Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 37.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75171. LÊ ĐÌNH CHỈNH
    55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào: Nhìn lại và hướng tới/ Lê Đình Chỉnh ; Pouykham Phengbounheuang dịch.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2017.- 289tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786048026837
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào qua các thời kỳ từ năm 1930 đến nay, cụ thể: Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc (1930 - 1975); tình hình Lào sau Hiệp định Viêng Chăn năm 1973 và sự thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào năm 1975; Hồ Chí Minh với quan hệ đặc biệt Việt - Lào; một số đặc trưng của mối quan hệ Việt Nam - Lào trong cách mạng giải phóng dân tộc...
(Quan hệ ngoại giao; Lịch sử; ) [Việt Nam; Lào; ] [Vai trò: Pouykham Phengbounheuang--dịch; ]
DDC: 327.5970594 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118279. Triển vọng đối với Việt Nam và Đức trong bối cảnh hội nhập kinh tế Asean và EUẤn bản kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (1975-2015) = Deutschlands und Vietnams perspektiven im zusammenhang mit der wirtschaftlichen integration ASEANs und der EU : Festschrift zum 40. jubilaum der deutsch-vietnamesischen diplomatischen beziehungen (1975-2015)/ Nguyễn Anh Thu, Andreas Stoffers (ch.b.), Patrick Ziegenhain....- H.: Tri thức, 2015.- 504tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục cuối mỗi bài
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Đức
    ISBN: 9786049432705
    Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hội nhập kinh tế trong cộng đồng kinh tế ASEAN và liên minh châu Âu EU. Triển vọng thương mại, đầu tư, giáo dục và nghiên cứu đối với Việt Nam và Đức
(Kinh tế quốc tế; Hội nhập kinh tế; ) [Đức; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Anh Thu--ch.b.; Stoffers, Andreas--ch.b.; Ziegenhain, Patrick; Nguyễn Hồng Sơn; Hà Văn Hội; ]
DDC: 337.597043 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76367. Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược: Sách tham khảo/ Neeklakantan Ravi, Lê Văn Cương, Đinh Xuân Lý... ; B.s.: Lê Văn Toan (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 446tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ
    Thư mục: tr. 433-442
    ISBN: 9786045736968
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về chặng đường 45 năm phát triển quan hệ ngoại giao, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực hợp tác về chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, văn hoá nghệ thuật, giao lưu nhân dân...
(Lịch sử; Quan hệ ngoại giao; Đối tác chiến lược; ) [Ấn Độ; Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Văn Lợi--b.s.; Lê Văn Toan--ch.b.; Nguyễn Trần Tiến; Mạch Quang Thắng; Đinh Xuân Lý; Trần Minh Trưởng--b.s.; Ravi, Neeklakantan; Lê Văn Cương; ]
DDC: 327.597054 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học502844. LÊ ĐÌNH CHỈNH
    55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào: Nhìn lại và hướng tới/ Lê Đình Chỉnh.- Hà Nội: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, 2017.- 289 tr.; 21 cm..
{Lào; Quan hệ ngoại giao; Việt Nam; } |Lào; Quan hệ ngoại giao; Việt Nam; |
DDC: 327.2 /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học671081. LÊ KIM HẢI
    Hồ Chí Minh với quan hệ ngoại giao Việt - Pháp thời kỳ 1945-1946/ Lê Kim Hải.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Công an nhân dân, 2005.- 182tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Hội Giáo dục Lịch sử
    Thư mục: tr. 179-182
    Tóm tắt: Giới thiệu những hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quan hệ Việt-Pháp thời kỳ 1945-1946. Tái hiện những sự kiện chính xác, cơ bản, điển hình qua đó làm nổi bật đường lối, chủ trương, chính sách tài tình, hợp lý của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh để đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc
Hồ Chí Minh; (Quan hệ ngoại giao; ) [Pháp; ]
DDC: 327.597044 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [LDOLHA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học689831. Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 đối tác chiến lược; 24 cm.
