Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 407.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62513. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong văn kiện đại hội XII của Đảng/ B.s.: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Văn Dũng (ch.b.), Đỗ Mạnh Hoà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 248tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng - Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
    Thư mục: tr. 239-244
    ISBN: 9786045729069
    Tóm tắt: Trình bày quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 30 năm đổi mới. Quan điểm của Đảng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong văn kiện đại hội XII. Định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
(Hoàn thiện; Xây dựng; Xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Bá Dương--ch.b.; Tạ Việt Hùng--b.s.; Nguyễn Văn Dũng--ch.b.; Đỗ Mạnh Hoà--b.s.; Nguyễn Văn Quang--b.s.; ]
DDC: 320.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75318. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp - Cơ sở lý luận và thực tiễn/ B.s.: Phan Trung Lý, Đặng Xuân Phương (ch.b.), Phan Xuân Sơn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 446tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 430-441
    ISBN: 9786045735657
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp. Phân tích thực trạng và đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp
(Nhà nước; Nhân dân; Dân chủ; ) [Vai trò: Phan Trung Lý--ch.b.; Phan Xuân Sơn--b.s.; Nguyễn Thị Việt Hương--b.s.; Đặng Xuân Phương--ch.b.; Tường Duy Kiên--b.s.; ]
DDC: 320.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679506. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong văn kiện đại hội XII của Đảng/ B.s.: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Văn Dũng (ch.b.), Đỗ Mạnh Hoà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 248tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng - Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
    Thư mục: tr. 239-244
    ISBN: 9786045729069
    Tóm tắt: Trình bày quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 30 năm đổi mới. Quan điểm của Đảng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong văn kiện đại hội XII. Định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
(Hoàn thiện; Xây dựng; Xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Bá Dương; Tạ Việt Hùng; Nguyễn Văn Dũng; Đỗ Mạnh Hoà; ]
DDC: 320.109597 /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66525. NAM THÀNH
    Bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách cho trẻ/ Nam Thành tuyển chọn, b.s..- H.: Lao động, 2017.- 382tr.; 27cm.
    Thư mục: tr. 375
    ISBN: 9786045977347
    Tóm tắt: Trình bày phát hiện khả năng, bồi dưỡng năng lực và định hướng toàn diện cho trẻ. Phát triển tư duy cho trẻ. Dạy trẻ thực hành các kỹ năng cần thiết và nên tránh trong cuộc sống. Dạy trẻ nhận thức giá trị bản thân và ý nghĩa cuộc sống. Dạy trẻ biết kiểm soát và thực hành các kỹ năng giao tiếp
(Giáo dục; Nhân cách; Trẻ em; )
DDC: 370.1532 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441800. Cẩm nang hoàn thiện hệ thống pháp luật kế toán dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp năm 2017/ Hệ thống: Vũ Hoa Tươi.- Hà Nội: Tài chính, 2017.- 399tr.: bảng; 28cm.
    Phụ lục cuối mỗi phần
    ISBN: 9786047915347
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật Kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành; quy định mới về trích khấu hao tài sản, quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, cổ phần hóa doanh nghiệp; về thu, chi, quản lý tài chính trong doanh nghiệp; về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp; chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
(Kế toán trưởng; Luật kế toán; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Hoa Tươi; ]
DDC: 343.59703402638 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64844. Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiện nay: Sách chuyên khảo/ Ch.b.: Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 211tr.: bảng; 19cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
    ISBN: 9786045730867
    Tóm tắt: Giới thiệu các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực trạng hoạt động khiếu nại, tố cáo và áp dụng pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đóng góp những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiện nay
