Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 101.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học490864. Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập/ Sưu tầm và biên soạn: Vũ Kim Yến.- Hà Nội: Văn hóa - Thông tin, 2015.- 195tr.; 21cm.- (Tủ sách: Hồ Chí Minh Người là niềm tin tất thắng)
    Thư mục: tr. 192-193
    ISBN: 9786045039427
    Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng đó của dân tộc, những bài viết, bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn độc lập.
(Lịch sử hiện đại; Tuyên ngôn độc lập; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Kim Yến; ]
DDC: 959.704 /Price: 49000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441496. Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập/ Sưu tầm và biên soạn: Vũ Kim Yến, Nguyễn Văn Dương.- Hà Nội: Thanh niên, 2017.- 219tr.: ảnh; 21cm.- (Tủ sách: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
    Thư mục: tr. 216-217
    ISBN: 9786046477181
    Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng đó của dân tộc, những bài viết, bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn độc lập.
Hồ Chí Minh; (Lịch sử hiện đại; Tuyên ngôn độc lập; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Dương; Vũ Kim Yến; ]
DDC: 959.704 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học111007. Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các Hiến pháp Việt Nam (1946, 1959, 1980, 1992, 2013).- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 247tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045715178
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung của bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Hiến pháp Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 và một số nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp Việt Nam năm 1992
(Hiến pháp; Tuyên ngôn độc lập; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.597023 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học478057. 160 năm tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2007.- 611tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Học viện Chính trị Quân sự
(Tuyên ngôn; Đảng Cộng sản; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học189400. NGUYÊN TRƯỜNG
    Từ chiếu dời đô đến bản tuyên ngôn độc lập/ Nguyên Trường b.s..- H.: Văn hoá Thông tin, 2010.- 231tr.: ảnh, bản đồ; 21cm.- (Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến)
    Tóm tắt: Tái hiện lịch sử thành Thăng Long thời Lý tới tỉnh Hà Nội thời Pháp thuộc qua các tác phẩm văn học thành văn, văn học dân gian, các bài chiếu, chế, biểu, các ghi chép, phóng sự, hồi kí của những con người đã từng sống hoặc định cư trên đất Thăng Long
(Lịch sử; ) [Hà Nội; ]
DDC: 959.731 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học686936. HỒ, CHÍ MINH,
    Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Những giá trị và ý nghĩa thời đại/ Hồ Chí Minh..- H.: Chính trị Quốc gia, 1996.- 80tr.; 19cm.
    Đầu trang tên sách ghi: Bộ Tư pháp. Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý.
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết giới thiệu dưới nhiều khía cạnh của một số tác giả nổi tiếng trong nước về bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945.
(Tuyên ngôn độc lập; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.704 /Price: 6000đ /Nguồn thư mục: [BDIHAN].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học482010. TẠ HỮU YÊN
    Ngôi nhà Bác viết Tuyên ngôn độc lập/ Tạ Hữu Yên.- Hà Nội: Thanh niên, 2010.- 183tr.; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
    Tóm tắt: Tuyển chọn những mẩu chuyện về Bác
(Văn học hiện đại; Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922803 /Price: 29500đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487206. MCDONALD, MEGAN
    Judy Moody tuyên ngôn độc lập/ Megan McDonald ; Minh hoạ: Peter Reynolds ; Người dịch: Đỗ Thị Thiên Hương.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2011.- 157tr.: hình vẽ; 18cm.
    ISBN: 9786045145012
(Văn học thiếu nhi; ) [Mỹ; ] {Văn học Mỹ; } |Văn học Mỹ; | [Vai trò: Đỗ Thị Thiên Hương; Reynolds, Peter; ]
DDC: 813 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học469331. TRẦN KƯ
    Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập/ Trần Kư.- Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2005.- 81tr; 19cm.
[Việt Nam; ] {Bác Hồ; Tuyên ngôn độc lập; Lịch sử; Hồ Chí Minh; } |Bác Hồ; Tuyên ngôn độc lập; Lịch sử; Hồ Chí Minh; |
DDC: 959.704 /Price: 10.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học435185. MÁC, C.
    Tuyên ngôn của Đảng cộng sản/ C.Mác, F.ừnghen.- In lần 10.- H.: Sự thật, 1976.- 116tr : chân dung; 19cm.
    Tóm tắt: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản trình bày quan điểm người cộng sản về các giai cấp tư sản và vô sản, mâu thuẫn giữa các giai cấp, tính tất yếu của cách mạng vô sản và lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Các lời tựa viết cho các lần xuất bản tuyên ngôn độc lập
{cách mạng; chủ nghĩa xã hội; giai cấp tư sản; giai cấp vô sản; Đảng cộng sản; } |cách mạng; chủ nghĩa xã hội; giai cấp tư sản; giai cấp vô sản; Đảng cộng sản; | [Vai trò: ừnghen, F.; ]
DDC: 335.43 /Price: 0,48đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học524237. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuyên ngôn độc lập đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến/ Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Triệu, Vũ Đình Huỳnh,....- H.: Quân đội nhân dân, 2006.- 333tr: ảnh; 21cm.
