Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 7.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học298800. HOÀNG NGỌC HOÀ
    Phối hợp một số chính sách kinh tế vĩ mô nhằm thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn hiện nay/ Hoàng Ngọc Hoà (ch.b).- H.: Chính trị Quốc gia, 2002.- 152tr; 19cm.
    Thư mục: tr.143-147
    Tóm tắt: Sự cần thiết khách quan và khả năng phối hợp một số chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế nước ta hiện nay. Thực trạng phối hợp một số chính sách kinh tế vĩ mô trong những năm đổi mới vừa qua - những tồn tại, nguyên nhân và những bài học. Khuyến nghị về phương hướng và giải pháp phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô trong những năm tới
{Công nghiệp hoá; Việt Nam; Hiện đại hoá; Chính sách kinh tế; Kinh tế vĩ mô; } |Công nghiệp hoá; Việt Nam; Hiện đại hoá; Chính sách kinh tế; Kinh tế vĩ mô; |
DDC: 339.5 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học304522. LÊ ĐĂNG DOANH
    Hình thành đồng bộ hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá: Sách tham khảo/ B.s: Lê Đăng Doanh (ch.b), Nguyễn Công Nghiệp, Đặng Đức Đạm...- H.: Chính trị Quốc gia, 2002.- 303tr; 21cm.
    Tóm tắt: Phân tích những bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế, thực tiễn công cuộc đổi mới. Định hướng các giải pháp chính sách kinh tế vĩ mô, các điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách đó
{Kinh tế vĩ mô; Hiện đại hoá; Tài liệu tham khảo; Công nghiệp hoá; Chính sách kinh tế; } |Kinh tế vĩ mô; Hiện đại hoá; Tài liệu tham khảo; Công nghiệp hoá; Chính sách kinh tế; | [Vai trò: Nguyễn Đình Cung; Nguyễn Công Nghiệp; Đặng Đức Đạm; Đặng Ngọc Phong; ]
DDC: 339 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học375886. VŨ ĐÌNH BÁCH
    Cơ sở khoa học và vận dụng chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam/ Vũ Đình Bách, Nguyễn Đình Hương.- H.: Khoa học kỹ thuật, 1992.- 111tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những nguyên tắc xây dựng, cơ sở khoa học và mục đích của chính sách kinh tế vĩ mô. Quá trình đổi mới kinh tế của Việt Nam hiện nay và việc vận dụng chính sách kinh tế vĩ mô vào việc ổn định, tăng trưởng kinh tế. Sự phối hợp các chính sách và tổ chức quản lý vĩ mô
{Chính sách kinh tế vĩ mô; Kinh tế; Đổi mới kinh tế; } |Chính sách kinh tế vĩ mô; Kinh tế; Đổi mới kinh tế; | [Vai trò: Nguyễn Đình Hương; ]
DDC: 339.509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học202360. Xây dựng và thực thi chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp: Sách chuyên khảo/ Trịnh Thị Ái Hoa (ch.b.), Hồ Thị Hương Mai, Tô Kim Ngọc....- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 223tr.: hình vẽ; 21cm.
    Thư mục: tr. 219-220
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng và thực thi chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam; thực trạng cũng như một số giải pháp hoàn thiện việc xây dựng và thực thi chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam
(Chính sách; Kinh tế vĩ mô; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hồ Trung Thanh; Nguyễn Thanh Hải; Trịnh Thị Ái Hoa--ch.b.; Hồ Thị Hương Mai; Tô Kim Ngọc; ]
DDC: 339.5 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học637257. TRỊNH, THỊ ÁI HOA
    Xây dựng và thực thi chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam thực trạng và giải pháp: Sách chuyên khảo/ Trịnh Thị Ái Hoa chủ biên.- Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.- 223tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Phân tích một số khái niệm về kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế vĩ mô, phân loại xây dựng và thực thi chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước,...
(Chính trị; Kinh tế vĩ mô; Xây dựng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 339.509597 /Price: 32.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học139704. KIM VĂN CHÍNH
    Phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/ Kim Văn Chính.- H.: Lý luận Chính trị, 2014.- 334tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 330-332
    ISBN: 9786049011955
    Tóm tắt: Trình bày lý luận về quản lý kinh tế vĩ mô và các chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường. Khái quát về chính sách tài khoá, tiền tệ, đầu tư, thương mại quốc tế. Phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô. Đổi mới các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm phối hợp trong quản lý
(Kinh tế vĩ mô; Chính sách kinh tế; ) [Việt Nam; ]
DDC: 339.509597 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học302641. NGUYỄN VĂN CÔNG
    Mô hình và chính sách kinh tế vĩ mô: Dành cho chương trình đào tạo thạc sĩ kinh tế tài chính theo phương thức từ xa/ B.s: Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Phương Hoa, Bùi Văn Hưng.- H.: Thống kê, 2002.- 396tr; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường Đại học KTQD. - Thư mục cuối mỗi chương
    Tóm tắt: Tổng quan về môn học và giới thiệu mô hình IS - LM. Giới thiệu các nguyên lí và các mô hình kinh tế vĩ mô chủ yếu, điểm mấu chốt để hiểu những biến động của các nền kinh tế thị trường
{Kinh tế vĩ mô; Chính sách; Giáo trình; } |Kinh tế vĩ mô; Chính sách; Giáo trình; | [Vai trò: Bùi Văn Hưng; Nguyễn Thị Phương Hoa; ]
/Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.