(Tố cáo; Pháp luật; Khiếu nại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Hồng Thái--ch.b.; Nguyễn Minh Tuấn--ch.b.; Đặng Minh Tuấn--ch.b.; Nguyễn Đăng Dung; Vũ Công Giao--ch.b.; ]
DDC: 347.597053 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122414. NGUYỄN HƯƠNG
    30 thói quen tốt giúp con hoàn thiện/ Nguyễn Hương s.t., b.s..- H.: Quân đội nhân dân, 2015.- 316tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Tủ sách Giáo dục trong gia đình)
    Thư mục: tr. 313
    ISBN: 9786045118238
    Tóm tắt: Phân tích những thói quen tốt thường gặp trong cuộc sống hàng ngày của trẻ, đồng thời đưa ra những phương pháp cụ thể giúp cha mẹ áp dụng để bồi dưỡng thói quen đó
(Giáo dục gia đình; Thói quen; Tính cách; Trẻ em; )
DDC: 649.7 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451667. QUỲNH NHƯ
    Hoàn thiện kỹ năng phát âm và đánh dấu trọng âm tiếng Anh/ The Windy, Quỳnh Như chủ biên ; Hồng Nhung hiệu đính.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 303 tr: minh họa; 21 cm.- (Tủ sách giúp học tốt tiếng Anh)
    ISBN: 9786046222200
    Tóm tắt: Trình bày các lí thuyết về cách phát âm và cách đánh dấu trọng tâm nhằm hoàn thiện kĩ năng đọc trong tiếng Anh
(Tiếng Anh; Phát âm; Trọng âm; ) [Vai trò: Hồng Nhung--hiệu đính; ]
DDC: 428.1 /Price: 78000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492775. Hoàn thiện kỹ năng phát âm và đánh dấu trọng âm tiếng Anh/ Quỳnh Như (chủ biên) ; Hiệu đính: Hồng Nhung.- Hà Nội: Đại học Quốc gia, 2015.- 290tr.: minh hoạ; 21cm.- (Tủ sách giúp học tốt tiếng Anh)
    ISBN: 8936049886218
    Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập luyện cách phát âm và cách đánh dấu trọng âm trong tiếng Anh.
(Phát âm; Trọng âm; Tiếng Anh; ) [Vai trò: Hồng Nhung; Quỳnh Như; ]
DDC: 428.13 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học6210. TUCKER, KEN
    Tìm kiếm cái tôi hoàn thiện nhất của bạn: Chủ động trong các mối quan hệ/ Ken Tucker ; Trần Yến dịch.- H.: Thanh niên, 2020.- 175tr.: bảng; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Intentional relationships : How to work and succeed with others
    ISBN: 9786049784422
    Tóm tắt: Đề cập đến cách xử lý những mối quan hệ và cách tạo điều kiện cho các mối quan hệ để bạn có thể hợp tác thành công với nhiều người và dạy bạn cách biến mối quan hệ hiện có thành các mối quan hệ có chủ ý, đó là mối quan hệ sử dụng một cách tích cực cá tính, các cuộc đối thoại, sự thấu hiểu, quan điểm và sức ảnh hưởng để xây dựng và duy trì mối liên kết chung bất vị kỷ với một người khác
(Quan hệ xã hội; Thành công; Giao tiếp; ) [Vai trò: Trần Yến--dịch; ]
DDC: 650.13 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90776. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp (1986-2016)/ B.s.: Nguyễn Doãn Khánh (ch.b.), Nguyễn Bá Thanh, Phan Đình Trạc....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 156tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Nội chính Trung ương
    Phụ lục: tr. 103-148. - Thư mục: tr. 149-152
    ISBN: 9786045717103
    Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển nhận thức của Đảng về đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp trong 30 qua (1986 - 2016) và những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cùng những quan điểm, phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác tư pháp trong thời gian tới
(Thực tiễn; Lí luận; 1986-2016; Tư pháp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Doãn Khánh--ch.b.; Phan Văn Tâm--b.s.; Nguyễn Bá Thanh--b.s.; Phan Đình Trạc--b.s.; Nguyễn Thanh Hải--b.s.; ]
DDC: 347.597 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học545527. BARKER, ALAN
    Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp= Imprpve your communication skills: Chìa khóa thành công/ Alan Barker; Quốc Việt dịch.- Thanh Hóa: Nxb.Thanh Hóa, 2015.- 223 tr; 21 cm.
    ISBN: 9786047416455
    Tóm tắt: Trình bày 7 bước cải thiện chất lượng của các cuộc nói chuyện trong công việc; xác định giao tiếp là gì; hướng dẫn cách trò chuyện hiệu quả; các kỹ năng tìm hiểu thông tin, thuyết phục, thuyết trình, viết; xây dựng cuộc trò chuyện mới
(Giao tiếp; Bí quyết thành công; Kĩ năng mềm; Truyền thông; ) [Vai trò: Quốc Việt--dịch; ]
DDC: 651.7 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học7090. Kích thích phát triển thị giác cho bé 2 tháng tuổi: Kích hoạt trí não, phát triển hoàn thiện thị giác cho bé!/ Nhiên Hà dịch.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2020.- 10tr.: tranh màu; 28cm.
