Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 215.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học153394. THẾ ANH
    150 tình huống pháp luật về bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế/ B.s.: Thế Anh, Song Hải.- H.: Khoa học xã hội, 2013.- 215tr.; 21cm.- (Tủ sách Pháp luật. Pháp luật cho mọi gia đình)
    ISBN: 8935075929357
    Tóm tắt: Giới thiệu 150 tình huống pháp luật tiêu biểu thường gặp trong đời sống về bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế như: đóng bảo hiểm y tế, nghỉ việc theo nghị định 132, xin trợ cấp BHXH một lần, chế độ ốm đau... để mỗi người biết được quyền, nghĩa vụ của mình trong các trường hợp cụ thể và cơ quan, đơn vị nào có trách nhiệm giải quyết; các trình tự, thủ tục cần thiết
(Pháp luật; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Song Hải--b.s.; ]
DDC: 344.59702 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học491276. Hỏi đáp về luật bảo hiểm y tế.- Hà Nội: Quân đội Nhân dân, 2013.- 137tr.; 21cm.- (Tủ sách pháp luật)
    Phụ lục: tr. 76-136
    ISBN: 8935075929449
    Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi - đáp pháp luật về bảo hiểm y tế với các quy định chung và các quy định cụ thể về đối tượng, mức đóng, trách nhiệm, phương thức đóng bảo hiểm; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế...
(Bảo hiểm y tế; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59702202638 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học698210. Hỏi - đáp về luật bảo hiểm y tế/ Đậu Xuân Luận biên tập.- Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2013.- 137 tr.; 21 cm.- (Tủ sách pháp luật)
    ISBN: 8935075929449
(Hỏi đáp; Luật bảo hiểm y tế; Pháp luật; Văn bản pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Hỏi đáp; Luật bảo hiểm y tế; Pháp luật; Văn bản pháp luật; } |Hỏi đáp; Luật bảo hiểm y tế; Pháp luật; Văn bản pháp luật; | [Vai trò: Đậu, Xuân Luận; ]
DDC: 344.59702 /Price: 35000 /Nguồn thư mục: [KGIGRI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học446111. TRƯƠNG HỒNG QUANG
    Tìm hiểu luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014/ Trương Hồng Quang, Nguyễn Thị Lương Trà, Lê Thị Liễu Phương.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016.- 112tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Ngoài bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721490
    Tóm tắt: Gồm 72 câu hỏi và trả lời về nội dung cơ bản của luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định rõ đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm cho từng đối tượng cụ thể; quy định về tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế...
(Luật bảo hiểm y tế; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Thị Liễu Phương; Nguyễn Thị Lương Trà; ]
DDC: 344.59702202638 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học91365. Luật bảo hiểm y tế và văn bản hướng dẫn thi hành.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 159tr.; 19cm.
    ISBN: 9786048016432
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật bảo hiểm y tế với các quy định chung và qui định cụ thể về đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm y tế, phạm vi được hưởng bảo hiểm, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, thanh toán cho người tham gia bảo hiểm y tế...
(Pháp luật; Luật bảo hiểm y tế; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59702202632 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học110541. Bộ luật lao động & chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.- H.: Lao động, 2015.- 431tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045924891
    Tóm tắt: Trình bày nội dung bộ luật lao động và các văn bản mới hướng dẫn thi hành; luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành; chế độ tiền lương dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động; chế độ phụ cấp, trợ cấp, thù lao đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người có công với cách mạng...
(Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm xã hội; Bộ luật lao động; Tiền lương; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970102632 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học491213. Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014.- 135tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045709740
    Tóm tắt: Giới thiệu những quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế: quy định chung; đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế...
(Luật bảo hiểm y tế; Pháp luật; Văn bản pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59702202632 /Price: 19000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học53887. Luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế: Quy định mới bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp/ Diệu Tuệ hệ thống.- H.: Lao động, 2018.- 382tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045956311
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quy định chi tiết thi hành; hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế...
(Luật bảo hiểm y tế; Pháp luật; Luật bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm thất nghiệp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Diệu Tuệ--hệ thống; ]
DDC: 344.59702 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451981. So sánh và cập nhật những quy định mới về luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp/ Vũ Duy Khang tuyển chọn và hệ thống.- H.: Lao động, 2017.- 406 tr; 28 cm.
    ISBN: 9786045978252
    Tóm tắt: So sánh luật bảo hiểm xã hội năm 2006 - 2014, luật bảo hiểm y tế năm 2008 - 2014, so sánh bảo hiểm thất nghiệp (trong luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và luật việc làm năm 2013) ; những điểm mới sửa đổi, bổ sung của luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế & bảo hiểm thất nghiệp ; những quy định mới về luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế & bảo hiểm thất nghiệp
(Luật bảo hiểm thất nghiệp; Luật bảo hiểm xã hội; Luật bảo hiểm y tế; Pháp luật; So sánh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Duy Khang--tuyển chọn và hệ thống; ]
DDC: 344.59702 /Price: 170000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84674. Chính sách tăng lương tối thiểu vùng 2016 - Quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và xây dựng thang bảng lương dành cho người lao động.- H.: Lao động, 2016.- 439tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045952689
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Lao động, Luật Việc làm cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; các Nghị định, Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện chính sách tăng lương năm 2016 áp dụng đối với người lao động; các quy định về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp...