    Tóm tắt: Tập hợp những văn kiện, những bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp và một số bài viết của những học trò, những cộng sự viết về Bác trong thời điểm từ 1945 - 1946
Hồ Chí Minh; (Kháng chiến chống Pháp; Lịch sử; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học475197. Tìm hiểu lịch sử Việt Nam và tuyên ngôn của các vĩ nhân/ Cao Minh sưu tầm biên soạn.- Hà Nội: Thanh niên, 2006.- 324tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Những diễn biến và sự kiện quan trọng trong thời đại Hồ Chí Minh
(Lịch sử; Tuyên ngôn; Vĩ nhân; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Cao Minh; ]
DDC: 959.7 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học433430. HỒ CHÍ MINH
    Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà: Có chú thích sự kiện và danh từ/ Hồ Chí Minh.- H.: Sự thật, 1975.- 41tr : 2 tờ ảnh; 19cm.
    Chú thích tr. 29
    Tóm tắt: Tố cáo chính sách cai trị của thực dân Pháp, phát xit Nhật tại Việt Nam; Tuyên bố quyền độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
{Hồ Chí Minh; Việt Nam; tuyên ngôn độc lập; } |Hồ Chí Minh; Việt Nam; tuyên ngôn độc lập; |
DDC: 335.434.6 /Price: 0,20đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học425955. MÁC, C.
    Tuyên ngôn của Đảng cộng sản/ C. Mác, Ph. ừnghen.- In lần 8.- H.: Sự thật, 1974.- 117tr : 2 ảnh; 19cm.
    Tóm tắt: Nội dung tuyên ngôn của Đảng cộng sản: tư sản và vô sản; Những người vô sản và những người cộng sản. Văn học XHCN và CSCN. Thái độ của những người cộng sản đối với Đảng độc lập
{Đảng cộng sản; tuyên ngôn; Chủ nghĩa Mác-Lênin; } |Đảng cộng sản; tuyên ngôn; Chủ nghĩa Mác-Lênin; | [Vai trò: ừnghen, Ph.; ]
/Price: 0,48đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học200534. CAO MINH
    Tìm hiểu lịch sử Việt Nam và tuyên ngôn của các vĩ nhân/ Cao Minh s.t., b.s..- H.: Thanh niên, 2010.- 319tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 300-316
    Tóm tắt: Giới thiệu về địa dư và lịch sử dân tộc Việt Nam, những diễn biến và sự kiện quan trọng trong thời đại Hồ Chí Minh cùng tuyên ngôn của các vĩ nhân khẳng định quyền tự chủ và quyền độc lập dân tộc
(Lịch sử; Tuyên ngôn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học227298. MÁC, C.
    Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản/ C.Mác, Ph.Ăng Ghen.- Tái bản.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.- 147tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày nền tảng lý luận, mục đích của chủ nghĩa cộng sản, các khái niệm vô sản, tư sản, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trong bản tuyên ngôn
(Đảng cộng sản; Tuyên ngôn; ) [Vai trò: Ph.Ăng ghen; ]
DDC: 335.422 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411531. MÁC, C.
    Tuyên ngôn của Đảng cộng sản/ C. Mác, Ph.ừngghen.- In lần 11.- H.: Sự thật, 1983.- 115tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản và các vấn đề về những người tư sản và vô sản, những người vô sản và những người cộng sản, văn học xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, thái độ của những người cộng sản đối với các Đảng đối lập
{Đảng cộng sản; Cộng sản; Tuyên ngôn; Văn học xã hội chủ nghĩa; Vô sản; Tư sản; } |Đảng cộng sản; Cộng sản; Tuyên ngôn; Văn học xã hội chủ nghĩa; Vô sản; Tư sản; | [Vai trò: ừngghen, Ph.; ]
DDC: 324.2 /Price: 3,50đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học547447. Giới thiệu tác phẩm của C. Mác và Ph. ănghen "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản".- H.: Sự thật, 1976.- 68tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Hoàn cảnh ra đời, nội dung chủ yếu của "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản". Các khái niệm, quan điểm của Đảng cộng sản về quan hệ tư sản và vô sản, XHCN và CSCN, lập trường đối với các đảng phái đối lập. Đảng cộng sản Việt nam và hoạt động theo nguyên lý của"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản"
{Chủ nghĩa cộng sản; ănghen, F.; Tuyên ngôn của Đảng cộng sản; Mác, Các; } |Chủ nghĩa cộng sản; ănghen, F.; Tuyên ngôn của Đảng cộng sản; Mác, Các; |
DDC: 335.43 /Price: 0,25đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học435183. HỒ CHÍ MINH
    Tuyên ngôn độc lập nước Việt nam dân chủ cộng hoà: Có chú thích sự kiện và danh từ/ Hồ Chí Minh.- In lần 2.- H.: Sự thật, 1976.- 42tr; 19cm.
    Tóm tắt: Bản tuyên ngôn khẳng định quyền độc lập của dân tộc Việt Nam, điểm lại quá trình đấu tranh cách mạng giành độc lập, lập nên chế độ dân chủ cộng hoà
{Việt nam; Tuyên ngôn độc lập; Chế độ dân chủ cộng hoà; } |Việt nam; Tuyên ngôn độc lập; Chế độ dân chủ cộng hoà; |
DDC: 335.4346 /Price: 30150 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học447246. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay: Kỷ yếu hội thảo quốc tế/ Võ Văn Thưởng,...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2019.- 640tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...
    ISBN: 9786045753347
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về một số vấn đề và những giá trị lý luận và thực tiễn trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đối với sự phát triển của Việt Nam và một số nước
(Thực tiễn; Lí luận; Tuyên ngôn Đảng Cộng sản; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Viết Thảo; Lê Quốc Lý; Nguyễn Xuân Thắng; Võ Văn Thưởng; Trần Nguyễn Tuyên; ]
DDC: 335.422 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.