    ISBN: 9786042161305
(Phát triển; Thị giác; Giáo dục gia đình; Dạy trẻ; ) [Vai trò: Nhiên Hà--dịch; ]
DDC: 649.122 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học7257. Kích thích phát triển thị giác cho bé 3 tháng tuổi: Kích hoạt trí não, phát triển hoàn thiện thị giác cho bé!/ Nhiên Hà dịch.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2020.- 10tr.: tranh màu; 29cm.
    ISBN: 9786042161312
(Phát triển; Thị giác; Giáo dục gia đình; Dạy trẻ; ) [Vai trò: Nhiên Hà--dịch; ]
DDC: 649.122 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học7258. Kích thích phát triển thị giác cho bé 4 tháng tuổi: Kích hoạt trí não, phát triển hoàn thiện thị giác cho bé!/ Nhiên Hà dịch.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2020.- 10tr.: tranh màu; 29cm.
    ISBN: 9786042161329
(Phát triển; Thị giác; Giáo dục gia đình; Dạy trẻ; ) [Vai trò: Nhiên Hà--dịch; ]
DDC: 649.122 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học7259. Kích thích phát triển thị giác cho bé 5 tháng tuổi: Kích hoạt trí não, phát triển hoàn thiện thị giác cho bé!/ Nhiên Hà dịch.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2020.- 10tr.: tranh màu; 29cm.
    ISBN: 9786042161336
(Phát triển; Thị giác; Giáo dục gia đình; Dạy trẻ; ) [Vai trò: Nhiên Hà--dịch; ]
DDC: 649.122 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học7301. Kích thích phát triển thị giác cho bé 6 tháng tuổi: Kích hoạt trí não, phát triển hoàn thiện thị giác cho bé!/ Nhiên Hà dịch.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2020.- 10tr.: tranh màu; 29cm.
    ISBN: 9786042161343
(Phát triển; Thị giác; Giáo dục gia đình; Dạy trẻ; ) [Vai trò: Nhiên Hà--dịch; ]
DDC: 649.122 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học7089. Kích thích phát triển thị giác cho bé dưới 2 tháng tuổi: Kích hoạt trí não, phát triển hoàn thiện thị giác cho bé!/ Nhiên Hà dịch.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2020.- 10tr.: tranh màu; 29cm.
    ISBN: 9786042161299
(Phát triển; Thị giác; Giáo dục gia đình; Dạy trẻ; ) [Vai trò: Nhiên Hà--dịch; ]
DDC: 649.122 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học10058. QUEST, BRAIN
    Sổ tay khoa học: Hướng dẫn học tập hoàn thiện cho bậc trung học cơ sở : Sách tham khảo/ Brain Quest ; Hạnh Trinh dịch.- H.: Nxb. Hà Nội ; Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc tế , 2020.- 528tr.: hình vẽ; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Everything you need to ace science in one big fat notebook
    ISBN: 9786045561041
    Tóm tắt: Tập hợp những kiến thức khoa học cơ bản dành cho các em, từ vấn đề nghiên cứu khoa học đến các chất phản ứng hoá học, dung dịch, chuyển động lực và công, năng lượng, không gian, trái đất, thời tiết, sự sống, thực vật, động vật, cơ thể người, lịch sử sự sống và sinh thái học
(Khoa học; ) [Vai trò: Hạnh Trinh--dịch; ]
DDC: 500 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học19656. Kích thích phát triển thị giác cho bé 2 tháng tuổi: Kích hoạt trí não, phát triển hoàn thiện thị giác cho bé!/ Nhiên Hà dịch.- Tái bản lần thứ 4.- H.: Kim đồng, 2019.- 8tr.: tranh màu; 29cm.
    ISBN: 9786042124713
(Phát triển; Thị giác; Dạy trẻ; Giáo dục gia đình; ) [Vai trò: Nhiên Hà; ]
DDC: 649.122 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.