(Pháp luật; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm xã hội; Tiền lương; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.597012102638 /Price: 425000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450926. Hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội - luật bảo hiểm y tế và quy định mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp/ Hệ thống : Tiến Đạt, Tiến Phát.- H.: Lao động, 2016.- 414 tr; 28 cm.
    ISBN: 9786045956304
    Tóm tắt: Trình bày luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành; văn bản quy định về bảo hiểm thất nghiệp; thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội...
(Bảo hiểm thất nghiệp; Pháp luật; Luật bảo hiểm y tế; Luật bảo hiểm xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tiến Đạt--hệ thống; Tiến Phát--hệ thống; ]
DDC: 344.5970202632 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107281. Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 135tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045709740
    Tóm tắt: Giới thiệu những quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế: quy định chung; đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế...
(Pháp luật; Luật bảo hiểm y tế; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59702202632 /Price: 19000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học20417. Bộ luật lao động - Chính sách tiền lương - Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và an toàn vệ sinh lao động mới nhất.- H.: Lao động Xã hội, 2019.- 418tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786046537984
    Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đề cập đến các vấn đề mới nhất của Bộ luật Lao động, chính sách tiền lương, hướng dẫn chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và an toàn vệ sinh lao động mới nhất
(Bảo hiểm; Tiền lương; Chính sách; Bộ luật lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970102632 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34911. Những quy định mới nhất về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước và chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; quy định về dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động tài chính và sự nghiệp vụ kho bạc; quy định về mức lương cơ sở, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo biểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế.- H.: Tài chính, 2019.- 456tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786047922093
    Tóm tắt: Gồm những quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước và chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước; quy định về dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động tài chính và nghiệp vụ kho bạc; quy định mới về mức lương cơ sở, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế...
(Ngân sách nhà nước; Tài sản nhà nước; Chi tiêu; Quản lí; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.597034 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học47346. Hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.- H.: Lao động, 2018.- 382tr.: bảng; 28cm.
    Phụ lục: tr. 366-379
    ISBN: 9786049711565
    Tóm tắt: Giới thiệu về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành; văn bản quy định về bảo hiểm thất nghiệp; thủ tục hành chính, quy trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, thanh toán chi phí khám chữa bệnh...
(Luật bảo hiểm xã hội; Pháp luật; Luật bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970202638 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học73051. Luật Bảo hiểm xã hội - Luật Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và văn bản hướng dẫn mới nhất.- H.: Lao động, 2017.- 414tr.; 28cm.
    ISBN: 9786045980224
    Tóm tắt: Giới thiệu Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và văn bản hướng dẫn thi hành. Văn bản quy định về bảo hiểm thất nghiệp. Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Quản lý tài chính, quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội
(Bảo hiểm thất nghiệp; Luật bảo hiểm y tế; Luật bảo hiểm xã hội; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Bộ TK TVQG; } |Bộ TK TVQG; |
DDC: 344.5970202632 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66672. Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 60tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045713976
    Tóm tắt: Giới thiệu những quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế: quy định chung; đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế...
(Pháp luật; Luật bảo hiểm y tế; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59702202632 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85872. Bộ luật lao động - Những hướng dẫn thi hành mới nhất về chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế= Labor code : Song ngữ Việt - Anh.- H.: Lao động, 2016.- 459tr.: bảng; 28cm.
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
    ISBN: 9786045959305
    Tóm tắt: Trình bày các quy định pháp luật trong Bộ luật Lao động; chính sách hỗ trợ tạo việc làm và chế độ bảo hiểm thất nghiệp; luật an toàn vệ sinh lao động và công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; chính sách tiền lương, tiền thưởng và hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp; luật bảo hiểm xã hội, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế
(Bảo hiểm y tế; Tiền lương; Bộ luật lao động; Pháp luật; Bảo hiểm xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59701 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94244. Chính sách mới về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế & quy trình hạch toán các khoản chi phí phải trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.- H.: Lao động, 2016.- 431tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045964552
    Tóm tắt: Gồm những chính sách tiềm lương mới về trợ cấp, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn quy trình, hoạch toán và các văn bản hướng dẫn thi hành
(Tiền lương; Viên chức; Công chức; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.59703402638 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107509. Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 95tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045713976
    Tóm tắt: Giới thiệu những quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế: quy định chung; đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế...
(Pháp luật; Luật bảo hiểm y tế; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59702202632 /Price: 17000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.