    ISBN: 9786045736968

/Nguồn thư mục: [LDODRO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học10796. ĐINH THỊ DUNG
    Quan hệ ngoại giao của triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ 19/ Đinh Thị Dung.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 196tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 185-196
    ISBN: 9786047376780
    Tóm tắt: Giới thiệu hoàn cảnh quốc tế, khu vực và Việt Nam nửa đầu thế kỉ 19. Trình bày quan hệ ngoại giao của triều Nguyễn trong nửa đầu thế kỉ 19 với các nước: Trung Quốc, Pháp, Xiêm La, Chân Lạp, Vạn Tượng
(Triều Nguyễn; Quan hệ ngoại giao; Thế kỉ 19; ) [Việt Nam; ]
DDC: 327.597 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học444850. LÊ ĐÌNH CHỈNH
    55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào: Nhìn lại và hướng tới/ Lê Đình Chỉnh.- Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2018.- 300tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 294 - 296
    ISBN: 9786048035495
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào qua các thời kỳ từ năm 1930 đến nay, cụ thể: Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc (1930 - 1975); tình hình Lào sau Hiệp định Viêng Chăn năm 1973 và sự thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào năm 1975; Hồ Chí Minh với quan hệ đặc biệt Việt - Lào; một số đặc trưng của mối quan hệ Việt Nam - Lào trong cách mạng giải phóng dân tộc...
(Quan hệ ngoại giao; Lịch sử; ) [Lào; Việt Nam; ]
DDC: 327.5970594 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học498299. LÊ ĐÌNH CHỈNH
    55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào/ Lê Đình Chỉnh.- H.: Thông tin và truyền thông, 2017.- 289tr.: bảng; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào qua các thời kỳ từ năm 1930 đến nay: trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc (1930 - 1975), tình hình Lào sau Hiệp định Viêng Chăn năm 1973 và sự thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào năm 1975, Hồ Chí Minh với quan hệ đặc biệt Việt - Lào...
{Lào; Lịch sử; Quan hệ ngoại giao; Việt Nam; } |Lào; Lịch sử; Quan hệ ngoại giao; Việt Nam; |
DDC: 327.5970594 /Price: 150000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học508749. LÊ ĐÌNH CHỈNH
    55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào nhìn lại và hướng tới/ Lê Đình Chỉnh.- H.: Thông tin và truyền thông, 2017.- 289tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào qua các thời kỳ từ năm 1930 đến nay, cụ thể: Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc (1930 - 1975); tình hình Lào sau Hiệp định Viêng Chăn năm 1973 và sự thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào năm 1975; Hồ Chí Minh với quan hệ đặc biệt Việt - Lào; một số đặc trưng của mối quan hệ Việt Nam - Lào trong cách mạng giải phóng dân tộc.
(Lào; Lịch sử; Quan hệ ngoại giao; Việt Nam; )
DDC: 327.5970594 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học496412. Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào: Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2017).- H.: Thông tấn, 2017.- 271tr.: ảnh; 25cm.
    ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam
    Tóm tắt: Truyền thống đoàn kết đấu tranh giành độc lập, tự do Việt Nam - Lào (1930-1962); thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, củng cố liên minh đoàn kết chiến đấu (1962-1975); quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào (1976-2017)
{1962-2017; Lào; Quan hệ ngoại giao; Sách ảnh; Việt Nam; } |1962-2017; Lào; Quan hệ ngoại giao; Sách ảnh; Việt Nam; |
DDC: 327.5970594 /Price: 300000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học508109. Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào: Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2017).- H.: Thông tấn, 2017.- 271tr.; 25cm..
    ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam
    Tóm tắt: Tập hợp 400 bức ảnh tư liệu quý, sưu tầm và lựa chọn từ nhiều nguồn, in song ngữ Việt Nam - Lào.
(Lào; Quan hệ quốc tế; Việt Nam; )
DDC: 327.5970594 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học71696. Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào (1930-2017): Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2017) và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977-2017)/ B.s.: Phạm Văn Linh, Trịnh Nhu, Hoàng Ngọc Hà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 158tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    Thư mục: tr. 155-156
    ISBN: 9786045734209
    Tóm tắt: Trình bày những nét chính yếu quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam - Lào từ năm 1930-2017. Nêu bật vai trò của các lãnh tụ hai Đảng, hai Nhà nước; những hy sinh cao cả của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
(1930-2017; Quan hệ ngoại giao; ) [Lào; Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Văn Linh--b.s.; Phạm Hữu Thắng--b.s.; Trần Trọng Thơ--b.s.; Hoàng Ngọc Hà--b.s.; Trịnh Nhu--b.s.; ]
DDC: 327.5970594 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học504604. Quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào: Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2017).- Hà Nội: Thông tấn, 2017.- 268tr.; 25cm.
    ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam
    Tóm tắt: Giới thiều về truyền thống đoàn kết đấu tranh giành độc lập, tự do Việt Nam - Lào (1930 -1962); thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào củng cố liên minh đoàn kết chiến đấu (1962 - 1975); quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào (1976 - 2017).
(Quan hệ ngoai giao; Sách song ngữ; Sách ảnh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 327.5970594 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học502869. LÊ VĂN TOAN
    Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược/ Lê Văn Toan chủ biên.- Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, 2017.- 446 tr.; 24 cm..
{Quan hệ ngoại giao; Việt Nam; Đối tác chiến lược; Ấn Độ; } |Quan hệ ngoại giao; Việt Nam; Đối tác chiến lược; Ấn Độ; |
DDC: 327.2 /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học442078. Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế/ Nguyễn Xuân Thắng,...[và những người khác].- Hà Nội: Lý luận Chính trị, 2017.- 650tr.: bảng; 30cm.
    ĐTTS ghi: Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786049018220
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về chặng đường 45 năm phát triển quan hệ ngoại giao, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ với nhiều lĩnh vực hợp tác: Chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, năng lượng và văn hóa, giáo dục...
(Quan hệ ngoại giao; Lịch sử; Đối tác chiến lược; ) [Ấn Độ; Việt Nam; ] [Vai trò: Anirban Ganguly; Nguyễn Xuân Thắng; Gautam Mukhopadhaya; Rajaram Panda; Neeklakantan Ravi; Lê Quốc Lý; ]
DDC: 327.597054 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học662325. Bộ sưu tập tư liệu báo chí tình hữu nghị và hợp tác hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn: Chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2012), 35 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt - Lào (1977-2012), 45 năm kết nghĩa và ký kết hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn (1967-2012)/ Lưu Trần Sơn, Phạm Thị Luân, Nguyễn Thị Thu Hiền,...s.t.; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hường, Đỗ Khánh Linh,...b.s..- Thanh Hóa: K.Nxb., 2012.- 411tr.; 27cm..
(Hợp tác; Bộ sưu tập; Hủa Phăn; Việt Nam; Tư liệu báo chí; )
DDC: 016.327 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học468986. LÊ KIM HẢI
    Hồ Chí Minh với quan hệ ngoại giao Việt Pháp thời kỳ 1945- 1946/ Lê Kim Hải.- Tái bản lần thứ 1.- Hà Nội: Công an nhân dân, 2005.- 183tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Hội Giáo dục Lịch sử
    Thư mục: tr. 179-182
    Tóm tắt: Giới thiệu những hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quan hệ Việt-Pháp thời kỳ 1945-1946. Tái hiện những sự kiện chính xác, cơ bản, điển hình qua đó làm nổi bật đường lối, chủ trương, chính sách tài tình, hợp lý của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh để đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc
Hồ Chí Minh; [Pháp; Việt Nam; ] {Chính sách; Quan hệ ngoại giao; Đường lối; } |Chính sách; Quan hệ ngoại giao; Đường lối; |
DDC: 327.2597044 /Price: 20.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học623991. LÊ KIM HẢI
    Hồ Chí Minh với quan hệ ngoại giao Việt-Pháp thời kỳ 1945-1946/ Lê Kim Hải.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Công an nhân dân, 2005.- 182tr.; 21cm.

/Price: 20.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học620035. Quan hệ kinh tế - văn hóa Việt Nam - Trung Quốc hiện trạng và triển vọng: Kỷ yếu hội thảo (Chào mĂng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc).- H.: Khoa học xã hội, 2001.- 257tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc
(Kinh tế; Quan hệ ngoại giao; Văn hóa; Việt Nam; Trung Quốc; )
/Nguồn thư mục: [BTH].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.