; lịch sử; Liên Xô; } |Chính sách kinh tế mới; lịch sử; Liên Xô; | [Vai trò: Dmitorenco, V.P.--Tác giả; Pôliacôp, Iu.A.--Tác giả; Seroban, N.V.--Tác giả; ]
/Price: 110d00 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học401093. ĐÀO XUÂN SÂM
    Chính sách kinh tế mới của Lênin và công cuộc đổi mới của chúng ta/ Đào Xuân Sâm.- H.: Sự thật, 1990.- 99tr; 19cm.
    Tóm tắt: Chính sách kinh tế mới của Lênin và những luận đề về mô hình nền kinh tế XHCN. Ap dụng chính sách kinh tế mới vào thực tiễn xây dựng nền kinh tế mới Việt Nam
{Việt Nam; Liên Xô; chủ nghĩa xã hội; đổi mới; Lênin; kinh tế; chính sách kinh tế mới; } |Việt Nam; Liên Xô; chủ nghĩa xã hội; đổi mới; Lênin; kinh tế; chính sách kinh tế mới; |
/Price: 800đ00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học399360. TRẦN NGỌC HIÊN
    Chính sách kinh tế mới của Lênin và vận dụng vào điều kiện ở nước ta/ Trần Ngọc Hiên.- H.: Sự thật, 1989.- 199tr; 19cm.
    Tóm tắt: Chính sách kinh tế của Đảng cộng sản ở bước ngoặt lịch sử CM: từ chiến tranh sang hoà bình, sự ra đời của chính sách kinh tế mâu thuẫn kinh tế, chính trị... chiến lược xây dựng CNXH, ý nghĩa vận dụng chính sách kinh tế Liên Xô vào Việt Nam
{Việt Nam; iên Xô; Kinh tế; chính sách kinh tế mới; } |Việt Nam; iên Xô; Kinh tế; chính sách kinh tế mới; |
/Price: 1200d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học397673. TRẦN NGỌC HIÊN
    Chính sách kinh tế mới của Lênin và vận dụng vào điều kiện nước ta/ Trần Ngọc Hiên.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1988.- 221tr; 19cm.
    Tóm tắt: Hoàn cảnh ra đời, nội dung chủ yếu và những biện pháp tiến hành chính sách kinh tế mới của Lênin. Y nghĩa lịch sử và việc vận dụng những tư tưởng kinh tế của Lênin trong chính sách kinh tế mới ở nước ta
{Chính sách kinh tế mới; Lênin, V.I.; } |Chính sách kinh tế mới; Lênin, V.I.; |
/Price: 450d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.